AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ (AIS) SAN MARINO
Accademia Internazionale delle Scienze Académie Internationale des Sciences
Internationale Akademie der Wissenschaften International Academy of Sciences
Laüjura sidejo en la Respubliko de San Marino

OProf.Dr.habil.H.Frank, Kleinenberger Weg 16a, D-33100 Paderborn

OProf. Dr. habil. Helmar G. Frank
kaj al

JARSXANGXA CIRKULERO 1999/2000

al cxiuj membroj de la
Internacia Scienca Kolegio (ISK)
Internacia Teknika Kolegio (ITK)
Internacia Arta Kolegio (IAK)
la Subtenaj Membroj de nia Akademio

Prezidanto

Kleinenberger Weg 16a
D-33100 Paderborn
Tel.: (+49-/0-) 5251-163511 / -64200
Fakso: (+49-/0-) 5251-163533
reto: hfr@uni-paderborn.de

D-34508 Willingen/ Sauerlandsternhotel 1999-12-30 /1699pfR
Estimataj kaj karaj AISanoj!   Verehrte, liebe Angehörige unserer Akademie!

Mia jarfina cirkulero 1999 povas esti ankaü jarkomenca cirkulero 2000, cxar nia Gxenerala Asembleo reelektis 1999-09-03 en San Marino por 2000 -- 2003 cxiujn senatanojn (malakceptis sian reelektitecon nur OProf. Kiselman), kaj mi, post plejgrandparte okazinta redistribuo de la senata laboro, akceptis refoje la rolon de prezidanto. Mi dankas pro la kunlaboro en la jarkvaropo 1996 -- 1999 al cxiuj gxisnunaj senatanoj, aparte al kolegino ADoc. Mag. Joanna Lewoc, kiu por tiu tempo estis alelektita kiel senata sekretario, kaj al mia amiko OProf. Fabrizio Pennacchietti, kiu ekde la oficialigxo de AIS (1985) rolis kiel nia vicprezidanto.

Laü lia sugesto mi proponis (kaj la nova senato aprobis) por cxi tiu rolo ekde postmorgaü OProf. Carlo Minnaja, kiu ankaü farigxas nia senatano pri la akademia strukturo, cedante la sciencoficon al kolego Pennacchietti. Cxi tiu cedas sian gxisnunan direktorecon de la ekzamenofico al kolego OProf. Hans Dietrich Quednau, kiu pretas gxin transpreni aldone al sia gxisnuna rolo de senatano pri klerigado. Iom pligrandigxos ankaü la laboro de la nuna kaj estonta senatano pri informado, OProf. Dr. habil. Reinhard Fößmeier, kiu krome flegos kaj disponigos (rete kaj libroforme) la datumaron pri cxiuj AISanoj (ISD) kaj zorgos kune kun la senatano pri akademia identeco (rolo, kiun mi mem pluludos) pri la bontempa diskonigo (rete kaj en nia kvazaüoficiala revuo GrKG/Humankybernetik) de la protokoloj de la asembleoj de niaj sektoroj kaj de la kunsidoj de la senato kaj de la sekcioj. OProf. Bent Arne Wickström bonvolas resti nia senatano pri financoj. OProf. Hans Michael Maitzen restu senatano pri honorado. Por plireliefigi la sciencan agadon de nia akademio mi proponis krei apartan oficon por scienca publikigado kaj dokumentado, gvidotan de OProf. Horst Holdgrün; li zorgu krom pri acta sanmarinensia pri cxiuj sciencaj verkajxoj el AIS kaj pri le pluevoluo de nia instruteko, ne lastavice en la Interreto.

Okazas ankoraü intersxangxoj de kelkaj de la gxisnunaj taskoj de la unuopaj senataj oficoj, kaj okazos baldaü la formala nomumado de iliaj vicdirektoroj, de la statutkonformaj trezoristo kaj sekretario kaj (ne nur por la ekzamenofico) de Senata Sekretario. Tiam eblos kompletigi la diversajn oficojn per taskplenumantoj de la oficaj laborkampoj tiel, ke ni enplektu pli da AISanoj en niajn daürajn aktivecojn. Vi trovos la finan restrukturigrezulton (inkluzive la estontajn dekanojn kaj fakarestrojn) en niaj oficialaj sciigoj en la marta eldono de GrKG/Humankybernetik kaj sur la AIS-pagxoj en la TutTerTeksajxo (TTT = WWW). Por el TTT akiri la plej fresxajn informojn pri la evoluo, strukturo kaj anaro de AIS eksurfu de la adreso

 

Mein Rundbrief zum Jahresschluss 1999 kann auch für den Jahresbeginn 2000 gelten, denn unsere Hauptversammlung wählte 1999-09-03 in San Marino für 2000 -- 2003 alle Senatsmitglieder wieder (nur OProf. Kiselman lehnte seine Wiederwahl ab), und nach größtenteils erfolgter Neuverteilung der Senatsarbeit nahm ich nochmals die Präsidentenrolle an. Ich danke für die vierjährige Mitarbeit 1996 -- 1999 allen bisherigen Senatoren, besonders Kollegin ADoc. Mag. Joanna Lewoc, die für diese Zeit als Senatssekretär zugewählt worden war, und meinem Freund OProf. F. Pennacchietti, der seit der Offizialisierung der AIS (1985) unser Vizepräsident ist.

