AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ (AIS) SAN MARINO
Accademia Internazionale delle Scienze Académie Internationale des Sciences
Internationale Akademie der Wissenschaften International Academy of Sciences
Laŭjura sidejo en la Respubliko de San Marino
Bankkonto 2051-305 Ĉe Poŝtbanko Hannover (bank-kodo: 250 100 30)

OProf. Dr. habil. H. Frank, Kleinenberger Weg 16a, D-33100 Paderborn

OProf. Dr. habil. Helmar G. Frank
kaj al

JARŜANĜA CIRKULERO 1999/2000

al ĉiuj membroj de la
Internacia Scienca Kolegio (ISK)
Internacia Teknika Kolegio (ITK)
Internacia Arta Kolegio (IAK)
la Subtenaj Membroj de nia Akademio

Prezidanto

Kleinenberger Weg 16a
D-33100 Paderborn
Tel.: (+49-/0-) 5251-163511 / -64200
Retpoŝto: hfr@uni-paderborn.de
http://www.paderborner-impulse.de

2001-02-20

Estimataj kaj karaj AlSanoj! Verehrte, liebe Angehörige unserer Akademie!
Denature la jaro komenciĝas (kaj lau la tradicia irana kalendaro ankaŭ formale komenciĝas) kun la printempo. Tio ne estas la kialo sed eble pravigo de tio, ke vi ricevos la jarŝanĝan cirkuleron ĉifoje plej frue en marto. Do, unue:
Bonan novan naturan jaron!
Von Natur aus beginnt das Jahr (und beginnt so auch formal nach dem herkömmlichen iranischen Kalender) mit dem Frühling. Das ist nicht der Grund aber vielleicht eine Rechtfertigung dafür, dass Sie den Rundbrief zum Jahreswechsel diesmal frühestens im März erhalten. Also vorab: Ein gutes, neues, natürliches Jahr!
Unuavice kaŭzis la prokraston la granda fortostreĉo daŭrinta ĝis en la januaron, kiu necesis por finfine aperigi la 3-libran AIS volumon almenaŭ en la provizora formo de kromvolumo al nia kvazaŭoficiala revuo GrKG/Humankybemetik. Mi dankas al mia kunredaktoro OProf. Dr. habil. R. Fössmeier kaj al ĉiuj aliaj, kiuj subtenis la aperigon. La 449 paĝojn ampleksa volumo estas akirebla laŭ ISBN-numero 3-929853-12-4 ĉe librovendejo aŭ rekte ĉe Akademia Libroservo (IfK-Verlag D-33100 Paderborn, Kleinenberger Weg 16 B) je 29,- DM (+ sendkostoj). Ĉiu subtena membro kaj ĉiu dumviva ano de niaj internaciaj scienca, teknika aŭ arta kolegioj estas jam ricevinta sian senpagan ekzempleron. Ankaŭ ĉiu alia AlSano ricevos unu senpagan ekzempieron, ekde kiam li estos au aliĝinta ankaŭ al la subtena sektoro kaj paginta la subtenan kotizon por 2001 kaj 2002 (sume 2 AKU = 130 eŭrojn minus la jam pagita simbola kotizo) sur nian poŝtbankkonton menciitan en la leterkapo, aŭ estas fariĝinta dumviva membro de internacia kolegio nia, ĝirinte 25 simbolajn kotizojn (25 × 6,5 eŭrojn = 162,5 eŭrojn minus la kotizoj jam pagitaj por 2001 kaj eventuale sekvaj jaroj. Kiu ankoraŭ ne volas decidi, tiel plifaciligi kaj pliefikigi nian administradon, ricevas la deziratan nombron da ekzempleroj je la en-AIS-a prezo (po 10 eŭroj inkl. sendkostojn) debetota al lia servobonhavo. Vi ekscias vian aktualan servohavostaton el la kunmetita sciigo de nia trezoristo. -- Unuavice vi certe kontrolos la ĝustecon de la informoj pri vi kaj la aliaj AlSanoj en nia "Tria libro" (ISD 2000). Vi rimarkos, ke de pluraj plenrajtaj, subtenaj aŭ dumvivaj membroj ni nek ricevis bone reprodukteblan foton nek aktualigon de la adreso, telefonnumero, interretkodo aŭ alia informero. Sciigu al ni rimarkitajn mankojn, por ke ni forigu ilin tuj el la interreta formo de ISD kaj notu la plibonigon por la "luksa eldono" de la trilibra AIS-volumo nun preparata! Gi enhavos