PARTO 2

La evoluo de 1985 ĝis 1999

TEIL 2

Die Entwicklung 1985 – 1999

1. Problemoj de frunaskiĝo

 

1. Probleme einer Frühgeburt

Ne nur en la mekaniko validas la aksiomo de Newton, laŭ kiu nenio ŝan­ĝas sian impulson (sed konservas sian rapidecon laŭ direkto kaj grandeco), dum kiam ne efikas ŝan­ĝiga forto. Ne nur ĉiu maso de la fizika mondo estas tiusence inerta, sed ankaŭ ĉiu homamaso de la socio kaj ĉiu institucio de la ŝtato. Ŝanĝoj ĉie bezonas des pli da tempo, ju malpli granda estas la ŝanĝiga forto. La leĝo de inerto ne nur ebligas prognozi la estontecon de neinfluebla evoluo, sed ĝi ankaŭ ebligas teknologie plani la aplikon de disponeblaj fortoj por evoluigi deziratan estontecon.

 

Nicht nur in der Mechanik gilt das Axiom von Newton, wonach nichts seinen Impuls ändert (sondern seine Geschwindigkeit hinsichtlich Richtung und Größe beibehält), solange keine ändernde Kraft wirkt. Nicht nur jede Masse der physikalischen Welt ist in diesem Sinne träge, sondern auch jede Menschenmasse der Gesellschaft und jede Einrichtung des Staates. Änderungen brauchen überall desto mehr Zeit, je geringer die ändernde Kraft ist. Das Trägheitsgesetz gestattet nicht nur, die Zukunft einer unbeeinflussbaren Entwicklung vorherzusagen, son­dern es ermöglicht auch, die Anwendung verfügbarer Kräfte zur Entwicklung einer erwünschten Zukunft technologisch zu planen.

En esceptaj situacioj – tamen tute ne tre maloftaj – sistemo fizika aŭ socia troviĝas en stato, en kiu io kvazaŭ staras sur tranĉila eĝo. Tiam determinas la evoluon malgrandega forto, ununura voĉo – en la limeso eble eĉ la nula forto de stirante aŭ regulante gvidanta informo, respektive la hazardo de lotumado.

 

In Ausnahmesituationen – die indessen keineswegs sehr selten sind – befindet sich ein physikalisches oder gesellschaftliches System in einem Zustand, in welchem etwas sozusagen auf des Messers Schneide steht. Dann bestimmt eine winzige Kraft die Entwicklung, eine einzige Stimme – im Grenzfall vielleicht so­gar die Nullkraft einer steuernd oder regelnd lenkenden Information, bzw. der Zufall des Loses.

La evoluo ĝis kaj post la oficiala fondo de AIS nek respegulas oportunisman adaptiĝemon al ia siatempe prognozita socia evoluo, nek sagacan teknologian planadon por ĝin adapti per la malgrandaj fortoj de EŭropaKlubo al la deziroj de ties scienca konsilantaro. Nek la motivoj reale superregantaj en la socio nek la formale validaj leĝoj kaj kontraktoj estis dekomence konsiderataj por eventuale subpremi utopiajn dezirojn. Mense liberiĝintaj de iliaj diversideologiaj ŝtatoj kaj socioj la iniciatintaj individuoj pensis, parolis kaj ekagis propraaŭtoritate. Ilian pensadon regis nur la fama konvinko de Cartesius, ke la bona menso estas la plej bone distribuita afero de la mondo, tiel ke sufiĉas liberiĝi de ĉiuj antaŭjuĝoj infiltritaj de la socio aŭ de la ŝtato por trovi tion, kion finfine ĉiuj aliaj mense sanaj homoj ankaŭ ekkonos kaj aprobos. Anstataŭ perdi tempon serĉante kompromisojn kun la esto, la iniciatintaj individuoj serĉis la idealan strukturon de akademio, kiel ĝi estu. Propraaŭtoritate ili ankaŭ parolis: en lingvo ne historie evoluinta kiel interligilo kuniga socion al nacio kaj tiam ŝtate oficialigita, sed en lingvo racie evoluigita. La fakto, ke ĉiuj iniciatintoj aprobis la komunan uzadon de tia lingvo, pri kiu "oni" kutimas rideti, komprenigas, kial inter ili apenaŭ iu subiĝis sub tiu "ONI-diktaturo" kaj alkroĉiĝis al la realeco socia aŭ politika sen la kuraĝo, propraaŭtoritate kontraŭagi.

Die Entwicklung bis zur und nach der offiziellen Gründung der AIS spiegelt weder eine opportunistische Anpassungsbereitschaft an irgend eine damals vorhergesagte gesellschaftliche Entwicklung wider, noch eine weitsichtige technologische Planung, sie mit den geringen Kräften des Europaklubs an die Wünsche seines wissenschaftlichen Beirats anzupassen. Weder die in der Gesellschaft real vorherrschenden Motive noch die formal geltenden Gesetze und Verträge wurden von Anfang an bedacht, um eventuell utopische Wünsche zu unterdrücken. Geistig freigemacht von ihren ideologisch unterschiedlichen Staaten und Gesellschaften dachten, sprachen und handelten die Initiatoren eigenmächtig. Ihr Denken folgte nur der berühmten Überzeugung von Cartesius, dass der gesunde Menschen­verstand die bestverteilte Sache der Welt ist, so dass es genügt, sich von allen staatlich oder gesellschaftlich eingeflößten Vorurteilen zu befreien, um das zu finden, was am Schluss alle anderen, geistig gesunden Menschen auch finden und anerkennen werden. Statt Zeit durch das Suchen von Kompromissen mit dem Ist zu verlieren, suchten die Initiatoren die ideale Struktur einer Akademie, wie diese sein soll. Eigenmächtig sprachen sie auch: in einer Sprache, die sich nicht geschichtlich als Bindemittel einer Gesellschaft zu einer Nation entwickelt hatte und dann staatlich offizialisiert wurde, sondern in einer Sprache, die vernünftig entwickelt worden war. Alle Initiatoren befürworteten den gemeinsamen Gebrauch einer solchen Sprache, über die "man" gemeinhin lächelt, was es verständlich macht, dass kaum einer von ihnen sich jener "Diktatur des Man" unterwarf und sich an die gesellschaftliche oder politische Realität ohne den Mut klammerte, eigenmächtig zuwiderzuhandeln.

Alie AIS neniam povintus ek­es­ti. Sed tiel la plua realigo de ĝia ideo neeviteble frontis la ob­stak­lojn de la ignorita realeco. Tio ne sig­nifas, ke la "bona menso" ne fin­fine venkos, sed ja klarigas la spertitajn malfacilaĵojn kaj prokrastojn.

Anders hätte die AIS niemals entstehen können. So aber stieß die weitere Verwirklichung ihrer Idee unvermeidlich auf die Hindernisse der ignorierten Realität. Das bedeutet nicht, dass der "gesunde Menschenverstand" nicht schließlich siegen wird, erklärt aber die erlebten Schwierigkeiten und Verzögerungen.

Almenaŭ dufoje la iniciatintoj havis tamen la bonŝancon, fronti al situacio, en kiu ne estis bezonata granda propra forto por superi la in­erton. Tia eblo gvidi al nova evoluo montriĝis komence en San Marino, kie neniu antaŭa malbona sperto estis postlasinta skeptikecon pri la nova ideo. Pli malfrue, je la komenco de disvastiĝo de sia agado translimen, denove AIS ricevis tian eblon: en antaŭe socialismaj landoj, kie ekestis reformemo.

Mindestens zweimal hatten die Initiatoren indessen das Glück, auf eine Situation zu stoßen, in welcher keine große, eigene Kraft nötig war, um Trägheit zu überwinden. Eine solche Möglichkeit, eine neue Entwicklung einzuleiten, zeigte sich anfangs in San Marino, wo keine vorherige schlechte Erfahrung Skepsis gegenüber der neuen Idee hinterlassen hatte. Später, am Anfang der Ausweitung ihrer Tätigkeit über die Grenzen hinaus, erhielt die AIS erneut eine solche Möglichkeit: in zuvor sozialistischen Ländern, in denen Reformwille entstand.

Certasence AIS naskiĝis ses semajnojn tro frue. Tio kaŭzis proble­mojn. Sed sen ĝia fakte bontempa nas­­kiĝo AIS ne ekzistus.

AIS wurde in einem gewissen Sinne sechs Wochen zu früh geboren. Das verursachte Prob­leme. Aber ohne ihre in Wahrheit rechtzeitige Geburt gäbe es die AIS nicht.

La sanmarina kadra leĝo pri universitata klerigado fariĝis fine de la jaro 1985 la "definitiva propono", kiun la registaro estis petinta, la 19an de majo 1983, de la ministrino pri publika klerigado kaj kulturo ene en ses monatoj. Antaŭe ne pripen­sitaj, juraj, politikaj kaj eble kro­maj aliaj obstakloj kondukis post longa pripensado al la plano, krei universitaton sub ŝtata kontrolo, kiu siavice kontrolu la internaci­an, do ne ŝtatdependan Akademion (kiel ajnan alian "privatan iniciaton") almenaŭ en unu punkto, kiu montriĝis esti politike kaj jure apar­te tikla: en la havigo de sciencistaj gradoj. La Akademio estintus ja libera rilate la alvokon de siaj mem­broj, sian memadministradon kaj sa­me ankaŭ rilate la okazigon de scie­ncaj konferencoj kaj la havigon de premioj. Ankaŭ ĝia propra instru­ado kaj ekzamenado estintus libe­raj, tamen observataj fare de la uni­versitato. Sed nur ĉi tiu povintus la rezulton de finekzameno atestita de AIS definitive agnoski per havigo de la aspirata sciencista grado – aŭ malagnoski per ties rifuzo. En la septembro 1984, pli ol 15 monatoj post la decido 58/3422 de la registaro, ĉi tiu "definitiva proponno" estis an­koraŭ pretigata, ankoraŭ ne prezen­tita (vd. ap. dok. 4). La iniciatoroj de AIS eksc­iis detalojn maljam komence de aŭgusto 1985 – ses semajnojn antaŭ la notaria fondo-akto de AIS. Antaŭ ĉi tiu oficiala fondo de AIS la parlamento (la Consiglio Grande e Generale) devintus esti aprobinta la kadran leĝon, por ke en la fondostatuto de la li­­bera AIS la celita ligo al la ŝtata uni­­versitato povintus esti vortigata. Sed pro la prokrasto de la parlamen­ta decido al 1985.10.31 la ses semajnojn pli frue subskri­bita fondostatuto de AIS ne depen­digas la havigon de sciencistaj gradoj de ajna alia instanco.

