AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ (AIS) SAN MARINO
Accademia Internazionale delle Scienze Académie Internationale des Sciences
Internationale Akademie der Wissenschaften International Academy of Sciences
Fondita en la Respubliko de San Marino
Bankkonto 2051-305 Ĉe Poŝtbanko Hannover (bank-kodo: 250 100 30)

OProf. Dr. habil. H. Frank, Kleinenberger Weg 16a, D-33100 Paderborn

OProf. Dr. habil. Helmar G. Frank
kaj al

JARFINA CIRKULERO 2004

al ĉiuj membroj de la
Internacia Scienca Kolegio (ISK)
Internacia Teknika Kolegio (ITK)
Internacia Arta Kolegio (IAK)
la Subtenaj Membroj de nia Akademio

Prezidanto

Kleinenberger Weg 16a
D-33100 Paderborn
Tel.: (+49-/0-) 5251-163511 / -64200
Retpoŝto: hfr/cxe/uni-paderborn.de
http://www.paderborner-impulse.de

Magdeburgo (dum la 21-a IF), 2004-12-30

Estimataj kaj karaj samakademianoj!

 

Verehrte, liebe Mitglieder unserer Akademie!

Haste antaŭ la jarfino mi koncize raportu pri okazintaĵoj en 2004, kvankam (por ke ni ŝparu afrankon kaj administran tempon) vi ricevos la cirkuleron maljam fine de la januaro 2005 kune kun la informo de nia trezoristo pri la stato de via servobonhavo. Kaze ke ĉi tiu estos bedaŭrinde negativa, kaj via AISaneco tial ekŝvebintos jarfine, mi ripetas jam nun mian rutinan jarŝanĝan admonon kaj peton: Bv. forigi la kontraŭregularan negativecon! Se eblas, akiru la dumvivan membrecon per unufoja ĝiro de 25 jarkotizoj al nia supre indikita poŝtbankkonto (aŭ al nia UEA-konto). Temas ja nur pri unufoja pago de 162,5 eŭroj (Subtenaj Membroj: 1.625 eŭroj), kiu forte plifaciligos la ambaŭflankan administran laboron kaj havigos al vi diversajan kromajn avantaĝojn. (Neniam pagu ĉeke 6,5 eŭrojn kiel simbolan kotizon, ĉar ili ne kovrus la bankspezojn por la likvidigo!) –

Eiligst vor Jahresschluss möchte ich knapp über die Ereignisse in 2004 berichten, obwohl Sie (um Porto und Verwaltungszeit zu sparen) den Rundbrief erst Ende Januar 2005 zusammen mit der Information unseres Schatzmeisters über den Stand Ihres Dienstleistungskontos erhalten werden. Falls der Kontostand leider negativ ist und Ihre AIS-Angehörigkeit deshalb zum Jahresende in den Schwebezustand gerät, wiederhole ich schon jetzt meine übliche Mahnung zum Jahreswechsel: Bitte beheben Sie diese ordnungswidrige Negativität! Erwerben Sie womöglich die lebenszeitliche Angehörigkeit durch einmalige Zahlung von 25 Jahresbeiträgen auf unser oben genanntes Postbankkonto (oder auf unser UEA-Konto). Es handelt sich ja nur um die einmalige Zahlung von 162,5 Euro (Fördermitglieder: 1.625 Euro), die den beiderseitigen Verwaltungsaufwand beträchtlich vereinfacht und Ihnen verschiedene zusätzliche Vorteile bringt. (Zahlen Sie übrigens nie per Scheck 6,5 Euro als symbolischen Beitrag, denn das würde die Einlösungsgebühr bei der Bank nicht decken!) –

Ankaŭ dum ĉi tiu unua deĵorjaro de la novaj Senato, SubS-estraro kaj dekanaro AIS progresis, kvankam ne tiom rapide, kiom mi esperigis en mia pasintjara cirkulero.