en la Tria libro kolorajn fotojn (kaj, espereble, denove la ne malmultajn-ĝisnunajn AIS-anojn, kiuj elfalis pro sia bedaurinde daŭre negativa servobonhavostato), la kompletan kaj aktualigitan regularon kun kvinlingva statuto kiel Duan libron, kaj (en la Unua libro) la historion kaj bazan idearon de AIS kun tradukoj Anglen, Francen kaj Italen de la en la nuna eldono jam publicita ILa kaj germanlingva originalo. Hauptgrund der Verzögerung war die bis in den Januar hineinreichende, große Anstrengung, die nötig war, um endlich die in einem Band zusammengefassten drei AIS-Bücher wenigstens in der vorläufigen Form eines Beibands zu unserer offiziösen Zeitschrift GrKG/Humankybernetik herauszubringen. Ich danke meinem Mitherausgeber OProf. Dr. habil. R. Fössmeier und allen anderen, die zum Erscheinen beitrugen. Der 449 Druckseiten starke Band ist unter der ISBN-Nummer 3-929835-12-4 über den Buchhandel oder direkt bei Akademia Libroservo (IfK-Verlag D-33100 Paderborn, Kleinenberger Weg 16 B) für 29,- DM (+ Versandkosten) erhältlich. Jedes Fördermitglied und jedes lebenslängliche Mitglied unseres internationalen wissenschaftlichen, technischen oder künstlerischen Kollegiums hat bereits sein kostenloses Exemplar erhalten. Alle übrigen AIS-Angehörigen erhalten ebenfalls ein Freiexemplar, sobald sie entweder auch dem Fördersektor beitraten und den Förderbeitrag für 2001 und 2002 (zusammen 2 AKU = 130 Euro minus den schon bezahlten symbolischen Beitrag) auf unser im Briefkopf genanntes Postbankkonto überwiesen haben, oder durch 25 symbolische Beiträge (25 × 6,5 Euro = 162,5 Euro minus die für 2001 und evt. Folgejahre schon bezahlten Beiträge) auf Lebenszeit Mitglieder eines unserer internationalen Kollegien wurden. Wer sich zu dieser Entlastung unserer Verwaltung noch nicht entschließen kann, erhält eine gewünschte Zahl von Exemplaren zum AIS-internen Sonderpreis von je 10 Euro (einschließlich Versandkosten) zu Lasten seines AIS-Dienstleistungskontos (servobonhavo). Den aktuellen Stand Ihres Guthabens können Sie der beigefügten Mitteilung unseres Schatzmeisters entnehmen. -- Als erstes werden Sie sicher die Richtigkeit der Angaben über Sie und die anderen AIS-Angehörigen in unserem "Dritten Buch" (ISD 2000) kontrollieren. Sie werden bemerken, dass wir von mehreren vollberechtigten, fördernden oder lebenszeitlichen Mitgliedern weder ein gut abdruckbares Lichtbild noch eine Aktualisierung von Anschrift, Telephonnummer, Internetzkode oder anderen Daten erhielten. Teilen Sie uns bemerkte Mängel mit, damit wir sie in der Internetzausgabe des ISD sofort beheben und die Verbesserung für die "Luxusausgabe" des dreiteiligen AIS-Bandes vormerken können, die wir nun vorbereiten! Sie wird im Dritten Buch Farbbilder enthalten (und, hoffentlich, wieder die nicht wenigen bisherigen AIS-Angehörigen, die wegen des leider andauernd negativen Stands ihres Servobonhavo entfielen), als Zweites Buch die vollständigen und aktualisierten Regularien mit dem fünfsprachigen Statut und (im Ersten Buch) die Geschichte und die Grundideen der AIS mit englischer, französischer und italienischer Übersetzung des in der jetzigen Ausgabe schon veröffentlichten, in ILo und Deutsch verfassten Originaltexts.
