Celo de la kurso

La kurso estas destinata por universitataj studentoj, lernantaj distance (malĉeeste), per Interreto, kun helpo de kontrolanta konsultanto.

Rezulte de la sukcesa studado la studentoj devas povi

 • scii Esperantan gramatikon teorie kaj aplike,
 • libere legi kaj kompreni legatajn tekstojn en Ilo (kun helpo de nacilingva vortaro),
 • skribe traduki tekstojn laŭ sia fako (kun helpo de koncernaj fak-vortaroj),
 • verki en ILo fakajn tekstojn (kun helpo de koncernaj fak-vortaroj).

Ziel des Kurses

Der Kurs richtet sich an Hochschulstudenten, die im Fernunterricht über das Internet mit Hilfe eines Tutors lernen.

Als Ergebnis eines erfolgreichen Studiums des Kurses soll der Student in der Lage sein,

 • die Grammatik des Esperanto theoretisch und in der praktischen Anwendung zu beherrschen,
 • Texte in ILo (mit Hilfe eines Wörterbuches) flüssig zu lesen und zu verstehen,
 • Texte aus seinem Fachgebiet (mit Hilfe eines Fachwörterbuches) schriftlich zu übersetzen,
 • Fachtexte in ILo mit Hilfe eines Fachwörterbuches selbst zu verfassen.

Strukturo de la kurso

La sola lingvo de la kurso estas Esperanto.

La kurso konsistas el Antaŭparolo, 14 lecionoj, 2 kontrolaj taskaroj kaj Esperantlingva listo de la ĉi-kursaj vortoj.

Ĉiu leciono konsistas el:

 • teksto pri Esperanta gramatiko en Ilo;
 • gramatikaj taskoj (ekzercoj, demandoj ktp) pri la lernita materialo;
 • vortlisto de la leciono en Ilo.

Ĉiu vorto, kiu unuan fojon aperas en la kurso, estas emfazita diklitere kaj trafas la lecionan vortliston, ofte (sed ne ĉiam) en tiu gramatika formo, en kiu ĝi renkontiĝis en la leciono. Tiu konservado de la gramatika formo devas faciligi la tradukon de tiuj parolelementoj, pri kiuj ankoraŭ ne venis gramatikaj klarigoj. Tamen en la kunigita kursa vortaro la vorto aperas nur (ĉe kelkaj esceptoj) en sia baza gramatika formo.

Aufbau des Kurses

Der Kurs verwendet als Kurssprache nur Esperanto.

Der Kurs besteht aus diesem Vorwort, vierzehn Lektionen, zwei Kontrollaufgaben und einer Liste der Esperanto-Wörter aus dem Kurs.

Jede Lektion besteht aus:

 • einem Text über die Esperanto-Grammatik in ILo,
 • grammatikalischen Aufgaben (Übungen, Fragen usw.) über das Gelernte,
 • einer Wörterliste über die Lektion.

Jedes Wort, das zum ersten Mal im Kurs auftritt, wird fett gedruckt dargestellt und erscheint in der Wörterliste der Lektion, häufig (nicht immer) in der grammatikalischen Form, in der es in der Lektion auftritt. Diese Übernahme der Form erleichtert das Verstehen der Sprachelemente, die grammatikalisch noch nicht erklärt wurden. In der Gesamtwörterliste des Kurses erscheinen die Wörter jedoch (mit wenigen Ausnahmen) nur in ihrer grammatikalischen Grundform.

Rekomendoj por memlernado

Por la plej efika studado bonvolu konsideri la plue proponatan sinsekvon de la labor-paŝoj.

Paŝo 1. Legu la tekston pri Esperanta gramatiko de la Leciono 1 sen prononci ĝin. Provu kapti la ĝeneralan signifon de la teksto. Voĉigu nur tiujn vortojn, pri kies prononcado vi ricevis klarigojn.

Paŝo 2. Legu la tekston pri Esperanta gramatiko de la Leciono 1 po unu alineo kaj provu atingi maksimuman komprenon de ĉiu vorto. Aldonu tradukon de ĉiu vorto al la esperantlingva vortlisto, troviĝanta fine de la Leciono.

Paŝo 3. Voĉlegu la tutan vortliston (jam plene aŭ plejparte tradukitan de vi) de la Leciono 1.

Paŝo 4. Voĉlegu la tekston pri Esperanta gramatiko de la Leciono, komprenante ĉiun vorton.

Paŝo 5. Voĉlegu la komprenatan tekston kun konscia prononcado kaj emfazado.

Paŝo 6. Faru la taskojn. En la tabeloj plenigu vakajn ĉenojn. En la ekzercoj enmetu necesajn vortojn (aŭ vortelementojn) anstataŭ linioj. Ktp -- laŭ la taskoj.

Paŝo 7. Sendepende de tio, ĉu vi plenumis la tuton, aŭ vi havas dubojn, aŭ vi ion ne komprenis kaj ne sukcesis, sendu retpoŝte la tutan parton "Taskoj pri leciono 1" al via konsultanto,"eltranĉinte" ĝin el la teksto de la Leciono 1.

Paŝo 8. Plue laboru same pri la sekvaj lecionoj, konsiderante rekomendojn de via konsultanto.

Empfehlungen für den Selbstunterricht

Für ein möglichst effizientes Studium empfehlen wir, sich im Ablauf an die folgenden Arbeitsschritte zu halten:

Schritt 1. Lesen Sie den Text über die Esperanto-Grammatik in Lektion 1, ohne ihn laut auszusprechen. Versuchen Sie, die Grundbedeutung des Textes zu erfassen. Sprechen Sie nur die Wörter laut aus, deren Aussprache bereits erklärt wurde.

Schritt 2. Lesen Sie den Text über die Esperanto-Grammatik in Lektion 1 Abschnitt für Abschnitt und versuchen Sie, jedes Wort so gut wie möglich zu verstehen. Fügen Sie jedem Esperanto-Wort in der Wörterliste am Ende von Lektion 1 die Üebrsetzung in Ihre Sprache hinzu.

Schritt 3. Lesen Sie die ganze Wörterliste von Lektion 1 (nachdem Sie sie teilweise oder ganz übersetzt haben) laut vor.

Schritt 4. Lesen Sie den Lektionstext über die Esperanto-Grammatik laut und machen Sie sich die Bedeutung jedes Wortes klar.

Schritt 5. Lesen Sie den verstandenen Text laut und konzentrieren Sie sich auf Aussprache und Betonung.

Schritt 6. Führen Sie die Aufgaben durch. Füllen Sie die leeren Felder in den Tabellen aus. Setzen Sie in den Übungen auf den waagerechten Linien Wörter (oder Wortelemente) ein. Und so weiter -- wie in den Aufgaben beschrieben.

Schritt 7. Schicken Sie, unabhängig davon, ob Sie alle Aufgaben durchgeführt haben, ob Sie zu einem Thema unsicher sind, etwas nicht verstanden haben oder mit etwas nicht zurechtgekommen sind, den gesamten Teil "Taskoj pri leciono 1" an Ihren Tutor. Kopieren Sie dazu diesen Teil aus dem Lektionsfenster in Ihren Netzposteditor und bearbeiten Sie dort die Aufgaben.

Schritt 8. Arbeiten Sie in derselben Weise mit den folgenden Lektionen und richten Sie sich nach den Empfehlungen Ihres Tutors.

SUKCESAN, RAPIDAN KAJ PLEZURIGAN STUDADON!

Viel Spaß und Erfolg mit dem Kurs!

mag.hum.sci. Irina Gonĉarova,

la aŭtoro de la kurso