 

Auch während dieses ersten Amtsjahrs des neuen Senats, Fördersektorvorstands und Dekanskollegiums machte die AIS Fortschritte, obwohl weniger rasch, als ich in meinem letztjährigen Rundbrief hoffen ließ.

Ni ne jam sukcesis finakordigi niajn regularojn al nia konstitucio, kaj reaperigi en reviziita kaj kompletigita formo nian „AIS-trilogon. Ĝi do rete estas atingebla plue en la ĝisnuna stato kun daŭra aktualigo nur de la Internacia Sciencista Dokumentaro (ISD), nia „Tria Libro“, La bedaŭrinda prokrasto al 2005 de ĉi tiu laborkompletigo tamen havigu tri avantaĝojn al vi. Unue: Vi povas ekde la nova jaro akiri la kelkdek restintajn ekzemplerojn de la unua eldono kontraŭ nur po 5 eŭroj. Due: Vi aperos en la presita ISD 2004-2007 kun aktualigitaj informeroj kaj (fariĝinte dumviva AISano) kun foto, se vi ankoraŭ en la januaro havigas ilin al Senata Sekretario OProf. Fößmeier . Trie – kaj plej grave –: Mi invitas vin, aktive kontribui al la forigo de maltaŭgaj klaŭzoj el niaj regularoj (kaj al la enigo de dezirindaj preskriboj en ilin) farante dum la sekvaj du monatoj rete proponojn al la Senata Sekretario, kiu diskonigos ilin al la respondecaj senatanoj kaj komitatanoj. Nia Ĝenerala Asembleo findecidos.

 

Es gelang uns noch nicht, unsere Ordnungen schon völlig auf unsere Verfassung abzustimmen, und unsere „AIS-Trilogie“ in revidierter und vervollständigter Form neu herauszubringen. Sie ist daher im Netz weiterhin mit bisherigem Stand zugänglich; nur die Internationale Wissenschaftler-Dokumentatin (ISD), unser „Drittes Buch“, wird ständig aktualisiert. Der bedauerliche Aufschub dieses Arbeitsabschlusses auf 2005 soll Ihnen aber drei Vorteile bringen. Erstens: Sie können vom neuen Jahr an die verbliebenen paar Dutzend Exemplare der Erstauflage für nur je 5 Euro erwerben. Zweitens: Sie werden im gedruckten ISD 2004 – 2007 mit aktualisierten Daten und (nach Erwerb der lebenszeitlichen Mitgliedschaft) mit Bild erscheinen, wenn Sie noch im Januar das Fehlende unserem Senatssekretär OProf. Fößmeier liefern. Drittens lade ich Sie vor allem ein, aktiv zur Tilgung ungeeigneter Klauseln aus unseren Ordnungen (und zum Einbau wünschenswerter Neuregelungen) beizutragen, indem Sie in den beiden kommenden Monaten netzbrieflich Anträge an den Senatssekretär richten Er wird sie den zuständigen Senatoren und Kom-missionsmitgliedern zur Kenntnis bringen. Den Schlussentscheid trifft unsere Vollversammlung.

Eble la espero (esprimita pasintjare) akiri tre baldaŭ la financajn rimedojn por enkorpigi nian Akademion (krom en nian fakultatdepartementon de la ŝtata Lucian-Blaga-Universitato Sibiu) ankaŭ en nian Liberan Eŭropian Universitaton Kelemantia (LEUKAIS) en Komárno, perdigis al ni iom tro da tempo. La espero restas, sed mezjare ni decidis, anstataŭ atendi la realigon de nia granda Akademidomo ĉe la Eŭropa Placo, tie aĉeti du pluajn malnovajn dometojn, kaj almenaŭ provizore renovigi ĉiujn niajn nun ses akademidomojn (Neergard, Pancer, Popovic, Szerdahelyi, Tyblewski, Schulz) tiel, ke ni povis inaŭguri, la 29an de aŭgusto, kun SUS 27 po unu bone ekipitan kaj belaspektan seminariejon por la ses sekcioj de nia Scienca Sektoro, por la Arta kaj la Sciencaplika (Teknika) Sektoroj de la kernfakultato de LEUKAIS, kaj por la samtempe inaŭguritaj du pluaj, daŭraj fakultatoj: la eŭrologia (kun salono Lapenna) kaj la transkultura (kun salono Zamenhof). Finfine la (entute 10) salonoj povis esti ornamataj per la bildoj de iliaj nomdonintoj (kaj per fakkoncerna bildmaterialo) – kaj ili restos daŭre je nia dispono. Finfine ni nun havas ankaŭ sufiĉe da loko por AIS-biblioteko inkluzive arkivon de la disertacioj.

