Celo de la kurso

La kurso estas destinata por universitataj studentoj, lernantaj distance (malĉeeste), per Interreto, kun helpo de kontrolanta konsultanto.

Rezulte de la sukcesa studado la studentoj devas povi

 • scii Esperantan gramatikon teorie kaj aplike,
 • libere legi kaj kompreni legatajn tekstojn en Ilo (kun helpo de nacilingva vortaro),
 • skribe traduki tekstojn laŭ sia fako (kun helpo de koncernaj fak-vortaroj),
 • verki en ILo fakajn tekstojn (kun helpo de koncernaj fak-vortaroj).

Course Objectives

This course is intended for university students studying in correspondence tuition with the help of a tutor.

After completion of the course students should be able to

 • master the grammar of Esperanto in theory and in praktical usage,
 • read and understand texts in ILo (with the help of a dictionary),
 • translate written texts from their field of work (with the help of a technical distionary),
 • compose their own technical texts in ILo with the help of a technical dictionary.

Strukturo de la kurso

La sola lingvo de la kurso estas Esperanto.

La kurso konsistas el Antaŭparolo, 14 lecionoj, 2 kontrolaj taskaroj kaj Esperantlingva listo de la ĉi-kursaj vortoj.

Ĉiu leciono konsistas el:

 • teksto pri Esperanta gramatiko en Ilo;
 • gramatikaj taskoj (ekzercoj, demandoj ktp) pri la lernita materialo;
 • vortlisto de la leciono en Ilo.

Ĉiu vorto, kiu unuan fojon aperas en la kurso, estas emfazita diklitere kaj trafas la lecionan vortliston, ofte (sed ne ĉiam) en tiu gramatika formo, en kiu ĝi renkontiĝis en la leciono. Tiu konservado de la gramatika formo devas faciligi la tradukon de tiuj parolelementoj, pri kiuj ankoraŭ ne venis gramatikaj klarigoj. Tamen en la kunigita kursa vortaro la vorto aperas nur (ĉe kelkaj esceptoj) en sia baza gramatika formo.

Structure of the Course

The only teaching language of the course is Esperanto.

The course consists of this introduction, fourteen lessons, two quizzes for verification and a list of all Esperanto words in the course.

Each lesson consists of:

 • a text on Esperanto grammar in Esperanto,
 • grammar exercises on the lesson's subject matter,
 • a list of all new words in the lesson.

Wherever a word appears for the first time in the course it is shown in bold print and appears in the lesson's word list, in most (not all) cases in the same grammatical form as in the lesson text. This conservation of the form facilitates the understanding of the lexical and grammatical elements that have not yet been explained in their function. In the overall word list of the course, however, the word are (with few exceptions) shown in their basic form.

Rekomendoj por memlernado

Por la plej efika studado bonvolu konsideri la plue proponatan sinsekvon de la labor-paŝoj.

Paŝo 1. Legu la tekston pri Esperanta gramatiko de la Leciono 1 sen prononci ĝin. Provu kapti la ĝeneralan signifon de la teksto. Voĉigu nur tiujn vortojn, pri kies prononcado vi ricevis klarigojn.

Paŝo 2. Legu la tekston pri Esperanta gramatiko de la Leciono 1 po unu alineo kaj provu atingi maksimuman komprenon de ĉiu vorto. Aldonu tradukon de ĉiu vorto al la esperantlingva vortlisto, troviĝanta fine de la Leciono.

Paŝo 3. Voĉlegu la tutan vortliston (jam plene aŭ plejparte tradukitan de vi) de la Leciono 1.

Paŝo 4. Voĉlegu la tekston pri Esperanta gramatiko de la Leciono, komprenante ĉiun vorton.

Paŝo 5. Voĉlegu la komprenatan tekston kun konscia prononcado kaj emfazado.

Paŝo 6. Faru la taskojn. En la tabeloj plenigu vakajn ĉenojn. En la ekzercoj enmetu necesajn vortojn (aŭ vortelementojn) anstataŭ linioj. Ktp -- laŭ la taskoj.

Paŝo 7. Sendepende de tio, ĉu vi plenumis la tuton, aŭ vi havas dubojn, aŭ vi ion ne komprenis kaj ne sukcesis, sendu retpoŝte la tutan parton "Taskoj pri leciono 1" al via konsultanto,"eltranĉinte" ĝin el la teksto de la Leciono 1.

Paŝo 8. Plue laboru same pri la sekvaj lecionoj, konsiderante rekomendojn de via konsultanto.

Recommendations for Self-Instruction

For efficient self-instruction we recommend to follow the steps given below.

Step 1. Read the text on the Esperanto grammar in lesson 1 without pronouncing it aloud. Try to gather the basic meaning. Pronounce only those words whose pronunciation has already been explained.

Step 2. Read the text on the Esperanto grammar in lesson 1 paragraph by paragraph and try to understand each word as far as possible. In the word list at the end of the lesson, add to each Esperanto word a translation into your iwn language.

Step 3. Read the whole word list from lesson 1 aloud (after translating it, at least partially).

Step 4. Read the lesson's text on the Esperanto grammar aloud, realizing the meaning of each word.

Step 5. Read aloud the (now fully understood) text and concentrate on pronunciation and stress.

Step 6. Complete the homework tasks. Fill in the empty table cells. Put in words or word elements in the phrases with gaps. Continue as explained in the tasks.

Step 7. Whether you have completed all the tasks or not, send the whole part "taskoj pri leciono 1" to your tutor, even if you are uncertain about something or had problems understanding something. To do this copy and paste the part from the lesson text window into your e-mail editor and edit the text there.

Step 8. Proceed likewise with the following lessons and follow your tutor's advice.

SUKCESAN, RAPIDAN KAJ PLEZURIGAN STUDADON!

I wish you a successful and fast completion and a lot of fun with the course.

mag.hum.sci. Irina Gonĉarova,

la aŭtoro de la kurso