Das sanmarinesische Rahmengesetz über universitäre Bildung wurde Ende des Jahres 1985 der "endgültige Vorschlag", den die Regierung am 19. Mai 1983 von der Ministerin für Volksbildung und Kultur innerhalb von sechs Monaten erbeten hatte. Vorher nicht bedachte, juristische, politische und vielleicht noch andere Hindernisse führten nach langem Überdenken zu dem Plan, eine Universität unter staatlicher Kontrolle zu gründen, die ihrerseits die internationale, also nicht staatsabhängige Akademie (wie eine beliebige andere "private Initiative") wenigstens in einem Punkt kontrollieren sollte, der sich als politisch und juristisch besonders heikel erwies: in der Vergabe wissenschaftlicher Grade. Die Akademie wäre zwar frei gewesen hinsichtlich der Berufung ihrer Mitglieder, ihrer Selbstverwaltung und ebenso auch hinsichtlich der Veranstaltung wissenschaftlicher Tagun­gen und der Vergabe von Preisen. Auch ihre eigene Lehr- und Prüfungstätigkeit wäre frei, wenngleich von der Universität überwacht gewesen. Jedoch hätte nur diese das von der AIS bestätigte Ergebnis einer Abschlussprüfung endgültig durch Verleihung des erstrebten akademischen Grades anerkennen – oder auch durch deren Verweigerung verwerfen – können. Im September 1984, mehr als 15 Monate nach dem Beschluss 58/3422 der Regierung, wurde dieser "endgültige Vorschlag" noch vorbereitet; noch immer war er nicht vorgelegt (vgl. Anh. Dok. 4). Die Initiatoren der AIS erfuhren Einzelheiten erst am Anfang des Monats August 1985 – sechs Wochen vor dem notariellen Gründungsakt der AIS. Vor dieser offiziellen Gründung der AIS hätte das Parlament (das Consiglio Grande e Generale) das Rahmengesetz annehmen müssen, damit im Gründungsstatut der freien Internationalen Akademie der Wissenschaften die bezweck­te Bindung an die staatliche Universität hätte gewortet werden können. Wegen der Verschiebung der Parlamentsentscheidung auf den 31. Oktober 1985 macht aber die sechs Wochen früher unterzeichnete Satzung der AIS die Vergabe wissenschaftlicher Grade nicht von irgendeiner anderen Instanz abhängig.

Tio estis bonŝanco. Ĉar la fina artikolo de la kadra leĝo ne plenumiĝis: ene en la preskribitaj du monatoj post ĝia ekvalidiĝo la parlamento ankoraŭ ne nomumis la antaŭviditan gvidorganojn de la universitato. Ankoraŭ 1989.07.21 / 1688pfR la ministrino konstatis le­tere, ke pro manko de elektita rektoro de la universitato de San Marino reciproka agnosko kaj kunlaborinterkonsento inter ĉi tiu universitato kaj AIS ankoraŭ ne eblas. Ĝis la hodiaŭa tago AIS pro manko de tia kontrakto ne povus labori, se la ministrino, fidante al la senprokrasta realiĝo de la decidita universitato, ne estus petinta en la decembro 1985 – antaŭ SUS 2 – de AIS unu­ajn studadplanojn. La unuan ("kom­unikadscienco") ŝi ricevis 1986.02.07 el la kibernetika kaj la humanistika sekcioj) kaj laŭ ĉi tiu imitmodelo 1986.04.28 la duan ("plantpatologio / plantprotektado") el la naturscie­nca sekcio. Ilin ŝi aprobis finfine mem per letero de 1986. 07.14 /1685pfR (ap. dok. 8) kaj rajtigis la Akademion je memstara laboro – ja en la sen­co de la ka­dra leĝo, sed ligita nek al la itallingva vortumo de la en ĝi difinitaj sciencistaj gradoj kaj titoloj, nek al la per ĝi planita, sanmarina ŝtata uni­versitato.

Dies war ein Glücksfall. Denn der letzte Artikel des Rahmengesetzes wurde nicht erfüllt: innerhalb der vorgeschriebenen zwei Monate nach seinem Inkrafttreten ernannte das Parlament noch immer nicht die vorgesehenen Leitungsorgane der Universität. Noch 1989.07.21/1688 nGrR stellte die Ministerin brieflich fest, dass in Ermangelung eines gewählten Rektors der Universität von San Marino eine wechselseitige Anerkennung und ein Kooperationsabkommen zwischen dieser Universität und der AIS noch nicht möglich sei. Bis zum heutigen Tage könnte die AIS wegen des Fehlens eines solchen Vertrags nicht arbeiten, hätte die Ministerin nicht im Vertrauen auf die unverzügliche Verwirklichung der beschlossenen Universität im Dezember 1985 – vor SUS 2 – die AIS um erste Studienpläne gebeten (Anh.Dok.6). Den ersten ("Kommunikationswissenschaft") erhielt sie 1986.02.07 aus der kybernetischen und der humanistischen Sektion, und nach diesem Vorbild 1986.04.28 den zweiten ("Pflanzenpathologie / Pflanzenschutz") aus der naturwissenschaftlichen Sektion. Diese genehmigte sie schließlich selbst durch ein Schreiben von 1986.07.14 / 1685 nGrR (Anh. Dok. 8) und ermächtigte die Akademie zur selbständigen Arbeit – wohl im Sinn des Rah­mengesetzes, aber weder an den italienischen Wortlaut der in ihm festgeschriebenen wissenschaftlichen Grade und Titel gebunden, noch an die mit diesem Gesetz geplante, staatliche Universität von San Marino.

Spekulativi pri la signifo de ĉi tiu letero el vidpunkto de la sanmarina aŭ de la internacia juro la aŭtoro nek kompetentas nek emas. La le­te­ro ekestis en tia labila situacio – es­cepta sed ne malofta –, en kiu pro­pra­aŭtoritata, saĝa decido sukce­­sas lanĉi historian progreson, kies graveco ne dependas de la gra­do de malfacileco, poste pravigi la de­cidon surbaze de la siatempaj juraj kondiĉoj. Gravis kaj efikis, ke AIS kom­prenis la leteron kiel dekreton kaj senprokraste ekagis konforme.

Über die Bedeutung dieses Briefes aus dem Blickwinkel des sanmarinesischen oder des internationalen Rechts zu spekulieren, hat der Autor weder Kompetenz noch Neigung. Der Brief entstand in einer solchen labilen – als Ausnahme, aber nicht als Seltenheit auftretenden – Situation, in welcher eine eigenmächtige, weise Entscheidung einen geschicht­lichen Fortschritt auslöst, dessen Bedeutung unabhängig ist vom Grad der Schwierigkeit, die Entscheidung aufgrund der seinerzeitigen Rechtslage nachträglich zu rechtfertigen. Wich­­tig und wirksam war, dass die AIS den Brief als Erlass verstand und unverzüglich danach handelte.

Tio okazis 1886.08.30 – 09.08 / 1685-1686 pfR per SUS 3, solene (per la unuafoja uzo de la blanke-bluaj talaroj de AIS) inaŭgurita en la Teatro Titano. La revenintaj kandidatoj de SUS 2 ricevis la dokumentojn pri siaj sciencistaj gradoj, nun en latina formo (kun traduko ILen) alagnoskitaj fare de AIS, dum ĉi tiu malfermo en la ĉeesto de ministrino Fausta Morganti. Dum la studadsesio ŝi oficiale prezentis la partoprenantojn en la registara palaco de San Marino al la Regantaj Kapitanoj. AIS ekiris sian vojon celitan kaj akiris kreskantan memfidon rilate la stabiligan inerton de sia finfine komencita moviĝo.

 

Das geschah 1886.08.30 – 09.08 / 1685 – 1686 nGrR mit SUS 3, die feierlich (unter erstmaliger Verwendung der weiß-blauen Talare der AIS) im Teatro Titano eröffnet wurde. Die wiedererschienenen Kandidaten von SUS 2 erhielten ihre Urkunden über ihre wissenschaftlichen, nun in lateinischer Form (mit Übersetzung in ILo) durch die AIS zuerkannten Grade bei dieser Eröffnung im Beisein von Ministerin Fausta Morganti. Während der Studientagung stellte diese die Teilnehmer offiziell im Regierungspalast von San Marino den Regierenden Hauptleuten vor. Die AIS begann ihren beabsichtigten Weg zu beschreiten und gewann wachsendes Selbstvertrauen hinsichtlich der stabilisierenden Trägheit ihrer endlich begonnenen Bewegung.

Sed dum SUS 3 ankoraŭ ne estis superigitaj ĉiuj juraj bariloj. Maljam kvaronjaron pli poste, la 25an de no­vembro 1986 AIS ricevis sian fi­nan ŝtatan agnoskon kiel komunutila, libera, internacia institucio kun jura sidejo en San Marino per unuanima decido de la Konsilio de la XII, la plej alta jura instanco de la Respubliko de San Marino. Sekve al ĝia direktivo advokato Busignani mallongigis la fondostatuton de 1985. AIS kompletigis la tiel antici­pe aprobitan statuton dum kunsido en San Marino 1987.04.04 per klari­ga apendico, en kiun ĉiuj ankoraŭ ak­tualaj kaj la novan statuton ne kon­traŭdiraj preskriboj de la fondostatuto estis transprenitaj.

Aber bei SUS 3 waren noch nicht alle juristischen Hindernisse überwunden. Erst ein Vierteljahr später, am 25. November 1986, erhielt die AIS ihre abschließende staatliche Anerkennung als gemeinnützige, freie, internationale Institution mit Sitz in San Marino durch einstimmigen Beschluss des Rats der XII, der höchsten juristischen Instanz der Republik von San Marino. Auf deren Weisung kürzte dann Rechtsanwalt und Notar Busignani die Gründungssatzung von 1985. Die AIS ergänzte die in dieser Form vorab genehmigte Satzung während einer Sitzung in San Marino 1987.04.04 durch einen erläuternden Anhang, in welchen alle noch aktuellen und der neuen Satzung nicht widersprechenden Bestimmungen der Gründungssatzung übernommen worden waren.

La tiel ambaŭflanke aprobita statuto estis sabaton, la 2an de majo 1987, ĉe advokato Busignani subskribata fare de reprezentantoj de la iama iniciatgru­po por la fondo de AIS. Je ĉi tiu okazo ili formale alvokis la kvin ĉeestintajn ordajn profeso­rojn same kiel kvar malĉeestintajn kiel unuajn efektivajn membrojn en la renovige fonditan akademion. Ĉe­estis la ĉeĥa informadikis­to kaj klerigkibernetikisto Miloš LÁNSKÝ (*1926) de la uni­versitato Pa­derborn, la kroata agrikulturisto kaj hortikultu­risto Oton PANCER (1907 – 1994) de la universitato Zagreb, la ita­la orientalisto Fabrizio Pennacchi­etti (*1938) de la uni­versitato Torino, la germana klerig­kibernetikisto kaj fizikpedagogo Klaus Weltner (*1927) de la universi­ta­to Frankfurt/Main kaj la aŭ­to­ro, ger­mana kle­rig­kiber­netikisto (*1933) de la uni­versitato Paderborn. Malĉe­es­tis sed estis anticipe aprobintaj sian realvokon kaj deleginta sian voĉ­­donrajton la ĉina socilingvisto kaj ling­vokibernetikisto CHEN Yu­an (*1918) de la akademio pri sociaj scien­coj Bejing kaj la dana plant­sempatologo Paul NEER­GAARD (1907 – 1987) de la plant­sem­pato­logia instituto Kopenhago. Krome estis formale realvokataj en la akademion la kroata klerigkiberneti­kisto Vladimir MUŽIĆ (*1925) de la uni­ver­sitato Zagreb kaj la serba matema­t­ikisto kaj astronomo Božidar POPOVIĆ (1913 – 1993) de la universitato Beograd.

