Je 1998-03-26 delegacio de AIS San-Marino kunvenis kun M. S. Gorbacxov, eks-prezidento de Sovetio, en ejoj de la Fondajxo Gorbacxov en Moskvo. AIS pri tio publikigis la cxi-suban protokolon, kiu aperis (en la eksterredakcia parto de) la revuo GrKG, 39, 1998/2.
Protokolo de la interparolado kun prezidento Prof. Mihxail Gorbacxov en Moskvo, 1998-03-26, 14:30 – 15:50 h, kiel fina parto de la Akademia Forumo kadre de la 2-a Rusa AIS-Sesio (rusa prov-SUS) Protokoll des Gesprächs mit Präsident Prof. Michail Gorbatschow in Moskau, 1998-03-26, 14:30 – 15:30 h, als Schlußteil des Akademischen Forums im Rahmen der 2. Russischen AIS-Tagung (der russischen Probe-SUS)
La Senato de AIS estis alvokinta la lastan prezidenton de la eksa Sovetio, Mihxail Gorbacxov, en la Teknikan Sekto-ron kiel profesoron de administrado kaj justico. AIS celis per tio akiri konsilan helpon por plivastigi kaj pliefikigi la laboron de sia Akademia Forumo. Gorbacxov akceptis la alvokon kaj renkontigxis 1996-09-20 kun la honora senatano kaj nobelpremiito OProf. Reinhard Selten kaj la AIS-prezidanto OProf. Helmar Frank en Düsseldorf. Tie li persone transprenis sian alvokodokumenton. Oni interkonsentis, sercxi okazon por pli longa interpa-rolado en pli granda rondo. Der Senat der AIS hatte den letzten Präsidenten der ehemaligen Sowjetunion, Michail Gor-batschow, in den Technischen Sektor als Professor des Verwaltungs- und Rechtswesens berufen. Die AIS beabsichtigte, dadurch Beratungshilfe zu erlangen, um die Arbeit ihres Akademischen Forums auszuweiten und wirk-samer zu machen. Gorbatschow nahm die Beru-fung an und traf sich 1996-09-20 mit dem Ehrensenator und Nobelpreisträger OProf. Reinhard Selten und dem AIS-Präsidenten OProf. Helmar Frank in Düsseldorf. Dort nahm er persönlich seine Berufungsurkunde entgegen. Man vereinbarte, eine Gelegenheit zu einer längeren Aussprache in größerem Kreis zu suchen.
Cele realigon de tio, la prezidanto de AIS interkonsentis kun Volksbank Paderborn kaj kun la direktoro de la Germana Gorbacxov-Fonduso, Günter Handke, ke Gorbacxov ricevu inviton, paroli en Paderborn la 18an de februaro 1998 dum la 7-a Eüropa Forumo de Volksbank. La forumo devintus vespere okazi en la Paderborna kulturdomo "Paderhalle" (cx. 1600 sidlokoj) kiel la kulmina arangxo de tuta "Internacia Semajno Renkontiga: Kunekzistado – Komunikado – Kunlaborado en Euxropo kaj la scienca mondo", kiu komencigxis per la 9a Germana Studadsesio de AIS kaj finigxis per internacia konferenco pri "Euxropa komunikadkibernetiko je la fino de la jarmilo" (vd. la detalan programon kun resumoj redaktitan de G. Lobin, 1998). Por la posttagmezo de la 19a de februaro estis planita renkontigxo de prezidento Prof. Gorbacxov kun la senatanoj kaj aliaj interesitaj anoj de AIS, kun membroj de Euxropa Klubo kaj kun aliaj partoprenantoj de la Semajno Renkontiga, por diskuti lian vizion pri Euxropo. Um dies zu verwirklichen, vereinbarte der AIS-Präsident mit der Volksbank Paderborn und dem Direktor der Deutschen Gorbatschow-Stiftung, Günter Handke, eine Einladung an Gorbatschow, in Paderborn am 18. Februar 1998 beim 7. Europa-Forum der Volksbank zu sprechen. Das Forum hätte am Abend in der Paderhalle, dem Paderborner Kulturhaus (etwa 1600 Plätze), als Höhepunkt einer ganzen "Internationalen Woche der Begegnung: Koexistenz – Kommunikation – Kooperation in Europa und der wissenschaftlichen Welt" stattfinden sollen, die mit der 9. Deutschen Studientagung der AIS begann und mit einer internationalen Konferenz über "Europäische Kommunikationskybernetik am Jahrtausendende" abschloß (vgl. das von G. Lobin, 1998, redigierte, detaillierte Programm mit Knapptexten). Für den Nachmittag des 19. Februars war eine Zusammenkunft von Präsident Prof. Gorbatschow mit den Senatoren und anderen interessierten Angehörigen der AIS, mit Mitgliedern des Europaklubs und mit anderen Teilnehmern der Begegnungswoche vorgesehen, um seine Vision von Europa zu diskutieren.
