SUS 6 de AIS en Borgo Maggiore (SM)

Tiu ĉi anonceto aperis en soc.culture.esperanto, en tempo, kiam TTT kaj Unikodo ankoraŭ ne ekzistis. Ĝi tial uzas iom arkaikan transskribon de la Esperanto-literoj. Ĉar ĝi aperis en novaĵlisto, ĝia stilo estas neformala.

Aperis la definitiva programo de    The definitive program of SUS 6, the
SUS 6, la 6aj "Sanmarinaj Univer-    6th Sanmarinian University Sessions,
sitataj Sesio". La "Akademio      has appeared. The "International
Internacia de la Sciencoj" iom     Academy of Sciences" has a bit re-
rearan^gis la programon kompare     arranged the program, compared to
kun la lasta jaro. Eblas parto-    last year. You can participate in
preni en maksimume kvin 8-horaj     as much as five courses /lecture
kurso/preleg-serioj. La lastaj     series of eight hours each. The last
du horoj de ^ciu tago estas       two hours of each day (5pm-7pm) are
rezervitaj al unuopaj prelegoj.     reserved for individual lectures.
Gravan rolon ludas terminologiaj    Terminology plays an important part.
temoj. La plej multaj prelegoj     Most lectures (~ 90%) are in ILo,
(^c. 90%) estas en ILo (internacia   AIS' term for Esperanto (I_nternacia
lingvo = Esperanto). Okazos ankaw   L_ingv_o). University examinations
universitataj ekzamenoj.        will also be held.

SUS 6 okazos de la 1989-08-27 ^gis   SUS 6 will take place from 1989-08-27
la 1989-09-05 en San-Marino. Por    to 1989-09-05 at San Marino. For
ne-ewropanoj: San-Marino estas     non-Europeans: San Marino is a souve-
suverena ^stateto, kiu situas      reign miniature state, situated in
en Italujo kaj havas ^c. 20000     Italy, with a population of about
lo^gantojn.               20000. No, Esperanto is not the first
                    language there, but they give official
                    help to AIS.

Vi povas peti pliajn informojn     For more information about SUS 6 or
pri AIS kaj SUS 6 de mi -- aw eble   AIS, send me mail -- and there are
de aliaj AIS-anoj en la listo.     several other people related to AIS
                    on the list.