Die auf diese Weise beiderseits anerkannte Satzung wurde am Samstag, 2. Mai 1987, bei Rechtsanwalt und Notar Busignani von Repräsentanten der einstigen Initiativgruppe unterschrieben, welche damals die Gründung der AIS bewirkt hatte. Sie beriefen bei dieser Gelegenheit formal die fünf anwesenden ordentlichen Professoren sowie vier abwesende als erste effektive Mitglieder in die umgegründete Akademie. Anwesend waren der tschechische Informatiker und Bildungskybernetiker Miloš Lánský (*1926) von der Universität Paderborn, der kroatische Agrikulturist und Hortikulturist Oton PANCER (1907 – 1994) von der Universität Zagreb, der italienische Orientalist Fabrizio Pennacchietti (*1938) von der Universität Torino, der deutsche Bildungskybernetiker und Physikdidaktiker Klaus Weltner (*1927) von der Universität Frankfurt/Main und der Autor, deutscher Bildungskybernetiker (*1933) von der Universität Paderborn. Es fehlten, hatten aber vorab ihrer Neuberufung zugestimmt und ihr Stimmrecht delegiert, der chinesische Soziolinguist und Sprachkybernetiker CHEN Yuan (*1918) von der Akademie für Sozialwissenschaften Beijing und der dänische Pflanzensamenpathologe Paul NEERGAARD (1907 – 1987) vom Institut für Pflanzensamenpathologie Kopenhagen. For­mal neuberufen wurden in die Akademie außerdem der kroatische Bildungskybernetiker Vladimir MUŽIĆ (*1925) von der Universität Zagreb sowie der serbische Mathematiker und Astronom Božidar POPOVIĆ (1913 – 1993) von der Universität Belgrad.

La kvin ĉeestintaj efektivaj membroj tuj kunvenis surloke en la ĉeesto de advokato Busignani al ekfunkciiga Ĝenerala Asembleo kaj formale reelektis la ĝisnunajn senatanojn Chen, Frank, Neergaard, Pancer kaj Pennacchietti en la Senaton. Ĉi tiuj – ankoraŭ en la ĉeesto de advokato Busignani – reekfunkciigis la senaton per reelekto de la aŭtoro kiel prezidanto, de OProf. Pennacchietti kiel vicprezidanto kaj de OProf. Pancer kiel sekretario. (La oficon de trezoristo provizore transprenis la prezidanto, ĝis kiam 4 monatojn poste, dum SUS 4, OProf. Popović ankaŭ povis akcepti sian reelektiĝon.) Poste la senato daŭrigis en la malĉeesto de advokato Busignani sian kunsidon, por formale revalidigi ĉiujn antaŭajn alvokojn, rangojn kaj protokolitajn decidojn de la antaŭa "Fondo-Senato" laborinta ekde 1985.09.13. Fine ĝi kunvokis formale la Ĝeneralan Asembleon (do sin mem kaj la kolegojn Lánský kaj Weltner, kiuj jam ĉeestis la senatkunsidon kiel gastoj) por ratifiki ĉiuj tiujn decidojn kaj formale reelekti en la senaton la ne ĉeestintajn kolegojn Mužić kaj Popović. Per tiuj formalaj kunvenoj kaj decidoj, kiuj nenion en la reala laboro de AIS ŝanĝis, finis, la 2an de majo 1987, ties kvarjara fondo­proceduro.

Die fünf effektiven Mitglieder, die persönlich anwesend waren, traten unverzüglich am Ort im Beisein von Rechtsanwalt und Notar Busignani zu einer eröffnenden Generalversammlung zusammen und wählten formal die bisherigen Senatoren Chen, Frank, Neergaard, Pancer und Pennacchietti erneut in den Senat. Diese nahmen – noch im Beisein von Rechtsanwalt und Notar Busignani – die Arbeit des Senats wieder auf, indem sie den Autor als Präsident, OProf. Pennacchietti als Vizepräsident und OProf. Pancer als Sekretär wiederwählten. (Das Amt des Schatzmeisters übernahm provisorisch der Präsident, bis vier Monate später, während SUS 4, OProf. Popović seine Wiederwahl ebenfalls annehmen konnte.) Anschließend setzte der Senat ohne Beisein von Rechtsanwalt und Notar Busignani seine Sitzung fort, um formal alle früheren Berufungen, Ränge und protokollierten Entscheidungen des vorhergegangenen "Gründungs-Senats", der ab 1985.09.13 gearbeitet hatte, wieder in Kraft zu setzen. Schließlich berief er formal die Generalversammlung ein (also sich selbst und die Kollegen Lánský und Weltner, die der Senatssitzung schon als Gäste beigewohnt hatten), um alle diese Beschlüsse zu ratifizieren und formal die abwesenden Kollegen Mužić und Popović wieder in den Senat zu wählen. Mit diesen formalen Sitzungen und Beschlüssen, die nichts an der tatsächlichen Arbeit der Akademio Internacia de la Sciencoj änderten, endete am 2. Mai 1987 deren vierjährige Gründungsprozedur.

Evidente ankaŭ flanke de la sanmarina registaro regis la konvinko, ke intertempe sukcesis la malfacila nasko de la (ne ŝtata sed "deŝtata") Akademio. Indiko estis, ke 1987. 08.30 la solena inaŭguro de SUS 4 okazis (denove en la Teatro Titano) ankoraŭfoje en la oficiala ĉeesto de la Regantaj Kapitanoj, kiuj honorigis la partoprenintojn per sekvinta surloka akcepto. –

Offensichtlich herrschte auch seitens der sanmarinesischen Regierung die Überzeugung, dass inzwischen die schwere Geburt der Akademie (die zwar nicht staatlich, aber "von staatlicher Herkunft" ist) gelungen war. Ein Anzeichen dafür war, dass die feierliche Eröffnung von SUS 4 1987.08.30 (erneut im Teatro Titano) nochmals im offiziellen Beisein der Staatsoberhäupter stattfand, welche die Teilnehmer anschließend vor Ort durch einen Empfang ehrten. –

Kiuj estis la problemoj, kiuj faris la naskiĝon de AIS tiom komplika kaj – por observantoj ne alkutimi­ĝintaj al juraj kaj diplomatiaj formalaĵoj – je la fino eĉ komediaj? Efikis ĉirkonstancoj kaj aktivecoj malantaŭ la kulisoj, kiujn apenaŭ iu el la roluloj siatempe ĝuste divenis aŭ ĝis la hodiaŭa tago kun certeco eksciis.

Welches waren die Probleme, die die Geburt der AIS so schwierig und – für Beobachter, die nicht an juristische und diplomatische Formalitäten gewöhnt sind – am Ende sogar zur Komödie machten? Es wurden Umstände und Aktivitäten hinter den Kulissen wirksam, die kaum einer der Rollenträger damals richtig erriet oder bis zum heutigen Tag mit Sicherheit erfuhr.

Certe gravis la kulturkontrakto farita de San Marino kun Italio jam longe antaŭ ties politika turniĝo, kaj antaŭ la ekesto de la projekto, krei la Akademion. Laŭ ĉi tiu kontrakto la du respublikoj agnoskas reciproke siajn ŝtatajn finekzamenojn. Sed antaŭ la ekesto de AIS en San Marino ekzistis kiel tia nur la maturecekzameno. – La naziisma Germana Regno malpermesis per leĝo de 1939.06.07, uzi sen ministeria permeso sciencistajn gradojn eksterlande akiritajn; tiun ĉi leĝon transprenis la nuna Federacia Respubliko, enkondukante centran oficon por pritaksi eksterlandajn klerigsistemojn. Ĝi estis informata oficiale pri AIS fare de la ĝenerala konsulo de San Marino (vd. ap. dok. 9) kaj jam rekomendonta al la federaciaj landoj, permesi la uzadon de sciencistaj gradoj akiritaj ĉe AIS, sed reviziis sian decidon pro la protesto de la lando Bavario. La rezulton estis ĝuste prognozinta 1987.03.18 la ŝtatjuristo Prof. Dr. Steffen Gronemeyer en ekspertizo verkita por subtena membro de AIS; ĝi konklude konstatas:

"La titoloj donitaj de AIS ... estas ... permeseblaj konsiderante la spektron de germanaj postuloj. La permeso eblos en la latina formo agnoskita en San Marino. ... En la nuna evoluigstato tamen la permeso ... kredeble estas malprobabla."

Je la unua pozicio de katalogo de kondiĉoj, kiuj ja ne estas taksataj necesaj por akiri la permeson, sed ja pligrandigus ties probablon, troviĝas la rekomendo, AIS havu "en San Marino domicilon kaj konstante funkciantan sekretariejon".

Sicher war das Kulturabkommen wichtig, welches San Marino mit Italien schon lange vor dessen politischer Wende und vor dem Entstehen des Projekts, die Akademie zu gründen, abgeschlossen hatte. Nach diesem Abkommen erkennen die beiden Republiken wechselseitig ihre staatlichen Bildungsabschlüsse an. Vor dem Entstehen der AIS existierte in San Marino als solcher jedoch nur die Reifeprüfung. – Das nationalsozialistische Deutsche Reich verbot durch ein Gesetz von 1939.06.07, im Ausland erworbene wissenschaftliche Grade ohne ministerielle Genehmigung zu führen; dieses Gesetz übernahm die heutige Bundesrepublik Deutschland und führte eine Zentralstelle zur Bewertung ausländischer Bildungssysteme ein. Diese wurde vom sanmarinesischen Generalkonsul 1987.01.05 offiziell über die AIS informiert (vgl. Anh. Dok. 9) und war schon im Begriff, den Bundesländern zu empfehlen, die Führung bei der AIS erworbener wissen­schaftlicher Grade zu genehmigen, revidierte aber ihre Entscheidung aufgrund des Protestes des Landes Bayern. Das Ergebnis hatte der Staatsrechtler Prof. Dr. Steffen Gronemeyer 1987.03.18 in einem Rechtsgutachten richtig prognostiziert, das von einem Fördermitglied der AIS in Auftrag gegeben worden war, und das abschließend feststellt:

"Die ... von der AIS verliehenen Titel sind ... unter Berücksichtigung deutscher Anforderungsprofile genehmigungsfähig. Die Genehmigung wird in der in San Marino anerkannten lateinischen Form möglich sein ... Im jetzigen Ausbaustadium ist eine Genehmigung allerdings ... eher unwahrscheinlich."

