PARTO 3

 

TEIL 3

Bazaj ideoj

Grundgedanken

Fontoj

Quellen

Striktasence nur unu teksto aŭten­tike prezentas la memkomprenon de la Akademio Internacia de la Sciencoj, ĉar nur ĝi estas aprobita de la Ĝenerala Asembleo de ĝiaj efektivaj membroj. Temas pri la sep konstatoj de la "Deklaracio de San Marino", aprobita fine de SUS 21 en San Marino, la 3an de septembro 1999, la unuan tagon de la 1699a jaro post la fondo de ĉi tiu plej malnova Respubliko de la mondo. La Deklaracio publikiĝis kiel apendico de la protokolo. Sed eĉ tiu teksto, kiun estis proponinta la prezidanto en sia kvalito kiel direktoro de la identecofico de AIS, estis komence konsiderata nur kiel taŭga diskutbazo por eventuala revizio proklamota kiel "Deklaracio 2000" dum Akademia Forumo planita por SUS 22 en Hradec Králové. Tamen, dum ĉi tiu Forumo oni ne plu sentis bezonon diskuti pri ŝanĝoj.

Strenggenommen legt nur ein einziger Text das Selbstverständnis der Internationalen Akademie der Wissenschaften authentisch dar, da nur er von der Generalversammlung ihrer effektiven Mitglieder genehmigt ist. Es handelt sich um die sieben Feststellungen der "Erklärung von San Marino", die am Ende von SUS 21 in San Marino genehmigt wurde – am 3. September 1999, dem Beginn des 1699. Jahres nach Gründung dieser ältesten Republik der Welt. Die Erklärung wurde als Anhang zum Protokoll veröffentlicht. Aber sogar dieser Text, den der Präsident in seiner Eigenschaft als Direktor des Identitätsamts der Akademie vorgeschlagen hatte, wurde am Anfang lediglich als geeignete Diskussionsgrundlage für eine eventuelle Neubearbeitung angesehen, die als "Erklärung 2000" während des Akademischen Forums hätte verkündet werden können, das für SUS 22 in Hradec Králové (Königgrätz) geplant war. Jedoch empfand man während dieses Forums kein Bedürfnis mehr, über Änderungen zu diskutieren.

Malpli grandan oficialecon havas la pli frua teksto "Senco kaj esenco de la Akademio Internacia de la Scie­ncoj (AIS) San Marino". Ĝi es­tas (per la maljam 1996 okazinta aldono de la du lastaj frazoj) aktualigo de teksto La "filozofio" de la Aka­de­mio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino, skizita de la prezi­danto por la sinprezentado de AIS dum in­ter­universitata simpozio "Uni­ver­sitataj sistemoj kaj ilia harmoniigo" okazinta 1993.09.02 kadre de SUS 12 en San Marino. Ĉees­tis kaj parolis siatempe reprezen­tantoj de univer­sitatecaj institucioj el pluraj landoj. La planita kolekto de ĉiuj siatempaj kontribuoj (por kiu la aŭtoro 1994.04.19 skribe finvor­tigis la notojn skizitajn por la pre­­­zentado) ne ape­ris. Sed la tekston pri AIS (en ĝia aktualigo de 1996.03.20) vaste distri­buis la EŭropaKlubo per sia Eŭro­pa Kalendaro (1997/98, 1999/ 2000).

Weniger Offizialität kommt dem früheren Text "Sinn und Wesen der Internationalen Akademie der Wissenschaften (AIS) San Marino" zu. Er ist (durch die erst 1996 erfolgte Hinzufügung der beiden letzten Sätze) eine Aktualisierung des Textes La "filozofio" de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino, der vom Präsidenten skizziert wurde, damit sich mit ihm die AIS beim interuniversitären Symposion "Universitäre Systeme und ihre Harmonisierung" vorstelle, einem Symposion, das 1993.09.02 im Rahmen von SUS 12 in San Marino stattfand. Es waren seinerzeit zugegen und sprachen Vertreter von universitären Einrichtungen aus mehreren Ländern. Die geplante Sammlung aller seinerzeitiger Beiträge (für welche der Autor die Notizen, die er sich für die Vorstellung skizziert hatte, 1994.04.19 schriftlich ausformulierte) erschien nicht. Aber der Text über die AIS erfuhr (in ihrer Aktualisierung von 1996.03.20) eine weite Verbreitung durch den Europaklub mittels dessen Europakalender (1997/98 und 1999/2000).