Pro neantauxviditaj kunordigadproblemoj la 7a Euxropa Forumo okazis maljam en la posta semajno, la 27an de februaro, en la Paderborna sporthalo "Maspern-halle". Tie pledis (ruslingve kun traduko en la Germanan) antaux cx. 3500 auxskultantoj prezidento Prof. Michail Gorbacxov, ke plivastigxu orienten la Eüropa Unio, kaj ke gxi – precipe Germanio – ne malpli intense ol kun Usono kunlaboru ekonomie kaj kulture ankaux kun la Komunumo de Sendependaj Sxtatoj – precipe kun Rusio. – En la antauxa "Internacia Semajno Renkontiga", dum la vespero origine antauxvidita por la 7-a Euxropa Forumo, okazigis anstatauxe AIS kune kun Euxropa Klubo en prelegejo de la Universitato Paderborn "Akademian Euxropan Forumon". Gxi estis, pro la malfrua ekplanado, ja relative malgranda (cx. 100 partoprenintoj), sed efike diskutis (en ILo kaj la Germana) la nocion "Euxropio" kaj aliajn bazajn nociojn de nova studfako "euxrologio" planata por tri klerigejoj kunlaborantaj kun AIS: por la Lucian-Blaga-Universitato Sibiu (RO), por la Filozofo-Konstantin-Universitato Nitra (SK) kaj por la Studumo pri Turismo kaj Kulturo Bydgoszcz (PL). De cxiuj tri partoprenis en la forumo delegacioj kaj de la studentaro kaj de la instruantaro – inkluzive la tri rektorojn. Wegen unvorhergesehener Koordinationsprobleme fand das 7. Europaforum erst in der Folgewoche, am 27. Februar, in der Paderborner Sporthalle (Maspernhalle) statt. Dort plädierte (russisch mit Übersetzung ins Deutsche) Präsident Prof. Michael Gorbatschow vor etwa 3500 Zuhörern dafür, daß sich die Europäische Union nach Osten hin ausweite, und daß sie – insbesondere Deutschland – nicht weniger intensiv als mit den USA wirtschaftlich und kulturell auch mit der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten – insbesondere mit Rußland – zusammenarbeite. – In der vorherigen "Internationalen Woche der Begegnung", an dem Abend, der ursprünglich für das 7. Europaforum vorgesehen war, veranstaltete stattdessen die AIS zusammen mit dem Europaklub ein "Akademisches Europaforum". Wegen des späten Planungsbeginns war es zwar relativ klein (etwa 100 Teilnehmer), erörterte aber (in ILo und Deutsch) fruchtbar den Begriff "Europien" und andere Grundbegriffe eines neuen Studienfachs "Eurologie", das für drei mit der AIS zusammenarbeitende Bildungsstätten geplant wird: für die Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt (RO), für die Philosoph-Konstantin-Universität Nitra (SK) und für die Studieneinrichtung für Tourismus und Kultur in Bydgoszcz (PL). Von allen drei nahmen Delegationen sowohl der Studierenden als auch des Lehrkörpers am Forum teil – einschließlich der drei Rektoren.