An erster Stelle eines Katalogs von Bedingungen, die für eine Genehmigung zwar nicht notwendig seien, die Aussicht darauf aber günstiger machen würden, steht die Empfehlung, die AIS sollte "in San Marino ein Domizil und ein ständig besetztes Sekretariat" haben.

Ejon taŭgan por sia arkivo AIS estis jam plurajn jarojn antaŭe ricevinta en la teretaĝo de la ĉefkonstruaĵo de la ministerio pri publika klerigado kaj kulturo. Post dufoja ŝanĝo de la registaro la ministerio anstataŭe disponigis en la alkonstruaĵo ĉambon kun telefono, kie Senatano OProf. Rüdiger Sachs, nomumita 1992 "Direktoro de la AIS-sidejo San Marino Città", povis regule deĵori post sia emeritiĝo en la universitato de Hamburg. (Pro lia iniciato estis 1993 – 1995 krome uzata, en la proksimeco de ĉi tiu oficiala AIS-sidejo, luprenita malgranda domo kiel "senata sidejo".) Maljam 1995 la ministerio petis rezigni pri la ĝisnuna AIS-adreso. Se do ekestus pro AIS dum la unua jardeko de ties ekzisto politika premo al la registaro de San Marino, kion iuj supozas, tiam ĝi malpli pro­bable venis de enlande, ol de ekster­lande.

Einen geeigneten Raum für sein Archiv hatte die AIS schon mehrere Jahre zuvor im Erdgeschoss des Hauptgebäudes des Ministeriums für Volksbildung und Kultur erhalten. Nach zweimaligem Regierungswechsel stell­te das Ministerium stattdessen im Anbau ein Zimmer mit Telephonanschluss zur Verfügung, wo Senator OProf. Rüdiger Sachs, der 1992 zum "Direktor des AIS-Sitzes San Marino Stadt" ernannt worden war, nach seiner Entpflichtung an der Universität Hamburg regelmäßig amtieren konnte. (Aufgrund seiner Initaitve wurde 1993 – 1995 außerdem, in der Nähe dieses offiziellen AIS-Sitzes, ein gemietetes kleines Haus als "Senatssitz" genutzt.) Erst 1995 bat das Ministerium, auf die bisherige AIS-Anschrift zu verzichten. Wenn also im ersten Jahrzehnt der Existenz der Akademie die Regierung von San Marino wegen der AIS unter politischen Druck geraten sein sollte, wie von manchen angenommen wird, dann kam dieser weniger wahrscheinlich vom Inland als aus dem Ausland.

Evidente iaj misinformoj (eble eĉ kalumniaj) pri la celoj kaj la labo­ro de AIS influis negative instan­cojn de (aŭ laborantaj por) la itala registaro. Ĉiukaze el Romo po­la universitato ricevis falsan kaj malutilan informon pri AIS. La aŭtoro mem surpriziĝis, kiam li ricevis pere de la sciencministerio en Düsseldorf konfidencan leteron de 1987.11.11 (ap. dek. 11), per kiu la itala konsulo Mario Palma pludonis la peton de "italaj oficoj", "esplori" pri la persono kaj okupo de la aŭtoro, de kiu la konsulo estis informita, ke li es­tras la senaton de AIS San Marino kaj laboras en la instituto pri kiberne­tiko Paderborn, kies direktoro "ek­siĝis el ĉi tiu Akademio". Direk­toro estis kaj estas la aŭ­toro mem. Li neniam eksciis la kialon de la mal­sekretigita esploro. Supozeble ĝi rila­tis al la mallongigita AIS-statuto, en kiu preskaŭ ĉiuj an­taŭaj indikoj de universitatecaj celoj estas diplomatie forstrekitaj. Ili troviĝas en la apendico – kaj en la registro de agnoskitaj gra­doj.

 

Offensichtlich wurden durch (vielleicht sogar in verleumderischer Absicht hinterbrachte) Falschmeldungen über Ziele und Tätigkeit der AIS Instanzen negativ beeinflusst, die der italienischen Regierung unterstehen oder in deren Auftrag tätig sind. Jedenfalls erhielt aus Rom eine polnische Universität eine falsche und abträgliche Auskunft über die AIS. Der Autor selbst war überrascht, als er durch das Wissenschaftsministerium in Düsseldorf ein vertrauliches Schreiben von 1987.11.11 erhielt (Anh. Dok.11), in welchem der italienische Konsul Mario Palma die Bitte "italienischer Behörden" weitergab, "Auskünfte" über die Person und Tätigkeit des Autors "einzuholen", über den er erfahren habe, dass er dem Senat der AIS San Marino vorsteht und im Institut für Kybernetik Paderborn arbeitet, dessen Direktor "aus besagter Akademie ausgetreten ist". Direktor war und ist der Autor selbst. Den Grund der aufgedeckten Ermittlung erfuhr er nie. Vermutlich hing sie mit der gekürzten AIS-Satzung zusammen, in der fast alle früheren Hinweise auf universitäre Ziele diplomatisch gestrichen sind. Sie finden sich im Anhang – und im Register der zuerkannten Grade.

 

2. La sciencistaj gradoj kaj ilia enregistrigado

 

2. Die wissenschaftlichen Grade und ihre Registrierung.

Libera esploro okazas plej-grand­parte por magistrigaj, doktorigaj kaj habilitigaj disertacioj. Ĉar pri ilia graveco normale ne decidas insti­tucio (plej ofte de politikistoj rekte aŭ malrekte dependa), kiu sub­te­nadas esploradon. Dependas nur de la propra investpreteco de la es­plo­risto, ĉu li prilaboros aŭ ne prilaboros la temon. La sendepende­co dis de la politiko estas kadre de AIS eĉ pli granda ol kadre de ŝtataj altlernejoj. Ĉar kadre de AIS la nombro de "katedroj" estas limigita nur per la nombro de sciencistoj kun koncerna kompetenteco kaj kunlaborpreteco, ne per limigitaj financaj rimedoj por salajrado. Tial ne ekzistas ĉe AIS la (ĉe ŝtataj universitatoj kutima) celligiteco de la katedroj konforme al politikaj antaŭkondiĉoj aŭ rezulte de internaj distribuadbataloj en la altlernejo.

Freie Forschung erfolgt weit überwiegend für Magister-, Doktor- und Habilitations­arbeiten. Denn über ihre "Relevanz" entscheidet normalerweise keine (meist direkt oder indirekt von Politikern abhängige) Institution für Forschungsförderung. Vielmehr hängt es hier nur von der eigenen Investitionsbereitschaft des Forschers ab, ob er das Thema bearbeiten wird, oder nicht. Dabei ist die Politikunabhängigkeit bei der AIS noch größer als bei staatlichen Hochschulen. Denn bei der AIS ist die Anzahl von "Lehrstühlen" nur durch die Anzahl der Wissenschaftler mit einschlägiger Qualifikation und Ko­operationsbereitschaft begrenzt, nicht durch beschränkte Personalmittel. Dadurch ent­fällt bei der AIS die (bei staatlichen Universitäten übliche) Zweckbestimmung der Lehrstühle zur Erfüllung von politischen Vorgaben oder als Ergebnis hochschulinterner Verteilungskämpfe.

Pro ĉi tiuj kialoj jam la projekto de 1981.11.30 celis al forigo de formalaj obstakloj kontraŭ la akiro de sciencistaj gradoj per esploroj aparte esperigaj ĉar okazantaj en internacia kaj interfaka kunlaborado. Se oni argumentas, la vera es­ploristo ne rajtus havi alian celon ol la kontentigon de sia ekkonde­zire­go, tiam ĉi tiu argumento direktiĝas same kontraŭ la havigo de medaloj al venkintoj ĉe olimpikaj ludoj, ĉar la vera sportisto ja rajtas kontentigi nur sian moviĝdeziron.

Aus diesen Gründen zielte schon das Projekt von 1981.11.30 auf eine Beseitigung formaler Behinderungen beim Erwerb wissenschaftlicher Grade durch besonders aussichtsreiche, weil in internationaler und interdisziplinärer Zusammenarbeit erfolgender Forschung. Wenn argumentiert wird, der wahre Forscher dürfe kein anderes Ziel haben, als seinen Erkenntnisdrang zu befriedigen, dann richtet sich dieses Argument zugleich gegen die Vergabe von Medaillen an die Sieger bei olympischen Spielen, da doch der wahre Sportler nur seinen Bewegungsdrang befriedigen darf.

La alagnosko de internacie uzeblaj kaj interfake kompareblaj sciencistaj gradoj kaj titoloj do estas nemalhavebla aktiveco de AIS, sen kiu al ĉi tiu mankus esenca trajto. Tute alia postulo, kiun AIS neniam starigis, estus, ke la uzeblo de tia sciencista grado kaj titolo inkluzivu en iu ŝtato rajton sur laboron, pli altan pagon aŭ alian konkretan avantaĝon krom la reputacio, kiun inter kleruloj sciencistaj gradoj same havigas kiel inter sportemuloj sportistaj medaloj kaj aliaj rangindikoj.

Die Zuerkennung international führbarer und interdisziplinär vergleichbarer wissen­schaft­licher Grade und Titel ist also eine unverzichtbare Tätigkeit der AIS, ohne welche ihr ein wesentliches Merkmal fehlen würde. Eine völlig andere Forderung, welche die AIS nie erhob, wäre, dass die Führbarkeit eines solchen wissenschaftlichen Grades und Titels in irgend einem Staat einen Anspruch auf Arbeit, höhere Vergütung oder einen anderen konkreten Vorteil einschlösse, außer dem Ansehen, welche unter Gebildeten wissenschaftliche Grade ebenso verschaffen, wie unter Sportbegeisterten Siegermedaillen und andere Rangindizien.

