AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ (AIS) SAN MARINO
Accademia Internazionale delle Scienze Académie Internationale des Sciences
Internationale Akademie der Wissenschaften International Academy of Sciences
Laŭjura sidejo en la Respubliko de San Marino
Bankkonto 2051-305 Ĉe Poŝtbanko Hannover (bank-kodo: 250 100 30)

OProf. Dr. habil. H. Frank, Kleinenberger Weg 16a, D-33100 Paderborn

OProf. Dr. habil. Helmar G. Frank
kaj al

JARFINA CIRKULERO 2003

al ĉiuj membroj de la
Internacia Scienca Kolegio (ISK)
Internacia Teknika Kolegio (ITK)
Internacia Arta Kolegio (IAK)
la Subtenaj Membroj de nia Akademio

Prezidanto

Kleinenberger Weg 16a
D-33100 Paderborn
Tel.: (+49-/0-) 5251-163511 / -64200
Retpoŝto: hfr@uni-paderborn.de
http://www.paderborner-impulse.de

Paderborn, 2003-12-19

Estimataj kaj karaj samakademianoj!

 

Verehrte, liebe Mitglieder unserer Akademie!

Ĉifoje bontempe antaŭ la jarfino (kaj la fino de la deĵortempo de nia Senato) mi koncize raportas pri sukcesoj, prokrastoj kaj ŝanĝoj de nia situacio en la finiĝonta jaro 2003.

Kiel pasintjare anoncite nia transnacia AIS-konstitucio estas dulingve aprobita dum kunvenoj de niaj Senato, Asembleo de la SubS kaj Ĝenerala Asembleo en Sibiu-Hermannstadt 2003-02-21/23 -- nur la fina decido pri malgrava klaŭzo prokrastiĝis al niaj asembleoj dum SUS 26 en San Marino kaj Rimini 2003-08-30/09-06. La necesa akordigo de niaj aliaj regularoj kun tiu konstitucio (kiu estas publicita en nia kvazaŭoficiala revuo GrKG/H 44/2, pj 100 - 119) restos grava struktura tasko plenumenda en la venanta jaro 2004 de nia dum SUS 26 laŭ la nova konstitucio por 2004-2007 elektitaj novaj senato, SubS-estraro kai dekanoj. Ni decidis pliefikigi la senatlaboron per koncentriĝo al 5 senatanoj, kiuj gvidu kune kun 6 vicsenatanoj niajn senatajn oficojn. Aliflanke ni decidis, ke neniu el la 5 senatanoj estu ankaŭ dekano. OProf. Pennacchietti fariĝis Honora Senatano, unua vicsenatano kaj (laŭkonstitucie ekstersenata) "garantianto" strebonta al forigo de eventualaj konfliktoj de akademianoj kun institucioj aŭ membroi de AIS. OProf Wickström reelektiĝis direktoro de nia financofico kaj kiel trezoristo. OProf. Quednau fariĝis direktoro de la nun kombinotaj senataj oficoj pri klerigado kai ekzamenado, subtenota de vicsenatanino OProf. Poláková kiel vicdirektorino. OProf. Fössmeier reelektiĝis direktoro de nia informofico kai fariĝis senata sekretario. Kolego Minnaja reelektiĝis kiel vicprezidanto kaj fariĝis direktoro de la kombinota scienc- kaj strukturofico. Mi mem ankoraŭfoje elektiĝis prezidanto kaj fariĝis direktoro de la kombinota honor- kaj identecofico, kies vicdirektoroj estos vicsenatano OProf. Maitzen resp. OProf. Fössmeier. La sinsekvo de la vicsenatanoj estas: Pennaechietti, Poláková, Maitzen, Sachs, Roux, Angstl. Akceptis fariĝi dekanoj por la sekcioj 1 Poláková, 2 Pennacchietti, 4 Angstl, 5 Maitzen kaj 6 Lobin. Ankoraŭ ne akceptis la dekanan rolon de sekcio 3 kolego Holdgrün, kiu ne estis kandidatinta por vicsenatana rolo. -- Reelektiĝis revizoroj OProf. Lobin kaj OProf. Weeser-Krell. -- Al la nova estraro de la Subtena Sektoro apartenos OProf Wickström (direktoro), ADoc. Tuĥvatullina, Prof.T Ŝilo, ADoc. Simonnet kaj mi mem; anstataŭantoj: PDoc. Barandovská kaj OProf Angstl. -- Pli da informo pri la decidoj troviĝas en GrKG/H 44/3.