Pro la prokrasto de sia vizito en Paderborn al tagoj post la fino de la Internacia Semajno Renkontiga Gorbacxov ne plu povis tie kaj cxitiuokaze renkontigxi kun la senatanoj kaj aliaj interesitaj anoj de AIS. Sed en malpligranda rondo la kunveno anstatauxe okazis kvin semajnojn poste (la 26an de marto) en Moskvo kadre de la 2-a Rusia AIS-Sesio (la "Rusa prov-SUS"), organizita de Senatano OProf. Bengt-Arne Wickström kaj ADoc. Tatjana Rudakova. Tie la
 • problemo de la limigo de Eüropo (cxu "Euxropo" koincidu kun la Euxropa Unio? cxu gxi estu la konvencia Eüropo inter Atlantiko kaj Uralo? aux cxu gxi estu taüge difinenda "Eüropio" inter ambaü ekstremoj?) kaj la
 • euxropa komunikadproblemo (cxu eblas kaj necesas enkonduki – almenaux unu – komunan interkomprenigxlingvon, jeskaze: kiun?)
farigxis la temo-paro de la tradicia dum-SUS-a Akademia Forumo, okazinta (en ILo) merkredon, 25-a de marto 1998, kun dauxrigo la sekvan tagon (nun en ILo kaj la Rusa kun ambauxdirekta tradukado) en la cxeesto de Mi^hail Gorbacxov.
Wegen der Verschiebung seines Besuchs in Paderborn auf Tage nach dem Ende der Internationalen Woche der Begegnung konnte Gorbatschow sich nicht mehr dort bei dieser Gelegenheit mit den Senatoren und anderen interessierten AIS-Angehörigen treffen. Aber in einem kleineren Kreis fand die Zusammenkunft stattdessen fünf Wochen später (am 26. März) in Moskau im Rahmen der 2. Russsichen AIS-Tagung (der "Russischen Probe-SUS") statt, die Senator OProf. Bengt-Arne Wickström und ADoc. Tatjana Rudakova organisiert hatten. Dort wurden
 • das Problem der Umgrenzung Europas (soll "Europa" mit der Europäischen Union zusammenfallen? soll es das Konventionseuropa zwischen Atlantik und Ural sein? oder ein geeignet zu definierendes "Europien" zwischen beiden Extremen?) und
 • das europäische Kommunikationsproblem (ist die Einführung – mindestens – einer gemeinsamen Verständigungssprache möglich und nötig, bejahendenfalls: welcher?)
zum Themenpaar des (innerhalb jeder SUS üblichen) Akademischen Forums, das (in ILo) am Mittwoch, 25. März 1998) stattfand und am Folgetag (nun in ILo und Russisch mit Übersetzung in beide Richtungen) im Beisein von Michail Gorbatschow fortgesetzt wurde.
Kiel gvidanto de la tuta Akademia Forumo senatano Wickström prezentis al Gorbacxov, kiu estis invitinta dudek-personan delegacion en la konferenc-cxambron de sia fondajxo, unuope la gastojn, inter ili la hungaran ambasadoron kaj estron de la Moskva diplomataro Prof. Nanovfszky, Prof. Sxilo kiel direktoron de la Teknika Sektoro de AIS, kiel estron de ties orienteuxropa subtena sekcio kaj kiel rektoron de la "Euxropa Jurscienca Universitato Justo" agnoskita kiel Moskva AIS-klerigejo, profesoron Sxejpak kiel vicrektoron de la inter-universitata orienteuxropa AIS-klerigejo Rutenia, Prof. Nikandrov kiel prezidanton de la Rusa Klerigscienca Akademio, la efektivajn membrojn de AIS OProf. Sellin (N) kaj PDoc. Barandovská (CZ), la Senatanon por Informado OProf. Fössmeier kaj la AIS-Prezidanton OProf. Frank. Als Leiter des gesamten Akademischen Forums stellte Senator Wickström Gorbatschow, der eine zwanzigköpfige Delegation ins Konferenzzimmer seiner Stiftung eingeladen hatte, die Gäste einzeln vor, darunter den ungarischen Botschafter und Doyen des Diplomatischen Corps in Moskau Prof. Nanovfszky, Prof. Schilo als Direktor des Technischen Sektors der AIS, als Leiter der osteuropäischen Sektion ihres Fördersektors und als Rektor der als Moskauer AIS-Bildungsstätte anerkannten "Europäischen Rechtswissenschaftlichen Universität Justo", Prof. Scheipak als Vizerektor der interuniversitären, osteuropäischen AIS-Bildungsstätte Ruthenia, Prof. Nikandrow als Präsident der Russischen Akademie der Bildungswissenschaften, die effektiven AIS-Mitglieder OProf. Sellin (N) und PDoc. Barandovská (CZ), den Senator für Information OProf. Fößmeier und den AIS-Präsidenten OProf. Frank.
