SUS 6 de AIS en Borgo Maggiore (SM)

Tiu ĉi raporteto aperis en soc.culture.esperanto, en tempo, kiam TTT kaj Unikodo ankoraŭ ne ekzistis. Ĝi tial uzas iom arkaikan transskribon de la Esperanto-literoj. Ĉar ĝi aperis en novaĵlisto, ĝia stilo estas neformala.


SUS 6, la 6a San-Marina        SUS 6, the 6th San-Marinian
Universitata Sesio de la       University Session of the 
Akademio Internacia de la       International Academy of 
Sciencoj (AIS) San-Marino,      Sciences (AIS) San Marino, took
okazis inter 1989-08-26 kaj      place between 1989-08-26 and 
1989-09-04 en Borgo Maggiore en    1989-09-04 at Borgo Maggiore, 
la Respubliko de San-Marino.     Republic of San Marino. There 
Okazis ^c. 20 stud-kursoj po     were about 20 courses of eight 
8-horaj, kaj ^c. la sama nombro    lessons each as well as about 
da prelegoj, plejparte en la     the same number of lectures, 
Internacia Lingvo. Krome 17     most of them in the 
kandidatoj prezentis         International Language 
kandidat-prelegon (en Esperanto)   Esperanto. Furthermore, 17 
por stud-fine akiri la gradon de   students presented a candidate 
bakalawro, magistro, doktoro aw    lecture (in Esperanto) to 
habil-doktoro.            complete their studies by 
                   applying for the degree of a 
AIS decidis eldoni "Aktojn de     Bachelor, Master, Ph.D. or 
SUS 6" kun tiuj kursoj, pri kiuj   Doctor habilitatus (lecturer). 
ekzistas pres-preta teksto, kaj 
eble ankaw pri prelegoj. La     AIS decided to publish 
aktoj aperos ver^sajne en       proceedings of SUS 6 with all 
unuopaj kajeroj, dividitaj law    courses that exist in 
sekcioj.               printable form, and maybe with 
                   some of the lectures. The 
En la "Forumo pri Akademiaj      proceedings will appear in 
Rekomendoj" oni diskutis pri     several booklets, divided by 
"Nova Komunikada Moralo". ^Ciuj   subjects. 
kompetentuloj estas instigataj 
sendi kontribuojn pri tiu temo    The "Forum for Recommendations 
(klarigita ekz-e en la aktoj de    of the Academy" discussed the 
la last-jara AIS-konferenco en    subject of a "New 
Eupen). Oni provos eldoni      Communicational Morality". All 
kolekton de tiaj kontribuoj. La   experienced people are invited 
akademio planas rezolucion pri    to send contributions to this 
la temo.               subject (outlined e.g. in the 
                   proceedings of the Eupen 
Estis decidite, ke SUS 7 okazos    conference of AIS last year). 
en septembro de 1990 denove en    AIS will try to publish a 
San-Marino, sed SUS 8 eble en     collection of such 
alia lando, ankoraw en 1990.     contributions and plans a 
                   resolution about the subject. 
AIS dawre instigas sciencistojn, 
kiuj scias (almenaw pasive)      SUS 7 will take place in 
la Internacian Lingvon, ali^gi    september 1990, again at 
al la (ne-formala) Internacia     San-Marino, but SUS 8 possibly 
Sciencista Kolegaro (ISK) por     in a different country, still 
eventuala kunlaboro kun AIS.     in 1990.