 

Vielleicht verloren wir etwas zu viel Zeit durch die (im Vorjahr geäußerte) Hoffnung, sehr bald die finanziellen Mittel zu erhalten, um unsere Akademie (außer in unserer Fakultätsabteilung in der staatlichen Lucian-Blaga-Universität Sibiu) auch in unserer Freien Europischen Universität Kelemantia (LEUKAIS) in Komárno zu verkörpern. Die Hoffnung bleibt, aber zur Jahresmitte entschieden wir uns, statt auf die Verwirklichung unseres großen Akademiehauses am Europaplatz zu warten, dort zwei weitere Altbauten zu erwerben, und alle unsere nun sechs Akademiehäuser (Neergard, Pancer, Popovic, Szerdahelyi, Tyblewski, Schulz) wenigstens vorläufig so zu renovieren, so dass wir am 29. August mit SUS 27 je einen gut ausgestatteten und aussehenden Seminarraum für die sechs Sektionen unseres Wissenschaftssektors sowie für den künstlerischen und den wissenschaftsanwendenden (technisch-praktischen) Sektor der Kernfakultät der LEUKAIS einweihen konnten, und auch Räume für die beiden gleichzeitig eröffneten weiteren, ständigen Fakultäten: die eurologische (mit dem Salon Lapenna) und die transkulturelle (mit dem Salon Zamenhof). Endlich konnten die (insgesamt 10) Seminarräume mit den Bildern ihrer Namengeber (und mit fachspezifischem Bildmaterial) geschmückt werden und sie bleiben ständig zu unserer Verfügung. Endlich haben wir nun auch genügend Platz für eine AIS-Bibliothek einschließlich einem Archiv der Dissertationen.

Nia Sibiua fakultatdepartemento kaj la kun ĝi kunlaboronta LEUKAIS restas defioj. Por akiri ŝtatan agnoskon por pli ol la ĝis nun nur unu agnoskita studaddirekto (agnosko bezonata por akiri sufiĉan nombron da studentoj), ne sufiĉas la gvidantaro ankaŭ formale taŭga, nome por Sibiu kolego Minnaja kaj mi kiel AIS-prezidantoj kaj EProf. ADoc Sara Konnerth kiel rumana civitanino, por Komárno fondorektora triopo el la ricevinto de la ekonomiknobelpremio Honora Senatano OProf. Selten, la slovaka civitanino OProf. Dr. habil. Eva Poláková kaj mi. Ni krome devas pliefikigi kaj pligrandigi nian instrukapaciton. Vi ĉiuj povas helpi – ĉu persone aŭ rete engaĝiĝante rekte en la instruadon, ekzercadon kaj ekzamenadon, ĉu verkante, reviziante aŭ tradukante enretigotajn AIS-kursojn ajnfakajn (ĉar triono de la kursoj de ĉiu studaddirekto estas libere elekteblaj). Niaj efektivaj mem-broj laŭregulare eĉ devas helpi ĝis kiam ili estos kompletigintaj sian 80an vivjaron, sed ili povas ankaŭ plenumi sian devon kunlabore kun adjunktoj kaj liberaj ISKanoj. Aparte utila por plenumi la ŝtatajn agnosko-kondiĉojn estas kontribuoj de ankoraŭ ne emeritiĝintaj aŭ pensiiĝintaj profesoroj kaj habilitaj docentoj el ŝtataj aŭ ajnŝtate agnoskitaj neŝtataj universitatoj. Tio validas ankaŭ por kolegoj, kiuj ne jam fariĝis efektivaj membroj de AIS. – Mi petas vin ĉiujn, prezenti al ni tuj jarkomence viajn detaligitajn helpofertojn! Ne hezitu, varbi la apogon de ankoraŭ ne AISaniĝintaj kolegoj de vi, intersigi viajn gestudentojn por paralela bakalaŭriĝo aŭ magistriĝo ĉe AIS kaj mem kandidatiĝi (por adapta adopto de via nacinivele jam akirita scienca grado) dum SUS 28, okazonta 2005 nekutime frue: de la 21a ĝis la 28a de aŭgusto en Karlovo (BG).