Gorbacxov komence reliefigis sian sloganon pri la "Komuna Domo Euxropo", resumis sian Paderbornan paroladon kaj prezentis plurajn tutmondajn projektojn de sia fondajxo cxijare traktotajn en internaciaj konferencoj kaj cxe "rondaj tabloj" en pluraj landoj. La dua el tiuj projektoj, "dialogo inter kulturoj kaj eklezioj", ebligas kontribuon de AIS per propraj esploroj kaj arangxoj, interalie per simpozio, kiu – laux plano starigita je la fino de la Renkontiga Semajno en Paderborn – ne nur prezentos (kadre de SUS) sed ankaux eksperimente aplikos diversajn formojn de interetna lingva komunikado. Gorbatschow hob zunächst sein Schlagwort vom "Gemeinsamen Haus Europa" hervor, faßte seine Paderborner Rede zusammen und stellte mehrere weltweite Vorhaben seiner Stiftung vor, die in diesem Jahr bei internationalen Tagungen und an "runden Tischen" in verschiedenen Ländern zur Diskussion anstehen. Das zweite dieser Vorhaben, "Dialog zwischen Kulturen und Kirchen", ermöglicht einen Beitrag der AIS mit eigenen Forschungen und Veranstaltungen, darunter einem Symposion, das – nach einem am Schluß der Begegnungswoche in Paderborn aufgestellten Plan – verschiedene Formen interethnischer sprachlicher Kommunikation nicht nur (im Rahmen einer SUS) vorstellen, sondern auch erproben soll.
Komencante la sekvintan diskuton, la AIS-prezidanto petis la "arkitekton de la domo Eüropo" pri informo resp. konsilo rilate du demandojn:
 1. Kia estas la strukturo de cxi tiu domo kaj kia la specifa identeco de gxiaj enlogxantoj? kaj
 2. Kia estu la endoma komunikado?
Zur Eröffnung der anschließenden Diskussion bat der AIS-Präsident den "Architekten des Hauses Europa" um Auskunft bzw. Rat hinsichtlich zweier Fragen:
 1. Wie ist dieses Hauses strukturiert und was kennzeichnet die spezifische Identität seiner Bewohner? und
 2. Wie soll im Haus kommuniziert werden?
Pliprecizigante siajn demandojn Frank sugestis detaligi la vizion pri la Komuna Domo Eüropo per la koncepto de du aloj:
 • por la Komunumo de Sendependaj Sxtatoj orienta alo kun la Rusa kiel centra lingvo, funkcianta tie ankaü kiel komuna interkomprenigxlingvo,
 • kaj okcidenta alo por la Euxropa Unio kaj por la estonte al gxi aligxpretaj mezeuxropaj sxtatoj, inkluzive Turkion ("por ke EU ne estu kristana klubo"); cxi tie la Germana estas lingvo ja centra sed ne funkcianta kiel komuna interkomprenigx-lingvo.
Seine Fragen präzisierend suggerierte Frank eine Detailierung der Vision vom Gemeinsamen Haus Europa durch die Konzeption von zwei Flügeln:
 • für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten einen Ostflügel mit Russisch als Zentralsprache, die dort auch als gemeinsame Verständigungssprache fungiert,
 • und einen Westflügel für die Europäische Union und für die künftig anschlußbereiten mitteleuropäischen Staaten, einschließlich der Türkei ("damit die EU kein christlicher Club ist"); hier ist Deutsch zwar Zentralsprache, fungiert aber nicht als gemeinsame Verständigungssprache.