Gemäß seiner Empfehlung schlug ich dafür ab übermorgen OProf. Carlo Minnaja vor. Der neue Senat stimmte zu. Kollege Minnaja wird auch Senator für die Akademiestruktur und gibt das Wissenschaftsamt an Kollegen Pennacchietti ab. Letzterer überlässt seine bisherige Funktion als Prüfungsamtsdirektor Kollegen OProf. H. D. Quednau, der sie zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle als Senator für Bildung übernimmt. Größer wird auch die Arbeit unseres jetzigen und künftigen Informationssenators, OProf. Dr. habil. R. Fößmeier, der außerdem die Datei aller AIS-Angehörigen (ISD) pflegen und (durch Netz und Buch) verbreiten, sowie zusammen mit dem Senator für AIS-Identität (eine Rolle, die ich selbst behalte) für die rechtzeitige Verbreitung (im Netz und in unserer offiziösen Zeitschrift GrKG/Humankybernetik) der Protokolle der Sitzungen der Sektoren, des Senats und der Sektionen sorgen wird. OProf. Bengt Arne Wickström bleibt Finanzsenator. OProf. H. M. Maitzen soll Senator für Ehrungen bleiben. Zur stärkeren Betonung unserer wissenschaftliche Arbeit schlug ich ein besonderes Senatsamt für wissenschaftliches Publizieren und Dokumentieren unter OProf. Horst Holdgrün vor; er soll die acta sanmarinensia und alle wissenschaftlichen Werke aus der AIS betreuen, sowie die Weiterentwicklung unserer Instruthek -- nicht zuletzt im Internetz.

Noch werden einige der bisherigen Aufgaben der einzelnen Senatsämter ausgetauscht, und bald wird die formale Ernennung ihrer Vizedirektoren, des Schatzmeisters und Sekretärs im Sinne des Statuts und (nicht nur für das Prüfungsamt) eines Senatssekretärs erfolgen. Dann wird die Ergänzung der einzelnen Ämter durch Sachbearbeiter so möglich sein, dass mehr AIS-Angehörige in unsere Daueraufgaben einbezogen werden. Das Schlussergebnis der Neustrukturierung (sowie die neuen Dekane und Fachbereichsleiter) finden Sie in unseren offiziellen Mitteilungen in der Märznummer der GrKG/H. sowie unverzüglich auf den WWW-Seiten der AIS. Das Neueste über Entwicklung, Struktur und Angehörige der AIS ersurfen Sie ab

http://www.forst.uni-muenchen.de/OTHERS/AIS/

Vi povas eniri ankaü tra mia startpagxo www.paderborner-impulse.de kaj plusurfi tra "scienco", aü komenci per la startpagxo de nia iniciatinta organizajxo, la Eüropa Klubo:

 

Sie gelangen dorthin auch über meine Leitseite www.paderborner-impulse.de, wenn Sie über "Wissenschaft" weitersurfen, oder über die Leitseite unserer Initiationsorganisation, dem EuropaKlub:

http://www.europaklub.de

AIS Meksikio okazigos 2000-04-13/23 sian unuan konferencon celante kreon de meksikia AIS-filio. La antaüa UEA-prezidanto, kolego Lee, komencis en orienta Azio organizi regionan AIS-asocion por krei AIS-klerigejon kiel gxermon de tiea estonta AIS-filio. Klerigejo jam startis en Karlovo (BG) kaj esperigas pri ekesto de Bulgara AIS-filio. La unuan fojon en la historio de AIS ni rezignos en 2000 pri la tradicia Sanmarina Universitata Sesio cxirkaü la 3an de septembro en San Marino. Sed ni forte esperas, ke nia tiea portanta asocio post sia necesa restrukturigo povos baldaü inviti al tia SUS unu jaron poste okzonta. Intertempe nia cxehxa filio okazigos SUS 22 en Hradec Králové 2000-06-09/15, kaj nia rumana filio SUS 23 en Sibiu-Hermannstadt 2000-09-22/10-02. Mi invitas cxiujn niajn efektivajn membrojn oferti kursojn tra la klerigofico, kaj mi instigas tiujn, kiuj ankoraü ne prezentis sian debutprelegon, kapti unu el cxi tiuj du okazoj. Per kandidatigxo (ecx se nur por adapta adopto de via nacinivele jam akirita sciencista grado) vi povas efike kontribui al la plifirmigo de nia akademio.