La sanmarina kadra leĝo pri universitatnivela klerigado de 1983.10 .31 enkondukis kvar sciencistajn gradojn kaj titolojn, kiuj estu en San Marino aspireblaj post sukcesa trapaso de la maturecekzameno. Ilia italaj nomoj estas diploma, laurea, specializzazione kaj dottorato di ricerca. La laurea estas samnivela kiel la grado MAGISTER en multaj aliaj landoj de la mondo. La dottorato di ricerca konformas laŭnivele kun la germana habilitiĝo kaj kun la plej alta ŝtupo de doktoriĝo en Francio, Rusio kaj kelkaj aliaj landoj. La "diploma" ne estas konsiderata kiel necesa antaŭŝtupo de la "laurea", sed kvazaŭ kiel reduktita variaĵo de ĉi tiu. Same la "specializzazione" ne estas antaŭŝtupo sed kvazaŭ pli modesta formo de la "dottorato di ricerca". – AIS decidis dum la senatkunsido 1986.04.02-03, adapti sian ekzamenregularon strikte al la kadra leĝo sed kun la pliseverigo, ke la "diploma" kaj la "specializzazione" ne estu transsalteblaj, kaj kun traduko de la itallingvaj titoloj en la Latinan kiel mondvaste aplikeblan, neŭ­tralan lingvon. La tradukoj estas Bacca­laureatus ..., Magister ..., Doctor ... kaj Doctor ... habilitatus respektive; por "..." eblas (ne endas) skribi post la vorto scientiarum kiel indikon de la fontosekcio unu el la ses vortoj cyberneticarum, humanarum, structuralium, philoso­phicarum, naturalium morphologicarum. La ministrino aprobis la modifojn tri monatojn poste per sia letero de 1986.07.14 / 1685pfR (ap. dok. 8). Ekde tiam AIS aldonas, sur siaj krome kvinlingvaj dokumentoj, al la latinlingva titolo ties tradukon ILen. Oni mallongigas nur la latinan formon (kun aŭ sen sekciindiko) ekz. al Bac. sc. cyb. aŭ nur Bac.), Mag. sc. hum., Dr. sc. nat. Dr. sc. phil. habil. (aŭ nur Mag., Dr., resp. Dr. habil.).

Das sanmarinesische Rahmengesetz über universitäre Bildung von 1983.10.31 führte vier wissenschaftliche Grade und Titel ein, die in San Marino nach erfolgreich abgelegter Reifeprüfung anstrebbar sein sollen. Ihre italienischen Bezeichnungen sind "diploma", "laurea", "specializzazione" und "dottorato di ricerca." Die "Laurea" drückt denselben Rang aus, wie in vielen anderen Ländern der Welt der MAGISTER-Grad. Das "Dottorato di ricerca" entspricht im Rang der deutschen Habilitation und der höchsten Stufe des Doktorats in Frankreich, Russland und einigen anderen Ländern. Die "Diploma" wird nicht als notwendige Vorstufe zur "Laurea" angesehen, vielmehr ist sie von dieser so etwas wie eine verkleinerte Variante. Ebenso ist die "Specializzazione" nicht eine Vorstufe, sondern gewissermaßen eine bescheidenere Form des "Dottorato di ricerca". – Die Akademie beschloss während der Sitzung ihres Senats 1986.04.02-03, ihre Prüfungsordnung streng an das Rahmengesetz anzupassen, jedoch mit der Verschärfung, dass die "diploma" und die "specializzazione" nicht übersprungen werden dürfen, und mit Übersetzung der italienischsprachigen Titel in Latein als weltweit anwendbare, neutrale Sprache. Die Übersetzungen lauten beziehentlich "Baccalaureatus ...", "Magister ...", "Doctor ..." und "Doctor ... habilitatus", wo­bei für "..." als Angabe der Sektion, in welcher der Grad erworben wurde, nach dem Wort "scientiarum" eines der sechs Wörter "cyberneticarum", "humanarum", "structuralium", "philosophicarum", "naturalium" oder "morphologicarum" eingesetzt werden kann (nicht muss). Dies Ministerin genehmigte diese Modifikationen drei Monate später durch ihr Schreiben von 1986.07.14 / 1685pfR (Anh. Dok. 8). Auf ihren sonst fünfsprachigen Urkunden fügt die AIS seither dem lateinischen Titel dessen Übersetzung in ILo bei. Nur die lateinische Form wird (mit oder ohne Sektionshinweis) gekürzt, z.B. zu "Bac. sc.cyb." (oder nur "Bac."), "Mag. sc. hum", "Dr. sc. nat" oder "Dr. sc. phil. habil." (oder nur "Mag.", "Dr." bzw. "Dr. habil.").

La titoloj kaj iliaj mallongigoj es­tas surlistigitaj supre sur ĉiu paĝo de la REGISTRO de la eksterlandaj por­tantoj de akademiaj titoloj, kies grado estas en San Marino en latina ling­­­vo agnoskita post sukcesa ple­numo de aldonaj studoj kaj sukce­sa trapaso de la ekzameno ĉe la Aka­demio Internacia de la Sciencoj en San Marino (vd. la dokumenton 7 en la apendico).

Eine Auflistung der Titel und ihrer Abkürzungen findet sich im Kopf jeder Seite des "REGISTERs der ausländischen Träger akademischer Titel, deren Grad in San Marino in lateinischer Sprache anerkannt ist, nachdem sie zusätzliche Studien und die Prüfung der Internationalen Akademie der Wissenschaften in San Marino erfolgreich abgeschlossen haben" (vgl. Dokument 7 im Anhang).

La enkonduko de ĉi tiu registro okazis pro interkonsento trovita inter la ministrino kaj OProf. Pancer, kiu, kiel sekretario de AIS, estis plurajn semajnojn deĵorinta en San Marino. Ĝi fariĝis la plej grava paŝo sur la kontinua kaj tiel la pluan laboron legitimanta vojo de AIS de sia ŝtata deveno kaj ligiteco al sia internacia memstareco. La malfermo de la sanmarina registro okazis 1986.06.19 per enskribo de la nomoj, ekzamendatoj kaj agnoskitaj titoloj de la unuaj 33 kandidatoj, suk­cesintaj duonan jaron antaŭe dum SUS 2 en la reekzameno.

Die Einführung dieses Registers erfolgte aufgrund einer Übereinkunft zwischen der Ministerin und OProf. Pancer, der, als Sekretär der AIS, mehrere Wochen in San Marino amtiert hatte. Es wurde zum wichtigsten Schritt auf dem kontinuierlichen und auf diese Weise die weitere Arbeit legitimierenden Weg der AIS von ihrer staatlichen Herkunft und Gebundenheit zu ihrer internationalen Selbständigkeit. Die Eröffnung des sanmarinesichen Registers erfolgte 1986. 06.19 durch Eintragung der Namen, Prüfungs­daten und zuerkannten Titeln der ersten 33 Kandidaten, die ein halbes Jahr zuvor während SUS 2 erfolgreich die Überprüfung abgelegt hatten.

Tiu ĉi nombro da kandidatoj estis multe pli alta ol ĉe ajna posta studadsesio, kvankam AIS – por akiri spertojn en la nivelkomparado de la sciencistaj gradoj el diversaj landoj kaj fakoj – estis akceptinta dum SUS 2 nur kandidatojn, kiuj jam en alia (eŭropa, amerika aŭ azia) lando estis akirintaj la formale egalnivelan gradon per nacilingva disertaĵo. Ĉi tiun ili – aldoninte resumon en ILo – ree prezentis kaj – sekvinte dum SUS 2 fakajn kursojn en ILo – defendis ĉifoje en ILo antaŭ ekzamenkomitato konsistanta konforme al la kadra leĝo el 6 (kaze de la bakalaŭreco) resp. 11 (kaze de la magistreco aŭ doktoriĝo) sciencistoj. Konforme al la pli severa regularo de AIS ĉiu ekzamenkomitato reprezentis minimume tri lingvoregionojn kaj, krom la titol-agnoskan sekcion, minimume du aliajn sekciojn. Tian proceduron, kiun AIS ekde tiam nomas "adapta adopto", aplikigis ekzemple al germandevenaj sciencistaj gradoj la aŭtoro mem por sia doktora grado akirita de la universitato Stuttgart, kaj kun­laboranto en lia kibernetika instituto, Günter Lobin, por "adapte adop­tigi" kiel Magister scientiarum cybe­rneticarum sian, de la universita­to Paderborn per disertaĵo pri problemo el la kibernetika pedagogio akiritan gradon Diplompädagoge.

Diese Kandidatenzahl war weitaus größer als bei irgendeiner späteren Studientagung, obgleich die AIS – um Erfahrung im Niveauvergleich der wissenschaftlichen Grade aus verschiedenen Ländern und Fächern zu gewinnen – während SUS 2 nur Kandidaten angenommen hatte, die schon in einem anderen (europäischen, amerikanischen oder asiatischen) Land den formal gleich hohen Grad mit einer nationalsprachigen Dissertation erlangt hatten. Diese legten sie – nach Zufügung eines Knapptextes in ILo – erneut vor und verteidigten sie – nach der Teilnahme an in ILo durchgeführten fachlichen Kursen bei SUS 2 – diesmal in ILo vor einem Prüfungsausschuss, der gemäß dem Rahmengesetz aus 6 (für den Baccalaureatus) bzw. 11 (für den Magister- oder Doktorgrad) Wissenschaftlern bestand. Gemäß der strengeren Ordnung der AIS vertrat jeder Prüfungsausschuss mindestens drei Sprachbereiche und, außer der den Titel gebenden Sektion, mindestens zwei weitere. Diesem Verfahren, das die AIS seither "Angleichungsprüfung" (oder wörtlich: "angleichende Übernahmeprüfung") nennt, unterwarfen beispielsweise ihre akademischen Grade deutscher Herkunft der Autor selbst – nämlich seinen von der Universität Stuttgart erhaltenen Doktorgrad –, und ein Mitarbeiter seines Instituts für Kybernetik, Günter Lobin, – nämlich zwecks "Angleichungsprüfung" zum "Magister scientiarum cyberneticarum" seinen von der Universität Paderborn mit einer Arbeit über ein Problem der kybernetischen Pädagogik erhaltenen Grad "Diplom­pädagoge".

La perletera permeso de 1986.07 .16 provizore limigis la aŭtentikajn finekzamenojn de AIS al tiaj "adaptaj adoptoj" (kaj, en raraj kazoj, al proceduroj por la havigo de titolo honoris causa). AIS siavice preskribis en sia ekzamenregularo, ke estu necesa kondiĉo por la akcepto al fina ekzameno por la origina akiro de ajna grado, ke la senpere malpli alta grado estas ankaŭ akirita ĉe AIS, ĉu origine, ĉu per tia adapta adopto. Nur la sukcesa trapaso de la maturecekzameno estas sen re­ek­zameno agnoskebla kiel egalvalora al sukcesa finlerninteco en la sanmarina gimnazio. Maljam 1989 .03.31 en persona interkonsiliĝo, ki­un havis la aŭtoro kiel prezidanto kaj Fabrizio Pennacchietti kiel vic­prezidanto kun ministrino Fausta Mor­ganti pri la sekvoj de la daŭranta prokrasto en la plenumo de la kadra leĝo per ekfunkciigo de la antaŭvidita universitato, oni interkonsentis, protokolis kaj publikigis en la protokolo de la 12a senatkunsido, ke eknecesis, ke AIS estonte ne plu limigu siajn titolagnoskojn al adap­taj adoptoj, kaj, sekve, ke la ek­za­menoficejo de AIS en la kazo de ori­gina akiro de la bakalaŭreca grado, decidu, ĉu ĝi agnosku ekster San Marino sukcese trapasitan matu­­­recekzamenon. – Tamen, kompre­neble, la nombro de la registritaj adap­taj adoptoj daŭre superas la nom­­bron de la sukcese okazintaj, or­i­­ginaj finekzamenoj.