Frank demandis, cxu ne estus riske, cedi al la Angla cxi tiun rolon de komuna interkomporenigxlingvo en la okcidenta alo – aü ecx en la tuta Komuna Domo Eüropo –, kvankam la parolantoj de la Angla vivas nur rande de Eüropo sed ja centre de Norda Ameriko? Cxu tiel ne "la Komuna Domo Euxropo riskas degeneri al servista domacxo malantaux la palaco Nordameriko"? Cxu eblus eviti tion per neuxtrala lingvo, eble per la Latina aux per ILo? Frank fragte, ob es nicht riskant sei, diese Rolle der gemeinsamen Verständigungssprache im Westflügel – oder gar im ganzen Gemeinsamen Haus Europa – dem Englischen zu überlassen, obgleich dessen Sprecher in Europa nur am Rande leben, wohl aber in der Mitte Nordamerikas? Wird so nicht "das Gemeinsame Haus Europa riskieren, zum Hinterhaus für die Dienstboten des Palastes Nordamerika zu verkommen?" Wäre es möglich, dies mittels einer neutralen Sprache zu verhindern, vielleicht durch Latein oder ILo?
Cxu Norda Ameriko, kunsubskribinte la finan dokumenton de Helsinki pri sekureco kaj kunlaboro en Euxropo, estu konsiderota kiel tria alo de la Komuna Domo Euxropo? Soll Nordamerika, da es die Schlußakte von Helsinki über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mitunterschrieb, künftig als dritter Flügel des Gemeinsamen Hauses Europa betrachtet werden?
Estis konsento inter la diskutantoj, ke (1) la Angla kiel centra lingvo kaj interkomprenigxlingvo de Norda Ameriko ne povas konstitui specife Eüropan identecon kaj ne estas optimuma interkomprenigxlingvo ankaux en la Komuna Domo Euxropo aux almenaux en ties okcidenta alo, kaj ke (2) cxiuj euxropaj lingvoj kaj kulturoj indas esti konservataj, kaj cxiu euxropano unuavice parolu kaj flegu sian propran lingvon. (Gorbacxov vidis en la Komuna Domo Euxropo por cxiu familio proprajn ejon kaj tiean vivmanieron kaj rekomendis por la komunikado kun la aliaj familioj lauxeble uzi la servojn de profesiaj tradukistoj. Neniu flanko aludis la kutiman solvproponon, cxiu euxropano lernu lauxeble multajn fremdlingvojn.) Die Diskussionsteilnehmer stimmten darin überein, daß (1) Englisch als Zentralsprache und Verständigungssprache Nordamerikas keine spezifisch europäische Identität begründen kann und kein optimales Verständigungsmittel auch im Gemeinsamen Haus Europa oder wenigstens in dessen Westflügel ist, und daß (2) alle europäischen Sprachen und Kulturen bewahrenswert sind, und jeder Europäer in erster Linie seine eigene Sprache sprechen und pflegen soll (Gorbatschow sah im Gemeinsamen Haus Europa für jede Familie eine eigene Stätte und dort eine eigene Lebensweise; er empfahl für die Kommunikation mit anderen Familien sich wo möglich professioneller Dolmetscher zu bedienen. Von keiner Seite wurde der übliche Lösungsvorschlag angesprochen, jeder Europäer solle möglichst viele Fremdsprachen lernen.)
Rilate ILon Gorbacxov konstatis, ke gxia pozicio ankoraux ne estas kontentige forta, kaj ke sukcescelanta politikisto ja ne postkuru la historian evoluon sed ankaux ne tro antauxkuru gxin. Sciencistoj estas en alia situacio, kaj Gorbaöov aprobis la koncernan agadon precipe de AIS por solvi en neuxtrala maniero la komunikadproblemon – unuavice en la Internacia Domo de la Scienco. "Mi cxiel subtenas, kion vi faras", asertis Gorbacxov. Hinsichtlich ILo stellte Gorbatschow fest, daß dessen Stellung noch nicht befriedigend stark ist, und daß ein erfolgsorientierter Politiker zwar der geschichtlichen Entwicklung nicht nacheilen, aber auch nicht allzuweit vorauseilen dürfe. Wissenschaftler befinden sich in einer anderen Situation, und Gorbatschow begrüßte das diesbezügliche Wirken besonders der AIS für eine neutrale Lösung des Kommunikationsproblems – in erster Linie im Internationalen Haus der Wissenschaft ."Ich unterstütze in jeder Weise, was Sie tun", versicherte Gorbatschow.