 

Unsere Hermannstädter Fakultätsabteilung und die mit ihr künftig zusammenarbeitende LEUKAIS bleiben Herausforderungen. Um für mehr als bisher nur eine Studienrichtung staatliche Anerkennung zu erlangen (was nötig ist, um eine ausreichende Studentenzahl zu erreichen), genügt die auch formal passende Leitung nicht, Sie bilden für Hermannstadt Kollege Minnaja und ich als AIS-Präsidenten und EProf ADoc Sara Konnerth als rumänische Staatsangehörige, für Komárno ein Rektoratstriumvirat aus dem Wirtschaftsnobelpreisträger Ehrensenator OProf. Selten, der slowakischen Staatsbürgerin OProf. Dr. habil. Eva Poláková und mir. Wir müssen außerdem die Wirksamkeit und Größe unserer Lehrkapazität steigern. Sie alle können helfen – sei es durch unmittelbare persönliche oder netzvermittelte Beteiligung an der Lehre, den Übungen und den Prüfungen, sei es durch Abfassung, Überarbeitung oder Übersetzung ins Netz zu stellender AIS-Kurse beliebiger Fächer (denn ein Drittel der Kurse jeder Studienrichtung ist frei wählbar). Unsere effektiven Mitglieder müssen nach den Regularien sogar mithelfen, bis sie ihr 80. Lebensjahr vollendet haben, aber sie können ihre Pflicht auch in Zusammenarbeit mit Beigeordneten und freien ISK-Mitgliedern erfüllen. Besonders nützlich sind für die Erfüllung der staatlichen Anerkennungsbedingungen Beiträge noch nicht emeritierter oder pensionierter Professoren und habilitierter Dozenten staatlicher oder von irgend einem Staat anerkannter nichtstaatlicher Universitäten. Das gilt auch für Kollegen, die noch nicht effektive AIS-Mitglieder wurden. – Ich bitte Sie alle um detaillierte Hilfsangebote gleich zum Jahresbeginn! Zögern Sie nicht, in Ihrem Kollegenkreis um Unterstützung zu werben, auch wo die AIS-Mitgliedschaft noch nicht erworben wurde! Wecken Sie bei Ihren Studenten Interesse an einem parallelen Bakkalaureats- oder Magisterabschluss bei der AIS – und kandidieren Sie selbst (im Anrechnungsverfahren Ihres schon erworbenen nationalen Grades) bei SUS 28, die 2005 ungewohnt früh – vom 21. bis 28.August – in Karlovo (BG) stattfindet.

Kotizoj por membreco, kursoj kaj ekzamenoj same kiel privataj investoj en niajn akademidomojn solaj ne sufiĉas, por finance ebligi fortan antaŭenpuŝon de nia Akademio. Ni planas peti projektsubvenciojn por nia internacia, plurlingva, malcentra retbaziĝanta instruado. Se pere de vi kaj viaj studentoj ankaŭ via universitato estus almenaŭ fakte (pli bone eĉ oficiale) enplektigebla, tio pligrandigus la efikon de la projektaro kaj la ŝancon, akiri subtenon.