Das Genehmigungsschreiben von 1986 .07.16 beschränkte die AIS-eigenen Abschlussprüfungen vorläufig auf solche "Angleichungsprüfungen" (und, in seltenen Fäl­len, auf Verfahren zur Titelvergabe "honoris causa"). Die AIS legte ihrerseits in ihrer Prüfungsordnung fest, dass als notwendige Bedingung für die Zulassung zur Abschlussprüfung für den originären Erwerb jeden Grads, der unmittelbar darunter liegende ebenfalls bei der AIS originär oder durch eine solche Angleichungsprüfung erworben sein muss. Lediglich das Abitur kann ohne Nachprüfung als mit dem sanmarinesischen Gymnasialabschluss äquivalent anerkannt werden. Erst 1989.03.31, in einer persönlichen Beratung, die der Autor als Präsident und Fabrizio Pennacchiette als Vizipräsident der AIS mit Ministerin Fausta Morganti über die Konsequenzen der andauernden Verschiebung in der Erfüllung des Rahmengesetzes durch Inbetriebnahme der vorgesehenen Universität führten, kam man zur Übereinkunft, protokollierte und gab im Rahmen des Protokolls der 12. Senatsitzung öffentlich bekannt, dass es notwendig wurde, dass die AIS künftig ihre Titelzuerkennungen nicht mehr auf Verfahren der Anrechnungsprüfung beschränken soll, und, als Folge davon, dass das Prüfungsamt der AIS im Falle des originären Erwerbs des Bakkalaureatengrads, entscheiden soll, ob es eine außerhalb von San Marino erfolgreich abgelegte Reifeprüfung an­erkennt. – Trotzdem übertrifft, aus ver­ständ­lichen Gründen, die Zahl der Register­eintragungen von Anrechnungsprüfungen, fortwährend die Zahl der erfolgreich verlaufenen, originären Schlussprüfungen.

En la sama jaro 1989 AIS komencis esplori la eblojn, ekaktiviĝi ankaŭ eksterlande – ne nur per kursoj kadre de naciaj studadsesioj okazigitaj de landaj AIS-grupiĝoj, sed – kunlabore kun jam ekzistantaj, naciaj universitatoj – per "Sanmarinecaj Universitataj Studadsesioj", kies rezultoj eniru tieajn registrojn por dokumenti la legitimecon laŭ tiulandaj leĝoj.

Im selben Jahr 1989 begann die AIS die Möglichkeiten zu erkunden, auch im Ausland tätig zu werden – nicht nur durch Kurse innerhalb nationaler Studientagungen, die von AIS-Landesgruppen veranstaltet wurden, sondern – zusammen mit schon bestehenden, nationalen Universitäten – durch "Universitäre Studientagungen sanmarinesischen Stils", deren Ergebnisse zur Bekundung ihrer landesrechtlichen Legitimität in dortige Register eingehen müssen.

 

3. Disvastiĝo orienten

 

3. Osterweiterung

La fondostatuto de AIS (kaj ankaŭ ĝia mallongigo aprobita de la Konsilio de la XII je 1986.11.25) preskribas, ke AIS alstrebu "la realigon de organiza strukturaro por internacia ... scienca kunlaboro", subtenu "la fondadon, evoluigon kaj kom­pletigon de institucioj de supera instruado, kiuj respektas la princi­pon de la sennacieco de la sciencoj kaj celas internacian sciencan komunikadon", havigu "al ili konsilojn kaj organizan helpon" kaj kunla­boru tiucele "kun universitatoj kaj e­splorcentroj, kie ajn ili troviĝas". Tiajn translimajn aktivecojn AIS ko­mencis jam 1986 per interkon­sentoj pri reciproka agnosko kaj apogo kun aro da plej diversaj, naciaj kaj internaciaj, kulturaj – spe­ci­ale sciencaj – aso­cioj kaj aliaj instituci­oj, ĉu esperantistaj (unuavice kun SAT), ĉu ne­esperantistaj (ekzem­ple kun la Académie populaire des Arts de Burkina Faso). Tiuj kon­taktoj kon­dukis precipe al mond­vasta dis­konigado de la ekzisto kaj celaro de AIS.

Das Gründungsstatut der AIS (und auch dessen vom Rat der XII 1986.11.25 genehmigte Kürzung) schreibt vor, die AIS soll "die Verwirklichung organisatorischer Struk­turen zur internationalen ... wissenschaft­lichen Zusammenarbeit" anstreben, "die Grün­dung, Entwicklung und Ergänzung von Bildungsstätten auf Hochschulniveau, die das Prinzip der Nichtnationalität der Wissen­schaf­ten respektieren und eine internationale wis­senschaftliche Kommunikation anstreben," unterstützen, "ihnen Rat und Organisationshilfe" geben und dazu "mit Universitäten und Forschungszentren, wo immer sie sich befinden", zusammenarbeiten. Derartige grenzüberschreitende Aktivitäten begann die AIS schon 1986 mit Vereinbarungen über wechselseitige Anerkennung und Unterstützung mit den verschiedensten, nationalen und internationalen, kulturellen – speziell wissenschaftlichen – Gesellschaften und anderen Einrichtungen, sowohl esperantistischen (in erster Linie mit SAT) als auch nichtesperantistischen (z.B. mit der Académie populaire des Arts de Burkina Faso). Diese Kontakte bewirkten vor allem, dass Existenz und Ziele der AIS weltweit bekannt wurden.

Kunlaborkontrakto, kiu estis subskribata en la januaro 1988 kun InBIT, pluklerigejo por informadikaj profesioj en Paderborn, kondukis tie 1988.03.25-27 al la unua studadsesio de AIS ekster San Marino. Pro la iniciato de Tyburcjusz TYBLEWSKI (1933 – 1998) sekvis la unua tia studadsesio en Pollando jam 1988.05.02-08 en Krynica. Same kiel multaj pli malfruaj tiaj regionaj aranĝoj tiu unua germana kaj ĉi tiu unua pola studadsesio ja konsistis el atesthavigaj kursoj kun kursfinaj ekzamenoj, sed ne ebligis tie kandidatiĝi por sciencista grado. Sed jam en la septembro de la sama jaro, okaze de SUS 5, la senato principe aprobis dum sia 10a kunsido la ideon, estonte okazigi ankaŭ ekster San Marino "ne nur studadsesiojn sed laŭregularajn, kompletajn SUS-aranĝojn, se tio organize kaj jure (pro ricevo de la necesaj rajtoj en la koncernaj landoj) eblas." La protokolo mencias krom Pollando ankaŭ Eŭpen, la ĉefurbon de la germanlingva regiono de Belgio, kiu estis ricevonta kiel la tria belga lingvoregiono jarfine la kulturan aŭtonomion. Ministrino Fau­sta Morganti estis en la aprilo 1988 vizitinta Eŭpen, akompanite de la ĝenerala konsulo de San Marino en Germanio, Herden, de AIS-se­na­tano Karl SCHICK (1925 – 1990) kaj de la aŭtoro kiel prezidanto de AIS. La prezidento de la Germanlingva Komunumo, Ortmann, kaj ties ministroj Grosch kaj Fagnoul invitis dum la akcepto de la delegacio al okazigo de unua belga konferenco de AIS en Eŭpen. Ĝi okazis jam duonan jaron poste, unu monaton post SUS 5, en la tiea parlamentejo. (La prelegojn eldonis Karl Schick kiel kromvolumon de GrKG/H 30/1989.)

Ein Kooperationsvertrag, der im Januar 1988 mit dem InBIT, einer Paderborner Weiterbildungsstätte für informatische Berufe, unterschrieben wurde, führte dort 1988.03.25-27 zur ersten Studientagung der AIS außerhalb von San Marino. Durch die Initiative von Tyburcjusz TYBLEWSKI (1933 – 1998) folgte die erste solche Studientagung in Polen schon 1988.05.02-08 in Krynica. Ebenso wie viele spätere solche regionale Veranstaltungen bestanden jene erste deutsche und diese erste polnische Studientagung zwar aus Kursen mit Teilnahmebescheinigungen und Kursabschlussprüfungen, ermöglichten aber nicht, dort für einen wissenschaftlichen Grad zu kandidieren. Jedoch schon im September desselben Jahres, anlässlich von SUS 5, befürwortete der Senat bei seiner 10. Sitzung die Idee, künftig auch außerhalb von San Marino "nicht nur Studientagungen, sondern ordnungsgemäße, vollständige SUS-Veranstaltungen, soweit dies organisatorisch und rechtlich (aufgrund des Erhalts der notwendigen Rechte in den betreffenden Ländern) möglich ist" durchzuführen. Das Protokoll erwähnt außer Polen auch Eupen, die Hauptstadt der deutschsprachigen Region von Belgien, die am Ende jenes Jahres als dritte belgische Sprachregion die Kulturautonomie erhielt. Ministerin Fausta Morganti hatte im April 1988 Eupen in Begleitung des Generalkonsuls von San Marino in Deutschland, Herden, des AIS-Senators Karl SCHICK (1925 – 1990) und des Autors als Präsident der AIS besucht. Der Präsident der Deutschsprachigen Gemein­schaft, Ortmann, und die Gemein­schafts­minister Grosch und Fagnoul luden während des Empfangs der Delegation ein, eine erste belgische Konferenz der AIS in Eupen durchzuführen. Diese fand schon ein halbes Jahr später statt, einen Monat nach SUS 5, im Parlamentssaal der Deutschsprachigen Gemein­schaft. (Die Vorträge wurden von Karl Schick als Beiband zu Band 30 / 1989 der Grund­lagenstudien aus Kybernetik und Geistes­wissenschaft / Humankybernetik heraus­gegeben.)

Tamen, ne Eŭpen, sed Bialystok, pli precize: la tiea Teknika Universitato, fariĝis la unua ekstersanmarina apogejo de AIS. Post interkonsiliĝo de Tyburcjusz TYBLEWSKI kaj de la aŭtoro en la pola klerigministerio kaj poste, en Bialystok, kun rektoro Prof. dr. hab. inĝ. Kazimierz Pieńkowski ekestis la unua kunlaborinterkonsento, laŭ kiu AIS povis ankaŭ ekster la Respubliko de San Marino realigi siajn studadsesiojn ne nur kun kursoj sed ankaŭ kun finaj ekzamenoj de kandidatoj aspiran­taj unu el la sciencistaj gradoj kaj titoloj de AIS. Kun anticipa (1989.11.17 subskribita) aprobo de Prof. Dr. Samsonowicz, ministro pri popola klerigado, okazis dum ren­kontiĝo inter reprezentantoj de AIS kaj de sia unua partnera univer­sitato 1989 .11 .19 en Berlin la subs­kri­bo de la rajtiga interkonsento pri la eklaboro en Bialystok. Ĝi komencis senprokraste per la tria pola stud­ad­sesio de AIS, 1990.02.18–25, kiu jam estis "prov-SUS", dum kiu es­tis mal­fermata la dua registro. (Vd. la apend.)

