Celo de la kurso

La kurso estas destinata por universitataj studentoj, lernantaj distance (malĉeeste), per Interreto, kun helpo de kontrolanta konsultanto.

Rezulte de la sukcesa studado la studentoj devas povi

 • scii Esperantan gramatikon teorie kaj aplike,
 • libere legi kaj kompreni legatajn tekstojn en Ilo (kun helpo de nacilingva vortaro),
 • skribe traduki tekstojn laŭ sia fako (kun helpo de koncernaj fak-vortaroj),
 • verki en ILo fakajn tekstojn (kun helpo de koncernaj fak-vortaroj).

Cieľ kurzu

Kurz je určený pre univerzitných študentov, študujúcich dištančnou formou cez internet, za pomoci kontrolujúceho konzultanta.

Dôsledkom úspešného štúdia študenti budú môcť

 • ovládať gramatiku Esperanta teoreticky a aplikačne,
 • voľne čítať a rozumieť čítanému textu v ILo (pomocou slovníka národného jazyka),
 • písomne prekladať texty v svojom odbore (pomocou príslušných odborných slovníkov)
 • tvoriť v ILo odborné texty (pomocou príslušných odborných slovníkov).

Strukturo de la kurso

La sola lingvo de la kurso estas Esperanto.

La kurso konsistas el Antaŭparolo, 14 lecionoj, 2 kontrolaj taskaroj kaj Esperantlingva listo de la ĉi-kursaj vortoj.

Ĉiu leciono konsistas el:

 • teksto pri Esperanta gramatiko en Ilo;
 • gramatikaj taskoj (ekzercoj, demandoj ktp) pri la lernita materialo;
 • vortlisto de la leciono en Ilo.

Ĉiu vorto, kiu unuan fojon aperas en la kurso, estas emfazita diklitere kaj trafas la ecionan vortliston, ofte (sed ne ĉiam) en tiu gramatika formo, en kiu ĝi renkontiĝis en la leciono. Tiu konservado de la gramatika formo devas faciligi la tradukon de tiuj parolelementoj, pri kiuj ankoraŭ ne venis gramatikaj klarigoj. Tamen en la kunigita kursa vortaro la vorto aperas nur (ĉe kelkaj esceptoj) en sia baza gramatika formo.

Štruktúra kurzu

Jediným jazykom kurzu je Esperanto.

Kurz pozostáva z úvodu, 14 lekcií, 2 kontrolných súborov úloh a zoznam všetkých, v kurze použitých esperantských slov.

Každá lekcia pozostáva z:

 • textu esperantskej gramatiky v ILo,
 • gramatických úloh (cvičení, otázok, atd.) z naučeného materiálu,
 • zoznam slov z lekcie v ILo.

Každé slovo, ktoré sa prvý raz vyskytne v kurze, je zdôraznené tučným písmom a je aj v zozname slovíčok lekcie, často (ale nie vždy) v tej gramatickej forme, v ktorej sme sa s ním stretli v lekcii. Toto zachovanie gramatickej formy má uľahčiť preklad tých rečových elementov, ktoré neboli ešte gramaticky vysvetlené. Avšak v pripojenom slovníku kurzu sa slovo objaví len (s niekoľkými výnimkami) v svojej základnej gramatickej forme.

Rekomendoj por memlernado

Por la plej efika studado bonvolu konsideri la plue proponatan sinsekvon de la labor-paŝoj.

Paŝo 1. Legu la tekston pri Esperanta gramatiko de la Leciono 1 sen prononci ĝin. Provu kapti la ĝeneralan signifon de la teksto. Voĉigu nur tiujn vortojn, pri kies prononcado vi ricevis klarigojn.

Paŝo 2. Legu la tekston pri Esperanta gramatiko de la Leciono 1 po unu alineo kaj provu atingi maksimuman komprenon de ĉiu vorto. Aldonu tradukon de ĉiu vorto al la esperantlingva vortlisto, troviĝanta fine de la Leciono.

Paŝo 3. Voĉlegu la tutan vortliston (jam plene aŭ plejparte tradukitan de vi) de la Leciono 1.

Paŝo 4. Voĉlegu la tekston pri Esperanta gramatiko de la Leciono, komprenante ĉiun vorton.

Paŝo 5. Voĉlegu la komprenatan tekston kun konscia prononcado kaj emfazado.

Paŝo 6. Faru la taskojn. En la tabeloj plenigu vakajn ĉenojn. En la ekzercoj enmetu necesajn vortojn (aŭ vortelementojn) anstataŭ linioj. Ktp -- laŭ la taskoj.

Paŝo 7. Sendepende de tio, ĉu vi plenumis la tuton, aŭ vi havas dubojn, aŭ vi ion ne komprenis kaj ne sukcesis, sendu retpoŝte la tutan parton "Taskoj pri leciono 1" al via konsultanto,"eltranĉinte" ĝin el la teksto de la Leciono 1.

Paŝo 8. Plue laboru same pri la sekvaj lecionoj, konsiderante rekomendojn de via konsultanto.

Odporúčania pre samoštúdium

Pre najefektívnejšie štúdium prosím prihliadnite na nasledujúce odporúčané poradie pracovných krokov:

Krok 1. Čítajte text esperantskej gramatiky v 1.lekcii bez toho, že by ste ho vyslovovali.

Skúste vystihnúť všeobecný zmysel textu.

Nahlas čítajte len tie slová, ktorých výslovnosť vám bola už vysvetlená.

Krok 2. Čítajte text esperantskej gramatiky v 1. lekcii po jednom riadku a skúste dosiahnuť maximálne porozumenie každého slova.

Pridajte preklad každého slova zo zoznamu esperantských slov nachádzajúcich sa na konci lekcii.

Krok 3. Nahlas čítajte celý zoznam slov (už úplne, alebo čiastočne vami preložených) z lekcie 1.

Krok 4. Nahlas čítajte text esperantskej gramatiky lekcie, rozumejúc každému slovu.

Krok 5. Nahlas čítajte text, ktorému už rozumiete s uvedomovaním si výslovnosti a dôrazu.

Krok 6. Riešte úlohy. V tabuľkách vyplňte voľné reťazce. Do cvičení doplňte potrebné slová (alebo časti slov) namiesto čiar. Atd. -- podľa úloh.

Krok 7. Nezávisle od toho, či ste splnili všetko, alebo máte pochybnosti, či ste niečo nepochopili a neuspeli, pošlite E-mailom celú časť "Úlohy z lekcie 1" (taskoj pri leciono 1) vášmu konzultantovi tak, že ich "vystrihnete" z textu 1. lekcie.

Krok 8. Ďalej pracujte rovnako aj v nasledujúcich lekciách, prihliadajúc na odporúčania vášho konzultanta.

SUKCESAN, RAPIDAN KAJ PLEZURIGAN STUDADON!

Úspešné, rýchle a potešenie prinášajúce štúdium!

mag.hum.sci. Irina Gonĉarova,

la aŭtoro de la kurso