Antaŭ SUS 24 (Bydgoszcz 2001-09-22/29) okazos la 23an kaj 24an de junio en la proksimeco de München (en 85354 Freising-Weihenstephan, Forstwissenschaftliche Fakultät, Am Hochanger 13) senatkunsido kun senpere sekvontaj (2000-06-24; 17:30 h) Ĝenerala Asembleo kaj (19:00 h) Asembleo de la Subtena Sektoro, al kiuj mi per ĉi tiu cirkulero vin invitas. Okazos findecidoj pri SUS 24 - 26, pri aktualigo de la statuto kaj de la regularoj (i.a. pro la kunmetita rezolucio de Sibiu), pri ebloj enkorpigi nian Akademion en ŝtatan universitaton forme de internacia fakultato, pri ĉikonekse dezirindaj rangoplialtigoj de gisnunaj AISanoj (chu vi mem plenumas la konatajn kondiĉojn?) kaj pri aligoj de pluaj scienculoj, praktikuloj kaj artistoj. Se vi ne persone partoprenos, nepre delegu vian voĉon al voĉdonrajta partoprenonto (t. e. efektiva aŭ subtena membro) per la kunmetita legitimilo, por ke ni estu kvorumaj. Se kvorumeco ne estos atingata, mi intencas savi nian Akademion per ĝia formala novfondo. Vor SUS 24 (Bydgoszcz 2001-09-22/29) findet am 23. und 24. Juni in der Nähe von München (in 85354 Freising-Weihenstephan, Forstwissenschaftliche Fakultät, Am Hochanger 13) eine Senatsitzung mit unmittelbar anschließender (2000-06-24; 17:30 h) Generalversammlung und (19:00 h) Versammlung des Fördersektors statt, wozu ich Sie mit diesem Rundschreiben einlade. Es werden abschließende Entscheidungen über SUS 24 - 26 getroffen, ferner über die Aktualisierung der Satzung und der Regularien (u.a. aufgrund der beigefügten Entschließung von Hermannstadt), über Möglichkeiten, unsere Akademie in einer staatlichen Universität in der Form einer intemationalen Fakultät zu verkörpern, über in diesem Zusammenhang erwünschte Rangerhöhungen bisheriger AIS-Angehöriger (erfüllen Sie selbst die bekannten Bedingungen?) und über Neuaufnahmen von Absolventen wissenschaftlicher Studien, von technisch-praktischen Wissenschaftsanwendern und von Künstlern. Wenn Sie nicht selbst teilnehmen, übertragen Sie bitte Ihre Stimme an ein teilnehmendes (effektives oder förderndes) Mitglied, damit wir beschlussfähig sind. Wird Beschlussfähigkeit nicht erreicht, beabsichtige ich die Akademie durch formale Neugründung zu retten.
Ni nun atingis evolustaton, kiu pravigas kaj necesigas pli dignan kaj memfidan prezentadon al la ekstera mondo. Tio neniel eblas pli fotadtaŭge ol per dignaj inaŭguro kaj fermo de niaj SUSoj kun nia akademia vestaĵo. Ĝin mi favorpreze povis produktigi en Sibiu el leĝera sed lavebla materialo. Mi petegas, ke ĉiu estonte mem kunportu sian talaron (haveblan je 15 eŭroj aŭ 30 DM), AIS-kravaton resp. koltukon kaj (kaze du subtena aŭ dumviva membreco) skarpon (haveblan je po 5 eŭroj). Ni rekomencu dum SUS 24 en Bydgoszcz! Die AIS hat nun einen Entwicklungsstand erreicht, der es rechtfertigt und erforderlich macht, dass wir uns nach außen würdiger und selbstbewusster darstellen. Das ist in keiner Weise photowirksamer möglich als durch würdiges Eröffnen und Schließen unserer SUS in unserer Akademietracht. Sie konnte ich preisgünstig in Hermannstadt aus leichtem aber waschbarem Material herstellen lassen. Ich bitte sehr darum, dass künftig jeder selbst seinen Talar (der für 15 Euro oder 30 DM erwerbbar ist), seine AIS-Krawatte bzw. sein Halstuch und (im Falle lebenszeitlicher oder fördernder Mitgliedschaft) seine Schärpe (je 5 Euro) mitbringt. Fangen wir bei SUS 24 in Bydgoszcz an!
Ĝis revido en Freising aŭ Bydgoszcz! Auf Wiedersehen in Freising oder Bydgoszcz!
Via Ihr
OProf. Dr. habil. Helmar G. FRANK, dv. SMdAIS