 

Diesmal rechtzeitig vor Jahresschluss (und vor Ende der Amtszeit unseres Senats) berichte ich Ihnen kurz über unsere Erfolge, Verschiebungen und Situationsänderungen im zu Ende gehenden Jahr 2003.

Wie im vergangenen Jahr angekündigt, wurde unsere transnationale AIS-Verfassung zweisprachig bei Sitzungen unseres Senats, der Versammlung der Fördermitglieder und der Vollversammlung in Sibiu-Herrnannstadt 2003-02-21/23 beschlossen -- nur die letzte Entscheidung über eine unwesentliche Klausel verschob sich auf unsere Versammlungen anlässlich von SUS 26 in San Marino und Rimini 2003-08-30/09-06. Die notwendige Anpassung unserer anderen Regelungen an diese Verfassung (die in unserer offiziösen Zeitschrift GrKG/H 44/2, S. 100 - 119 veröffentlicht ist) bleibt eine wichtige Strukturaufgabe, die im kommenden Jahr 2004 von unserem, nach der neuen Verfassung für 2004-2007 gewählten neuen Senat, neuen Fördersektorvorstand und den neuen Dekanen zu erfüllen sein wird. Wir haben beschlossen, die Senatsarbeit durch Konzentration auf 5 Senatoren wirksamer zu machen, die zusammen mit 6 Vizesenatoren unsere Senatsämter leiten sollen. Andererseits beschlossen wir, dass niemand der 5 Senatoren auch Dekan sein soll. OProf. Pennacchietti wurde Ehrensenator, erster Vizesenator und (nach Verfassung nicht zum Senat gehörender) "Sclichter", der bestrebt sein wird, eventuelle Konflikte von Akademieangehörigen mit Einrichtungen oder Mitgliedern der Akademie zu überwinden. OProf Wickström wurde zum Direktor unsere Senatsamts für Finanzen und zum Schatzmeister wiedergewählt. OProf Quednau wurde Direktor der nun vereinten Senatsämter für Bildungs- und Prüfungswesen, unterstützt von Vizesenatorin OProf. Poláková als Vizedirektorin. OProf. Fössmeier wurde als Direktor unseres Informationsamts wiedergewählt und wurde Senatssekretär. Kollege Minnaja wurde als Vizepräsident wiedergewählt und wurde Direktor der vereinten Senatsämter für Wissenschaft und Struktur. Ich selbst wurde nochmals zum Präsidenten gewählt und wurde Direktor der zusammengelegten Senatsämter für Ehrungen und Identität, deren Vizedirektoren Vizesenator OProf. Maitzen bzw. OProf. Fössmeier sein werden. Die Reihenfolge der Vizesenatoren lautet: Pennacchietti, Poláková, Maitzen, Sachs, Roux, Angstl. Die Dekansrollen nahmen an für die Sektionen 1 Poláková, 2 Pennacchietti, 4 Angstl, 5 Maitzen und 6 Lobin. Noch nicht nahm die Dekansrolle der Sektion 3 Kollege Holdgrün an, der nicht für eine Rolle als Vizesenator kandidiert hatte. -- Wiedergewählt wurden zu Revisoren OProf. Lobin und OProf. Weeser-Krell. -- Zum neuen Vorstand des Fördersektors werden OProf. Wickström (als Direktor), ADoc. Tuchvatullina, Prof.T Shilo, ADoc. Simonnet und ich selbst gehören. Vertreter: PDoc. Barandovská und OProf. Angstl. -- Ausführlichere Mitteilungen über die getroffenen Entscheidungen finden Sie in den GrKG/H, Jahrgang 44, Heft 3.

Sukceso estis la okazigo de la bulgara prov-SUS en Karlovo, kie EProf. Leonov estis kreinta privatan altlernejon. Ĝi fariĝis nun klerigejo de AIS. Ni subksribis agnosko-kontrakton kun la rektoro de la ŝtata universitato Burgas, kiu ebligas la starigon de oficiala AIS-filio en Bulgario.

