PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Nitre

pod záštitou rektora

 

Vás pozýva na

7. medzinárodný kongres kybernetiky,
informatiky a systémovej teórie

T A K I S

Nitra

2.-6. septembra 2002

7. kongres T A K I S

a 16. kongres A I C

pod záštitou rektora UKF v Nitre

Doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD. (SK)

prezident

Prof. Dr. habil. Helmar G. Frank (DE)

viceprezident

ADoc. Dr. Dan Maxwell (USA)

viceprezident

T A K I S  je celosvetová asociácia kybernetiky, informatiky a systémovej teórie, ktorá bola ustanovená v r. 1983 v Namur (BE) ako dcérska spoločnosť Medzinárodnej asociácie kybernetiky (AIC) po smrti jej zakladateľa Prof. Dr. Ing. Georga R. Boulangera. Tieto asociácie vybudovali tradíciu organizovania celosvetových kongresov kybernetiky - AIC tradične v Namur, TAKIS v rozličných európskych krajinách. Po zániku AIC v r. 2000 prebrala jej funkcie a ciele TAKIS.

Kongres v r. 2002 bude preto významným pokračovaním doterajšej tradície a spojí v poradí 16. kongres AIC so 7. kongresom TAKIS.

E. Poláková


Kybernetická konferencia TAKIS je určená na prezentáciu výsledkov a skúseností Vašej vedeckej a pedagogickej práce v nasledovných oblastiach:

Konferenčný poplatok (vrátane kongresových materiálov a zborníka) je 70 EUR (€), 30 EUR pre členov AIS, TAKIS, UNI-SK, študentov.

Poplatok prosíme uhradiť do 31.5.2002, na č. ú.:

  1. DE - Postbank Hannover, 2051-305, BLZ: 250/100/30, Var. s.: TAKIS
  2. SK - Poľnobanka Nitra, 5568180/1200, Var. s.: 108-TAKIS

Rokovacie jazyky kongresu:

slovenský (alebo český), ILo, nemecký, anglický, francúzsky (podľa počtu prihlásených).

Sprievodné akcie

  1. SUS AIS San Marino
  2. Inaugurácia Multikultúrnej otvorenej európskej univerzity v Komárne

Pár slov o Nitre

Nitra je štvrtým najväčším mestom na Slovensku, leží v juhozápadnej časti Slovenska. Predstavuje prirodzené centrum regiónu Ponitrie. Je centrom Nitrianskeho kraja a sídlom Nitrianskeho biskupstva. Kľúčovú úlohu Nitra zohrala v dejinách Veľkej Moravy. Mesto a  jeho zázemie má významnú úlohu v  hospodárstve Slovenskej republiky, orientuje sa na potravinárske a chemické produkty, a poľnohospodárstvo. Nitra predstavuje významné veľtržné, kultúrne, vedecké a vzdelávacie centrum s výstavami, múzeami, galériami, divadlami, vedeckými ústavmi a univerzitami.


Vzor písania príspevku:

Textový editor MS WORD, fond písma Times New Roman CE, veľkosť písma 12 bodov, tučné (bold), riadkovanie v texte 1

Príspevky posielajte do 10. 6. 2002 na adresu:

Ústav didaktickej technológie
Pedagogická fakulta UKF
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra, Slovenská republika

tel./fax: +421 37 6511013
e-mail: epolakova@ukf.sk, udt@ukf.sk.


Možnosti ubytovania:

Poznámka: aktualizované ceny ubytovania budú záujemcom oznámené v marci 2002


ÚSTAV DIDAKTICKEJ TECHNOLÓGIE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA
v Nitre
Záväzná prihláška

Prihlasujem sa na 7. medzinárodný kongres T A K I S, ktorý sa bude konať v dňoch 2. - 6. septembra 2002 v Nitre.

Meno a priezvisko:

.....................................................................

Adresa pracoviska: ...................................................................................

.....................................................................................

Štát: ..........................................................................

Tel./Fax: ...................................................................

E-mail: ......................................................................

Názov príspevku: .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Resumé: .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Počas kongresu budem požadovať ubytovanie:

Ne 1. 9. Po 2. 9. Ut 3. 9. Str 4. 9. Št 5. 9. Pi 6. 9.
           

(označte x)

Ubytovanie: ...........................................................

Konferenčný poplatok: ......................................

Miesto a dátum: ...................................................

Podpis: ....................................................................

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 31. 5. 2002. Po tomto termíne sa k nemu pripočítava 20%-ný príplatok.

Prihlášku prosíme poslať do 31. 1. 2002 na adresu:

Doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Ústav didaktickej technológie PF UKF
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel./fax: +421 37 6511013
e-mail: ---epolakova@ukf.sk---