La diskutantoj substrekis, ke
(1) nek ILo nek la Rusa forpusxu ajnan etnan lingvon en iu de la du aloj de la Komuna Domo Euxropo (Gorbacxov emfazis, ke "la Euxropaj popoloj ne volas perdi siajn lingvojn" kaj ke "ni konservu cxiujn, ecx la plej malgrandajn, kulturojn"), ke
Die Diskussionsteilnehmer unterstrichen, daß
(1) weder ILo noch Russisch irgend eine ethnische Sprache in irgend einem Flügel des Gemeinsamen Hauses Europa verdrängen soll (Gorbatschow hob hervor, daß "die Europäischen Völker ihre Sprachen nicht verlieren wollen" und daß "wir alle, auch die kleinsten Kulturen, bewahren müssen"), daß
(2) la senpripensa uzado de la Angla nuntempe farigxis minaco ecx por la Rusa, kiu ne plu ofte estas uzata kiel unu el la laborlingvoj de internaciaj konferencoj, kaj kiu – tute same kiel la aliaj lingvoj ankoraux parolataj en la Komuna Domo Euxropo – suferas pro la korodado per anglismoj, kaj ke (2) die unüberlegte Verwendung von Englisch heute zur Bedrohung sogar von Russisch wurde, das nicht mehr oft als Arbeitssprache internationaler Konferenzen verwendet wird, und das – ganz wie die anderen, im Gemeinsamen Haus Europa noch gesprochenen Sprachen – am Zerfressenwerden durch Anglizismen leidet, und daß
(3) la komunikado estos por ambaux aloj la bazo de la kunlaborado (cxar laü Frank "en la kibernetika erao ne plu la produktado de varoj materiaj kaj energiecaj plej forte determinas la socion, sed la komunikado de informo, do unuavice la lingvoj"). – (3) die Kommunikation für beide Flügel die Grundlage der Kooperation sein wird (denn nach Frank bestimmt "im Zeitalter der Kybernetik nicht mehr die Produktion materieller und energetischer Waren am stärksten die Gesellschaft, sondern die Mitteilung von Information, also insbesondere die Sprachen"). –
Kvankam Gorbacxov estis antauxvidinta cxeesti nur 40 minutojn, la diskuto farigxis tiom vigla, ke la duobla tempo estis bezonata. La tradukadon inter la Rusa kaj la Internacia Lingvo, kiu necesis pro la ne-Rusaj AIS-delegacianoj, tre lerte faris Mag. sc. hum. Irina Goncxarova, kiu profesie instruas ILon en la Moskva Sxtata Industria Universitato. Fakultato de cxi tiu apartenas ankaü al la interuniversitata orienteüropa institucio Rutenia kiu estas agnoskita kiel AIS-klerigejo. – Obwohl Gorbatschow vorgesehen hatte, nur 40 Minuten zugegen zu sein, wurde die Diskussion so lebhaft, daß die doppelte Zeit nötig wurde. Die Übersetzung zwischen Russisch und der Internacia Lingvo, die wegen der nicht-russischen Mitglieder der AIS-Delegation nötig war, leistete sehr geschickt Mag. sc. hum. Irina Gontscharowa, die ILo beruflich an der Moskauer Staatlichen Industrieuniversität unterrichtet. Eine Fakultät derselben gehört auch zur interuniversitären osteuropäischen Institution Ruthenia, die als AIS-Bildungstätte anerkannt ist. –
La rezultoj de la forumoj en Paderborn kaj Moskvo eniris intertempe jam en la unuan skizon de studadteksto (pluevoluiganta la iniciatartikolon de Frank kaj Piotrowski, 1997) por enkonduka kurso en la euxrologion. Ties starto en la venanta studjaro estas planata kaj por Sibiu kaj por Bydgoszcz. Die Ergebnisse der Foren in Paderborn und Moskau gingen inzwischen bereits in den ersten (den Grundsatzartikel von Frank und Piotrowski, 1997, weiterführenden) Entwurf eines Skriptums für einen Einführungskurs in die Eurologie ein. Dessen Start im kommenden Studienjahr wird sowohl für Hermannstadt als auch für Bydgoszcz geplant.
1998-04-16
Resumis:   Zusammenfassung:
Prof. Dr. habil. Fössmeier; Prof. Dr. habil. Frank
Referencoj: Bezugnahmen:

La revuo "Scienco kaj Kulturo" publikigis fotojn de la rekontigxo.