Nia plej granda ĉijara sukceso estas laŭ mia prijuĝo nia enkorpiĝo en la ŝtatan Universitaton "Lucian Blaga" Sibiu-Hermannstadt (RO) kiel internacia departemento de ĝia Fakultato Filologia kaj Arta. La statuto troviĝas trilingve en GrKG/H 44/1, pj 38 - 58. Post solenaĵo en la universitata aŭlo ni inaŭguris je 2003-02-21 en la sama domo nian sidejon. La unuaj efektivaj membroj de AIS jam startis sian tiean instruadon kaj ricevis siajn dokumentojn kiel Honoraj Profesoroj de la Universitato Lucian Blaga. Fine de septembro enskribiĝis niaj unuaj propraj studentoj, kaj ni povis starti nian unuan studaddirekton jam ricevinte la ministerian aprobon. Mi kaptas la okazon por esprimi nian dankon pro la efikaj preparlaboroj al Rektoro Prof. Dr. Dr.h.c. Dumitru Ciocoi-Pop (ni elektis lin dankante Honora Senatano de AIS), Prezidanto de la Sibiua Akademia Eksterlanda Ofico Prof. Dr. Gerhard Konnerth kaj al la estrino de AIS Rumanio, ADoc. Mag. Sara Konnerth-Reisenauer.

 

Ein Erfolg war die Durchführung der bulgarischen-Probe-SUS in Karlovo, wo EProf. Leonov eine private Hochschule aufgebaut hatte. Sie wurde nun Bildungsstätte der AIS. Wir unterschrieben einen Anerkennungsvertrag mit dem Rektor der staatlichen Universität Burgas, der die Errichtung einer offiziellen AIS-Zweigstelle in Bulgarien ermöglicht.

Unser größter diesjähriger Erfolg ist nach meiner Einschätzung unsere Verkörperung in der staatlichen Lucian-Blaga-Universität Sibiu-Hermannstadt (RO) als internationale Abteilung ihrer Fakultät für Philologie und Bühnenkünste. Die Satzung findet sich dreisprachig in GrKG/H 44/1, S. 38 - 58. Nach einer Feier in der Aula der Universität weihten wir 2003-02-21 im selben Gebäude unseren Sitz ein. Die ersten effektiven Mltglieder der AIS begannen schon ihre dortige Lehre und erhielten ihre Urkunden als Honorarprofessoren der Lucian-Blaga-Universität. Ende September schrieben sich unsere ersten eigenen Studenten ein, und wir konnten unseren ersten Studiengang beginnen, für den wir schon die ministerielle Genehmigung erhalten hatten. Ich benutze die Gelegenheit, um unseren Dank für die wirksame Vorbereitungsarbeit dem Herrn Rektor, Prof. Dr. Dr.h.c. Dumitru Ciocoi-Pop (wir wählten ihn als Dank zum Ehrensenator der A1S), dem Herrn Präsidenten des Hermannstädter Akademischen Auslandsamts, Prof. Dr. Gerhard Konnerth, und der Vorsitzenden der AIS Rumänien, Frau ADoc. Mag. Sara Konnerth-Reisenauer, auszudrücken.

Male ni ankoraü ne enkorpiĝis en la planitan neŝtatan "Liberan Eŭropjan Universitaton" starigotan en Komárno en unua "Akademidomo", por kiu jam antaŭ unu jaro estis trovita la tereno ĉe Eŭropa Placo, apud la Domo San Marino. Ni ja senvualigis la 9an de majo dum publika solenaĵo la "fondoŝtonon", kiu estas enmurigita en la jam ptetan fasadon. Sed pro tri kialoj nek okazis la inaŭguro de la universitato mem, nek la plua konstruado de ĝia domo: prokrastiĝis la katastra difino de la limoj, ni ne sufiĉe apogis koleginon OProf. Poláková en la starigo de la studadplanoj aprobendaj ministerie, kaj maljam 5 anstataŭ la antaŭviditaj 13 pioniroj el AIS definitive decidis investi monon (por propra studio) kaj tempon (por instruado) en nian universitaton. Tamen, la ŝanco ne estas malgranda, ke venantan mardon, 23an de decembro. ni ricevos la anoncon, ke la necesa kapitalo disponiĝos. Pri tio vi legos en mia cirkulero fine de la venanta jaro -- aŭ jam pli frue en GrKG/H 45/1, kiun ŭiuj niaj subtenaj membroj senpage ricevadas. Antaŭe, bedaŭrinde, preskaŭ 20 % de vi ĉiuj ricevos la anoncon de okazonta eksigo pro obstina nepago de la simbola kotizo (6,5 Eŭroj). Mi petegas vin ĉiujn, ne kompliku nian administran laboron, sed zorgu, ke jarfine via servobonhavostato ebligu vian pluan anecon en nia Akademio. Ĝiru tiucele antaŭ la jarfino laŭeble por pluraj jaroj la kotizon al nia poŝtbankkonto -- plejbone 25 kotizojn por dumviva membreco!