 

AIS Mexiko führt 2000-04-13/23 ihre erste Konferenz mit dem Ziel der Schaffung einer mexikanischen AIS-Filiale durch. Der frühere UEA-Präsident, Kollege Lee, organisiert in Ostasien einen AIS-Regionalverband, um eine Bildungsstätte der AIS als Keim einer dortigen AIS-Filiale zu schaffen. Eine Bildungsstätte entstand schon in Karlovo und lässt auf eine bulgarische AIS-Filiale hoffen. Erstmals in der AIS-Geschichte verzichten wir 2000 auf die traditionelle Sanmarinesische Universitäre Studientagung um den 3. September in San Marino, hoffen aber sehr, dass unsere dortige Trägergesellschaft nach ihrer nötigen Neustrukturierung uns bald zur SUS im Folgejahr einladen kann. Einstweilen veranstaltet unsere tschechische Filiale SUS 22 in Königgrätz (Hradec Králové) 2000-06-09/15, und unsere rumänische Filiale SUS 23 in Hermannstadt 2000-09-22/10-02. Ich lade alle unseren effektiven Mitglieder ein, über das Senatamt für Bildung Kurse anzubieten, und ich fordere jene, die ihre Antrittsvorlesung noch nicht hielten, auf, eine dieser Gelegenheiten zu nutzen. Durch Kandidatur (wenigstens für eine Anrechnungsprüfung) helfen Sie, unsere Akademie zu festigen.

Tian plifirmigon ni (konsiderante la sxancojn kaj dangxerojn ligitajn al la sxangxoj, kiujn kaüzas la "tutmondigxo" kaj "virtualigxo") bezonas kaj materie (bv. ne komplikigi nian administradon per negativa stato de via servobonhavo, sed, inverse, farigxu dumviva membro per unufoja pago de 25 kotizoj!) kaj per via kunago -- kaj ne lastavice per nia komuna optimismo kaj memestimo. Ja senkonteste la Angla estas kaj restos (almenaü dum la venantaj 1 -- 2 generacioj) la plej uzata lingvoj de la plejmulto de la primarsciencoj. Sed ILo pligravigxos (ne nur en Eüropo, kie neniu alia komunikilo donas pli da sxanco, krei la ankoraü mankantan identecon!), cxar disvastigxos la ekkono de la gajno je pensadprecizeco, kiun ebligas (unuavice en la sciencoreviziado) la dulingva vortumado, precipe se la dua lingvo (post la nacia pensadlingvo) estas preciza, sed facile lernebla, do perfekte regebla kaj kreiviga planlingvo. Se ni vidas la sencon de nia kunlaborado per ILo en cxi tiu perspektivo, ni povas esti certaj, ke ni iras vojon ja (ankoraü) ne laümodan, sed (cxiukaze) ankaü ne erarigan.

 

Diese Festigung benötigen wir (angesichts der Chancen und Gefahren der Änderungen durch "Globalisierung" und "Virtualisierug") sowohl materiell (bitte komplizieren Sie unsere Verwaltung nicht durch negativen Servobonhavostand, sondern werden Sie lebenslängliches Mitglied durch einmalige Zahlung von 25 Beiträgen!) als auch durch Ihre Mitarbeit -- und nicht zuletzt durch Optimismus und Selbstwertgefühl. Sicher ist und bleibt (mindestens für 1 - 2 Generationen) Englisch die meistbenutzte Sprache der meisten Primärwissenschaften. Aber ILo wird wichtiger (nicht nur in Europa, wo nichts die noch fehlende IdentitGxt leichter erzeugen kann!), weil der Genauigkeitsgewinn erkannt wird, den (vor allem in der Wissenschaftsrevision) zweisprachiges Worten besonders dann ermöglicht, wenn die zweite Sprache (nach der nationalen Denksprache) eine genaue, aber leicht lernbare, also perfekt beherrschbare und kreativitätsfördernde Plansprache ist. Wenn wir den Sinn unserer Arbeit mit ILo in dieser Perspektive sehen, köxnnen wir sicher sein, zwar (noch) nicht mit der Mode zu gehen, aber (jedenfalls) auch nicht in die Irre.

Sukceson kaj felicxon en 2000 deziras al vi cxiuj via

 

Im Jahr 2000 wünscht Ihnen allen Erfolg und Glück Ihr

OProf. Dr. habil. Helmar G. FRANK dv. SMdAIS