Trotzdem wurde nicht Eupen, sondern Bialystok, genauer: die dortige Technische Universität, zum ersten außersanmarinesischen Stützpunkt der AIS. Nach einer Beratung von Tyburcjusz TYBLEWSKI und dem Autor im polnischen Bildungsministerium und später, in Bialystok, mit Rektor Prof. dr. hab. inĝ Kazimierz Pieńkowski entstand die erste Vereinbarung über eine Zusammenarbeit, nach welcher die AIS auch außerhalb der Republik von San Marino ihre Studientagungen nicht nur mit Kursen sondern auch mit Schlussprüfungen von Kandidaten für einen der wissenschaftlichen Grade und Titel der AIS durchführen konnte. Mit vorheriger (1989.11.17 unterschriebener) Billigung von Prof. Dr. Samsonowicz, Minister für Volksbildung, erfolgte während einer Zusammenkunft von Vertretern der AIS und ihrer ersten Partneruniversität 1989.11.19 in Berlin die Unterzeichnung über die Aufnahme der Tätigkeit in Bialystok. Sie begann unverzüglich durch die dritte polnische Studientagung der AIS, 1990.02.18-25, die schon eine "Probe-SUS" war, während welcher das zweite Register eröffnet wurde. (Vgl. Anhang.)

La politika turniĝo intertempe estis okazinta ankaŭ en Rumanio kaj Ĉeĥoslovakio. Fakulo pri klerig­kibernetiko, Hans Otto STAMP (1943 – 1992), antaŭe instruisto de matematiko en germanlingva gimnazio en Sibiu-Hermannstadt, fariĝis rumana vicministro pri klerigado, iniciatis la fondon de la nuna Lucian-Blaga-Universitato en sia hejmurbo, instigis tien enkonduki novan studaddirekton "Kibernetikaj psiko­logio kaj pedagogio" kaj realigis kune kun la aŭtoro la 22an de majo 1990 en la Bukarest en la ĉe­esto kaj kun la aprobo de ministro Sora la unuan kontrakton de AIS kun ekster­sanmarina ministerio. Laŭ ĝi la Akademio tie rajtas – "ĉu kune kun interesitaj Rumanaj universitatoj aŭ aliaj universitatnivelaj klerigejoj, ĉu sole helpe de eksterlandaj scienc­istoj" – realigi kursojn kaj ekzamenojn kaj alagnoski sciencistajn gradojn kaj titolojn laŭ sia regularo same kiel en San Marino mem kaj intertempe en Pollando. La antaŭan tagon estis jam subskriba­ta en Sibiu-Hermannstadt konfor­ma kunlaborkontrakto, laŭ kiu estis malfermota la tria registro 1991 .10.11, okaze de la unua rumania stud­adsesio de AIS, rolanta kiel tiea "prov-SUS". (Vd. ap. dok. 13.)

 

Die politische Wende war inzwischen auch in Rumänien und der Tschechoslowakei erfolgt. Ein Fachmann für Bildungskybernetik, Hans Otto STAMP (1943 – 1992), zuvor Mathematiklehrer an einem deutschsprachigen Gymnasium in Hermannstadt-Sibiu, wurde rumänischer Vizeminister für das Bildungswesen, regte die Gründung der heutigen Lucian-Blaga-Universität in seiner Heimatstadt und die dortige Einführung der neuen Studienrichtung "Kybernetische Psychologie und Pädagogik" an und bewerkstelligte zusammen mit dem Autor am 22. Mai 1990 in Bukarest im Beisein und mit Zustimmung von Minister Sora den ersten Vertrag der AIS mit einem außersanmarinesischen Ministerium. Danach ist die Akademie dort berechtigt – "sei es zusammen mit interessierten rumänischen Universitäten oder anderen Bildungsstätten von Universitätsrang, sei es allein mit Hilfe ausländischer Wissenschaftler" – Kurse und Prüfungen durchzuführen und wissenschaftliche Grade und Titel nach seiner Ordnung ebenso wie in San Marino selbst und inzwischen in Polen zuzuerkennen. Am Vortag war in Hermannstadt-Sibiu schon ein dementsprechender Kooperationsvertrag unter­schrie­ben worden, gemäß welchem dann das dritte Register 1991.10.11, anlässlich der ersten rumänischen Studientagung der AIS, eröffnet wurde; diese spielte die Rolle der dortigen "Probe-SUS". (Vgl. Anhang, Dokument 13.)

La imitmodele klaraj interkonsentoj kun la Lucian-Blaga-Uni­­ver­sitato en Sibiu-Hermannstadt kaj kun la ministerio en Bukarest hel­­pis unu jaron poste al OProf. Mi­loš Lán­ský, prepari similan interkon­sen­ton kun la Karla Universitato en Praha. Ĝia ceremonia subskribo oka­zis en la tiea konstruaĵo Carolinum (en salono de la rektorejo) 1991.05.24. Dum la unua ĉeĥa studadsesio de AIS, la "ĉeĥa prov-SUS", oni malfermis la kvaran registron 1992.04.06. En la septembro 1991 Prof. Dr. Petr Vopčenka, ministro pri klerigado, junularo kaj sporto de la ĉeĥa respubliko, estis letere (aktonumero 20.235/91, 321) aprobinta la interkonsenton, kiun li deklaris esti konkreta kontribuo al la mallonge antaŭe subskribinta kulturkontrakto inter Ĉeĥoslovakio kaj San Marino. (Vd. ap. dok. 14.)

 

Die vorbildlich klaren Vereinbarungen mit der Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt-Sibiu und mit dem Ministerium in Bukarest waren ein Jahr später für OProf. Miloš Lánský hilfreich, als er eine ähnliche Vereinbarung mit der Karlsuniversität in Prag vorbereitete. Ihre feierliche Unterzeichnung erfolgte im dortigen Gebäude Carolinum (in einem Raum des Rektorats) 1991.05.24. Während der ersten tschechischen Studientagung der AIS, der "tschechischen Probe-SUS", wurde das vierte Register 1992.04.06 eröffnet. Im September 1991 hatte Prof. Dr. Petr Vopčenka, der Minister für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik, brieflich (unter dem Aktenzeichen 20.235 /91, 321) die Vereinbarung anerkannt, die er zu einem konkreten Beitrag zum kurz zuvor unterschriebenen Kulturvertrag zwischen der Tschechoslowakei und San Marino erklärte. (Vgl. die Dokumente 14 im Anhang .)

Similan interkonsenton OProf. Lánský poste (1994.02.16) ankaŭ sukcesis subskribigi inter AIS kaj la nuna Filozofo-Konstantin-Univer­sitato en Nitra (SK), kie oni malfermis la slovakan (kvinan) registron 1994.10.06 okaze de la tiulanda prov-SUS (ap. dok.15). Sesa (la ĝis nun lasta) registro troviĝas – sekve al la rusa prov-SUS – ekde 2000.02.29 en la Moskva Ŝtata Industria Universitato. La plua disvastigo de la AIS-laboro (unuavice – sed ne ekskluzive – orienten) estas celita helpe de la landaj aŭ regionaj asocioj, kiuj ekde la fondo de AIS Deutschland (1989) ekestis ankaŭ en pluraj aliaj landoj eŭropaj (Bulgario, Ĉeĥio, Pollando, Rumanio, Rusio, Slovakio), amerikaj (Argentinio, Brazilo, Meksikio) kaj aziaj (Koreio).

Später (1994.02.16) gelang es OProf. Lánský auch, eine ähnliche Vereinbarung zwischen der AIS und der jetzigen Philosoph-Konstantin-Universität in Nitrau (SK) unterschreiben zu lassen, wo das slowakische (fünfte) Register 1994.10.06 anlässlich der Probe-SUS dieses Landes eröffnet wurde (Anh. Dok. 15). Ein sechstes (bisher das letzte) Register befindet sich – nach der russischen Probe-SUS – seit 2000.02.29 in der Moskauer Staatsindustrieuniversität. Die weitere Ausbrei­tung der AIS-Arbeit (in erster Linie – aber nicht ausschließlich – nach Osten hin) wird mittels der Landes- oder Regionalverbände angestrebt, welche seit der Gründung der AIS Deutschland (1989) auch in mehreren anderen europäischen (Bulgarien, Tschechische Republik, Polen, Rumänien, Russland, Slowakische Republik), amerikanischen (Argentinien, Brasilien, Mexiko) und asiatischen Ländern (Korea) entstanden.

La jura sidejo de AIS daŭre restis en San Marino. Sed la administrado grandparte okazis kaj okazas en la prezidanta sekretariejo, gastigata de la kibernetika instituto en Paderborn. 1996 transprenis parton de la laboro naŭ senataj oficoj, de kiuj kvin laboris kaj laboras en diversaj germanaj universitaturboj. Pro kialoj de plisimpligo la financa mastrumado de AIS, kiu okazis komence sub la respondeco de EŭropaKlubo, devis tial almenaŭ provizore resti en Germanio. Tial ĉi tie eknecesis la fondo de jure portanta asocio (nome "AIS Deutschland – Deutsches Institut der Internationalen Akademie der Wissenschaften"). La initiatintoj estis jam 1987.05.02, senpere post la dua fondoakto de AIS en San Marino, Miloš Lánský, Klaus Weltner kaj la aŭtoro. La aliaj kvar de la (laŭ germana juro necesaj) sep subskribintoj de la fondostatuto de 1989.02.19 (prezentita por enigo en la registron de asocioj en Paderborn) estis la profesoroj pri lingviko Georg MEIER, pri matematika ekonomiko Reinhard J. R. SELTEN (li fariĝis 1994 nobelpremiito), pri matematiko Karl SCHICK kaj pri perkomputila artkreado Kurd ALSLEBEN.

Der offizielle Sitz der Akademie blieb in San Marino. Aber die Verwaltung erfolgte und erfolgt noch immer im Präsidialsekretariat, das als Gast in das Institut für Kybernetik in Paderborn aufgenommen wurde. 1996 übernahmen neun Senatsämter, von denen fünf in verschiedenen deutschen Universitätsstädten arbeiteten und arbeiten, einen Teil dieser Arbeit. Zum Zwecke der Vereinfachung musste daher die finanzielle Verwaltung der Akademie, die am Anfang unter der Verantwortlichkeit des Europaklubs geleistet wurde, wenigstens provisorisch in Deutschland bleiben. Aus diesem Grund entstand hier die Notwendigkeit, eine juristische Trägervereinigung zu gründen (mit dem Namen "AIS Deutschland – Deutsches Institut der Internationalen Akademie der Wissenschaften"). Die Initiatoren waren schon 1987 .05.02, unverzüglich nach dem zweiten Gründungsakt der AIS in San Marino, Miloš Lánský, Klaus Weltner und der Autor. Die anderen vier der (nach deutschem Vereinsrecht notwendigen) sieben Unter­zeichner der Gründungssatzung von 1989.02.19 (die zur Eintragung in das Paderborner Vereinsregister vorgelegt wurde) waren die Professoren der Linguistik Georg MEIER, der mathematischen Wirtschafts­for­schung Reinhard J. R. SELTEN (er wurde 1994 Nobelpreisträger), der Mathematik Karl SCHICK und der rechnergestützten künstlerischen Gestaltung Kurd ALSLEBEN.