 

Andererseits verkörperten wir uns noch nicht in der geplanten nichtstaatlichen "Freien Europischen Universität", die in Komarno in einem ersten "Akademiehaus" gebaut werden wird, für welches wir schon vor einem Jahr das Grundstück beim Europaplatz, neben dem Haus San Marino, gefunden hatten. Wir enthüllten zwar am 9. Mai bei einer öffentlichen Feierlichkeit den "Grundstein", der in die schon fertige Fassade eingemauert ist. Aber aus drei Gründen erfolgte weder die Einweihung der Universität selbst, noch eine weitere Bautätigkeit ihres Hauses: Die grundbuchmäßige Festlegung der Grenzen verzögerte sich, wir unterstützten nicht ausreichend unsere Kollegin OProf. Poláková bei der Erstellung der vom Ministerium zu genehmigenden Studienpläne, und erst 5 statt der vorgesehenen 13 Pioniere aus der AIS entschlossen sich endgültig, Geld (für ein eigenes Studio) und Zeit (für die Lehre) in unsere Universität zu investieren. Immerhin ist die Chance nicht klein, dass ich am kommenden Dienstag, 23. Dezember, die Ankündigung erhalte, dass das nötige Kapital zur Verfügung stehen wird. Darüber werden Sie Ende nächsten Jahres in meinem Rundbrief lesen oder schon früher in GrKG/H 45/1, die alle unsere Fördermitglieder regelmäßig kostenlos erhalten. -- Vorher werden, bedauerlicherweise, fast 20 % von Ihnen allen den Bescheid über den zu vollziehenden Ausschluss wegen beharrlichen Nichtbezahlens des symbolischen Mitgliedsbeitrags (6,5 Euro) erhalten. Ich bitte Sie alle sehr, unsere Verwaltungsarbeit nicht zu komplizieren, sondern zu sorgen, dass zum Jahresschluss Ihr Servobonhavo-Stand ihre weitere Mitgliedschaft in unserer Akademie ermöglicht. Überweisen Sie mit dieser Zielangabe vor Jahresschluss möglichst für mehrere Jahre den Beitrag auf unser Postbankkonto -- möglichst 25 Beiträge für die Mitgliedschaft auf Lebenszeit!

Post plurjaraj negocioj de vicprezidanto Minnaja eblis la 28an de novembro aktualigi nian juran ekziston en nia hejmlando San Marino, per aprobo de statuto akordigita kun novaj leĝoj.

Al vi ĉiuj, kiuj apogis nin agade aŭ finance, mi elkore dankas kaj petas, nin subteni ankaŭ dum la venantaj kvar jaroj. Mia danko direktiĝas precipe al tiuj, kiuj dum la deĵorperiodo de la nova senato ĝos rilate sian ĝisnunan rolon kreivan paŭzon. Mi esprimu ĉi tie nur al du multjaraj senatanoj laŭnome mian dankon: al la kuniniciatinto kai kunfondinto de AIS, OProf. Fabrizio Pennacchietti, kaj al la multjara Senata Sekretario, ADoc. Joanna Lewoc.

 

Nach mehrjähriger Verhandlung von Vizepräsident Minnaja konnte am 28. November unsere juristische Existenz in unserem Heimatland San Marino durch Annahme einer an neue Gesetze angepassten Satzung aktuallsiert werden.

Ihnen allen, die uns tätig oder finanziell unterstützten, danke ich herzlich und bitte, uns auch in den kommenden vier Jahren zu fördern. Mein Dank richtet sich vor allem an jene, die während der Amtsperiode des neuen Senats hinsichtlich ihrer bisherigen Rolle eine schöpferische Pause genießen. Ich drücke hier nur an zwei langjährige Senatsmitglieder namentlich meinen Dank aus: an den Mitinitiator und Mitgründer der AIS, OProf. Fabrizio Pennacchietti, und an die langjährige Inhaberin des Amts des Senatssekretärs, ADoc. Joanna Lewoc.

 

Ĉion bonan kaj ĝis revido en 2004! Via

 

Alles Gute und Auf Wiedersehen im Jahr 2004! Ihr

OProf. Dr. habil. Dr. h. c. Helmar G. FRANK