Scienca Revuo, fondita en 1904 kiel Internacia Scienca Revuo

Scienca Revuo

Eldonata de Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE)
ISSN 0048-9557
Alvoko de OProf. Rüdiger Sachs, prezidanto de ISAE.

Enhavtabeloj

De la 2005-03-30 vi povas uzi nian novan SR-datenbankon.

Eblas ankaŭ serĉi en la enhavtabeloj de Scienca Revuo.


Bonvolu atenti, ke la kajero, kiu erare aperis kiel numero 1998/4 / 176, nun portas la numeron 183.
Scienca Revuo estas abonebla kontraŭ 20 EUR jare ĉe la prezidanto de ISAE (Internacia Scienca Asocio Esperantista):

ISAE/Sachs,
Vor dem Brückentor 3,
DE-37269 Eschwege,
Germanio
telefono + telekopio: +49-5651-331866

Germana poŝtĉeka konto: Frankfurt/Main, 140 380-608; banka kodo (BLZ) 500 100 60.
UEA-Konto isae-z (ISAE)


Pri via pago kaj via kompleta adreso nepre informu la eldonanton (adreso supre).
Se vi uzas la kompostan sistemon LaTeX, AIS prezentas al vi modelon (kadron), kiu uzas la paĝo-formaton de SR.