Ĉi tiun seninterrompan pluevolu­on ekde la apero de la unua libro pri kaj el la akademio reliefigis la aŭtoro okaze de la 24a senatkunsido (oka­zinta 1994.08.27 – dum SUS 13 – lastfoje en la senata sidejo en San Ma­rino Città) per kvin konstatoj. Ili tro­­viĝas en la publikigita kunsid­protokolo jenvorte:

Diese bruchlose Weiterentwicklung seit dem Erscheinen des ersten Buches über die und aus der AIS hob der Autor bei der 24.Senatssitzung (sie fand 1994.08.27 – aus Anlass von SUS 13 – letztmalig im Senatssitz in San Marino Città statt) durch fünf Feststellungen hervor. Sie sind in folgendem Wortlaut im Sitzungsprotokoll veröffentlicht:

"(1) AIS estas fondita laŭ la decido 58/3422 (je 1983.05.19) de la registaro de RSM per statuto verkita de sanmarina advokato, kiu ricevis ĉi tiun taskon kun preskriboj pri la enhavo de la statuto fare de la sanmarina registaro. La statuto difinas la akademion tamen kiel memstaran institucion – ja internacian (do ankaŭ eksterlande aktivan) sed havantan sian sidejon en RSM. Fakte la laboro de la Akademio estis oficiale inaŭgurita en la ĉeesto de la Capitani Reggenti jam je 1983.12.28 per SUS 1.

"(1) AIS wurde aufgrund des Beschlusses 58/3422 (mit Datum 1983.05.19) von der Regierung von San Marino mit einer Satzung gegründet, die von einem sanmarinesischen Rechtsanwalt und Notar verfasst wurde, der diese Aufgabe mit Weisungen über den Inhalt der Satzung von der sanmarinesischen Regierung erhalten hatte. Die Satzung definiert die Akademie dennoch als selbständige Institution – die zwar international (also auch im Ausland aktiv) ist, aber ihren Sitz in San Marino hat. Tatsächlich wurde die Arbeit der Akademie offiziell im Beisein der Capitani Reggenti schon 1983.12.28 mit SUS 1 begonnen.

"(2) Senpere post la jura fondo de AIS je 1985.09.13 decidis la sanmarina parlamento kadran leĝon pri universitatnivela klerigado. La ministerio estis anticipe informinta la akademion per letero de 1984.09.04, ke en tiu leĝo AIS trovos sian juran pozicion, kaj ke la statuto konformos al la leĝo.

"(2) Unmittelbar nach der juristischen Gründung der AIS 1985.09.13 beschloss das sanmarinesische Parlament ein Rahmengesetz über universitäre Bildung. Das Ministerium hatte zuvor die Akademie mit einem Schreiben von 1984.09.04 davon verständigt, dass in diesem Gesetz die AIS ihren juristischen Ort finden, und dass die Satzung mit dem Gesetz in Einklang stehen werde.

"(3) AIS, estante esence internacia institucio, ricevis de la ministerio je 1986.07.14 la permeson, agnoski la sciencistajn gradojn difinitajn en la Kadra Leĝo, en latina traduko anstataŭ en itallingva formo. Kun nur tiu modifo AIS daŭre laboris, laboras kaj plulaboros kiel ankaŭ klerigejo universitatnivela, internacia – do memrespondeca.

"(3) Die AIS erhielt, als eine ihrem Wesen nach internationale Einrichtung, vom Ministerium 1986.07.14 die Genehmigung, die im Rahmengesetz festgelegten wissenschaftlichen Grade in lateinischer Übersetzung statt in italienischsprachiger Form zuzuerkennen. Mit nur dieser Abwandlung arbeitete und arbeitet die AIS auch als universitäre Bildungseinrichtung, die international, also selbstverantwortlich ist, und sie wird so weiterarbeiten.

"(4) Je 1986.11.25 la Konsilo de la XII (plej alta jura instanco de San Marino) unuanime aprobis la ekziston kaj esencon de AIS sen aldonoj al la jam subskribita, de AIS ne memstare ŝanĝebla statuto, sed rezignante pri kelkaj eroj; ĉi tiujn la akademio transprenis en statutapendicon, pri kies eble iam necesa ŝanĝo ĝi mem estas decidpova. Tiel okazis ĉe la sama advokato je 1987.05.02 la definitiva formala oficialigo de la jam legitime komencita kaj kontinue plenumata laboro de AIS.

 

"(4) Mit Datum 1986.11.25 anerkannte der Rat der XII (die höchste Rechtsinstanz von San Marino) einstimmig die Existenz und das Wesen der AIS, ohne der schon unterschriebenen, von der AIS nicht selbständig erarbeiteten Satzung etwas hinzuzufügen, aber unter Verzicht auf einige Passagen; diese übernahm die Akademie in einen Satzungsanhang, über dessen vielleicht einmal nötig werdende Änderung sie selbst entscheiden kann. Auf diese Weise fand beim selben Rechtsantwalt und Notar 1987.05.02 die endgültige förmliche Offizialisierung der schon legitim begonnenen und kontinuierlich bewältigten Arbeit der AIS statt.

"(5) AIS intertempe eklaboris kaj plue eklaboros krom en San Marino same ankaŭ en aliaj landoj kune kun partneraj universitatoj aŭ memstare, ekde kiam AIS pri tio estas akirinta la enlande validan kaj eventuale necesan aprobon. Estante internacia scienca akademio ĝi memstare zorgadas pri la formala kaj enhava ĝusteco de siaj ekzamenad- kaj alvokoproceduroj. Ĝi publikigadas la rezultojn kaj enregistrigadas ilin en ĉiu lando, en kiu AIS tiel laboradas, por malebligi eventualajn falsadojn. San Marino ne nur estas la jura sidejo de AIS sed daŭre havos simbolan valoron pro la historia merito esti politike lanĉinta kaj memstariginta nian akademion kiel la intelektan kernon de la mondvasta apogantaro de la Internacia Lingvo."

"(5) Die AIS begann seither außer in San Marino ebenso auch in anderen Ländern zusammen mit Partneruniversitäten oder selbständig zu arbeiten und wird weitere solche Tätigkeiten beginnen, sobald die AIS dafür die im Inland gültige und eventuell nötige Billigung erhalten hat. Da sie eine internationale wissenschaftliche Akademie ist, sorgt sie selbstständig für die formale und inhaltliche Richtigkeit ihrer Prüfungs- und Berufungsverfahren. Sie veröffentlicht die Ergebnisse und lässt sie in jedem Lande, in welchem die AIS in dieser Weise arbeitet, in ein Register eintragen, um eventuelle Fälschungen unmöglich zu machen. San Marino ist nicht nur der juristische Sitz der AIS sondern wird dauernd einen symbolischen Wert wegen des historischen Verdiensts haben, unsere Akademie als den intellektuellen Kern der weltweiten Unterstützer der Internacia Lingvo, zuwege gebracht und sie selbstständig gemacht zu haben."

La aŭtoro apelaciis kiel persona konkludo al la senatanoj kaj al ĉiuj aliaj anoj de la Akademio, "subteni la prestiĝon de la sciencistaj gradoj kaj titoloj agnoskitaj de AIS, respektante kaj uzante tiujn gradojn kaj titolojn akiritajn de la aliaj ISK-anoj kaj, kie decas, malkaŝante eventualajn proprajn." Li substrekis sian opinion, "ke tia grado, ja agnoskita de la malfermita aro de internacilingvaj sciencistoj, respek­tante kaj la formalajn kondiĉojn vortigitajn de la plej malnova res­publiko de la mondo, kaj la enhavajn kondiĉojn kutimajn en la scienca mondo, estas jam sufiĉe fidinda indiko de scienca nivelo kaj ne povas fariĝi pli fidinda per ajna plua decido de ajna flanko politika."

Als persönliche Folgerung appellierte der Autor an die Senatoren und an alle anderen Angehörigen der Akademie, "das Ansehen der von der AIS zuerkannten wissenschaftlichen Grade und Titel dadurch zu stützen, dass die von anderen Mitgliedern des Internationalen Wissenschaftler-Kreises (ISK) erworben Grade und Titel beachtet und benutzt, und, wo es angebracht ist, etwaige eigene nicht verschwiegen werden." Er unterstrich seine Auffassung, "dass ein solcher Grad, der ja von der nicht ab­geschlossenen Menge internationalsprachiger Wissenschaftler unter Beachtung der von der ältesten Republik der Welt formulierten, formalen und der in der wissenschaftlichen Welt üblichen, inhaltlichen Bedingungen zu­erkannt wurde, ein schon hinreichend glaub­würdiger Hinweis auf wissenschaftliches Ni­veau ist, der durch keine weitere Entscheidung irgend einer politischen Seite an Glaubwürdigkeit gewinnen könnte."

Laŭ ĉi tiu pritakso la prioritaton ne havu la akiro de plua ŝtata agnosko de la sciencistaj gradoj kaj titoloj de la AISanoj, sed formale kaj enhave imitmodele bona laboro ene en la akademio mem. –

Nicht der Gewinnung weiterer staatlicher Anerkennung der wissenschaftlichen Grade und Titel der AIS-Angehörigen sollte zufolge dieser Wertung die Priorität gegeben werden, sondern einer nach Form und Inhalt vor­bild­lichen Arbeit innerhalb der Akademie selbst. –

Kelkajn jarojn post la komplika naskiĝo oni evidente komencis pripensi la umbelikan disiĝon.

Einige Jahre nach der schweren Geburt begann man offensichtlich über die Abnabelung nachzudenken.

Dum SUS 14, okazinta samjare en Hermannstadt-Sibiu (RO), kaj SUS 15, okazinta 1995 parte en Rimini (I), parte en la najbara sanmarina komunumo Borgo Maggiore, tio estis diskuttemo de la Akademia Forumo.

Während SUS 14, die noch im selben Jahr in Hermannstadt-Sibiu (RO) durchgeführt wurde, und SUS 15, die 1995 teils in Rimini (I), teils in der benachbarten sanmarinesischen Gemeinde Borgo Maggiore stattfand, war dies Dis­kus­sionsgegenstand des Akademischen Forums.

 

<< antaŭa   komenco   sekva >>