 

Mitgliedsbeiträge, Kurs- und Prüfungsgebühren sowie private Investitionen in unsere Akademiehäuser reichen allein nicht aus, um einen kräftigen Vorstoß unserer Akademie finanziell zu ermöglichen. Wir planen für unsere internationale, mehrsprachige, dezentrale, netzgestützte Lehre Projektfördermittel zu beantragen. Wenn durch Sie und Ihre Studierenden auch Ihre Universität wenigstens de facto (besser sogar offiziell) beteiligt werden könnte, würde dies die Wirksamkeit der Projekte und die Aussicht auf die Gewinnung von Fördermitteln vergrößern. –

Informondoj nin dronigas. Ni tial hezitas oferti al vi, ke ni estonte sendu pli ofte ol nur jarfine al vi AIS-cirkulerojn, se vi havigas al ni tiucele vian retadreson. Sed ni sugestas al vi, regule, almenaŭ kvarfoje jare, viziti niajn retpaĝojn www.ais-sanmarino.org. Ilin aktualigadas nia Senata Sekretario kiel direktoro de nia informofico. Bv. kontroli tie de tempo al tempo ankaŭ la aktualecon de la ISD-sciigoj pri vi mem. Tuj informu nin pri ŝanĝigendaj eroj, precipe pri eventuale nova loĝadreso, telefonnumero aŭ retadreso! Tre bonvena estas ankaŭ ĉiu indiko de malaktualiĝo en la sciigoj pri aliaj AIS-anoj – ne lastvice kaze de morto.

 

Informationslawinen ersticken uns. Wir zögern daher, Ihnen künftig häufiger als nur zum Jahresschluss AIS-Rundbriefe anzubieten, falls Sie uns dazu Ihre Netzanschrift geben. Aber wir legen Ihnen nahe, regelmäßig, wenigstens viermal jährlich, unsere Internetzseiten www.ais-sanmarino.org zu besuchen. Sie werden von unserem Senatssekretär als Direktor unseres Informationsamts gepflegt. Bitte prüfen Sie dort von Zeit zu Zeit auch die Aktualität der ISD-Einträge über Sie selbst. Informieren Sie uns unverzüglich über Änderungen, vor allem hinsichtlich Wohnungsanschrift, Telefonnummer oder Netzadresse! Sehr willkommen ist auch jeder Hinweis auf Änderungen in den Angaben über andere AIS-Angehörige – nicht zuletzt im Falle des Ablebens.

Plurajn siajn anojn AIS perdis dum la nun finonta jaro pro morto. Aparte min tuŝas la forpaso de nia longjara senatano kaj posta honora senatano OProf. CHEN Juan. Kiel lingvisto kaj lingvo-kibernetikisto li i.a. aktivis en gvida rolo ankaŭ en la ĉina skribreformkomisiono. Post longa malsano li nin forlasis la 26-an de oktobro en Beijing. Kiel al ĉiuj aliaj niaj anoj, kiuj forpasis en 2004, la aperonta eldono de ISD memorigos dankeme al li.

 

Mehrere Angehörige unserer Akademie verstarben im nun zu Ende gehenden Jahr. Besonders berührt mich der Verlust unseres langjährigen Senatsmitglieds und späteren Ehrensenators OProf. CHEN Yuan. Als Linguist und Sprachkybernetiker war er u. a. in führender Rolle auch in der chinesischen Schriftreformkommission tätig. Nach langer Krankheit verließ er uns am 26. Oktober in Peking. Die bevorstehende Neuauflage der ISD wird an ihn – wie an alle anderen AIS-Angehörigen, die 2004 verstarben – in Dankbarkeit erinnern.

Al vi ĉiuj ĉion bonan en 2005! Via

 

Ihnen allen alles Gute im Jahr 2005! Ihr

 

OProf. Dr. habil. Dr. h. c. Helmar G. FRANK