Pli frue la inaŭgura parolado de la aŭtoro en la Kongresa Palaco 1983.12.27 komence de SUS 1 ankaŭ prezentis el lia vidpunkto la bazajn ideojn de AIS. Ankoraŭ ne ekzistis ajna institucio de la Akademio, kiu povintus aprobi la tekston. Sed ĝi supozeble respegulas la siatempajn celojn kaj esperojn. Ĝi publikiĝis 1984 en GrKG/Humanky­bernetik kadre de parto 2 de la raporto farita de la Iniciatgrupo AIS de EŭropaKlubo (apend. dok. 3.2).

Früher legte die Eröffnungsrede des Autors im Kongresspalast 1983.12.27 zu Beginn von SUS 1 ebenfalls die grundlegenden Ideen der AIS aus seiner Sicht dar. Es gab noch keinerlei Einrichtung der Akademie, die den Text hätte genehmigen können. Aber man kann unterstellen, dass er die seinerzeitigen Ziele und Hoffnungen widerspiegelt. Er wurde 1984 in den GrKG/Humankybernetik im Rahmen von Teil 2 des Berichts veröffentlicht, welchen die Initiativgruppe AIS des Europaklubs erarbeitet hatte. (Vgl. Anhang, Dokument 3.2.)

Kvara (fakte la plej frua) iom oficiala dokumento pri la koncepto de AIS estis la projektpropono, vortigita de la aŭtoro 1981.11.30 pro la peto de Ministrino Fausta Mor­ganti. Surbaze de ĉi tiu dokumento okazis la aprobo de la AIS­koncepto kaj fare de la registaro de San Marino, kaj fare de la unuaj aliĝintaj sciencistoj.

Ein viertes, bis zu einem gewissen Grad offizielles Dokument über die Konzeption der AIS (in Wahrheit das früheste) ist der Projektvorschlag, der vom Autor 1981.11.30 auf Bitte von Ministerin Fausta Morganti gewortet worden war. Aufgrund dieses Dokuments erfolgte die Anerkennung der Konzeption der AIS sowohl seitens der Regierung von San Marino, als auch seitens der ersten Wissenschaftler, die sich anschlossen.

Sekvas en inversa – kronologia – or­do (iel reliefiganta, kvazaŭ per kvar talpaj teramasetoj, la ĝisnunan idehistorion de AIS) la kvar dokumen­toj. Ili estas originale verkitaj en ILo kaj nur poste tradukitaj de la aŭ­toro en la Germanan. Temas do pri:

Es folgen in umgekehrter – chronologischer – Reihenfolge (gewissermaßen die bisherige Ideengeschichte der AIS wie durch vier Maulwurfshügel hervorhebend) die vier Dokumente hintereinander gestellt. Sie wurden original in ILo verfasst und erst später vom Autor ins Deutsche übersetzt. Es handelt sich also um:

1. la Projekto INTERNACIA LIBERA UNIVERSITATO (1981.11 .30)

1. das Projekt INTERNATIONALE FREIE UNIVERSITÄT (1981.11.30)

2. la Inaŭgura parolado eldirita en la Kongresa Palaco de la Res­publiko de San Marino komence de SUS 1 (1983.12.28)

2. die Eröffnungsrede, gehalten im Kongresspalast der Republik von San Marino zu Beginn von SUS 1 (1983.12.28)

3. la mempriskriba teksto Senco kaj esenco de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino (21996.03.20)

3. den der Selbstdarstellung dienenden Text Sinn und Wesen der Internationalen Akademie der Wissenschaften (AIS) San Marino (21996.03.20)

4. la oficialigita Deklaracio de San Marino (1999.09.03). –

4. die offizialisierte Erklärung von San Marino (1999.09.03). –

Necesis strikte kontraŭstari la tenton, modifi dum la tradukado la tekstojn en ILo originale verkitajn. Estis evitenda, iri post la unua paŝo de la revizio, do post la revido de la teksto kaj de la vizio, kiun ĝi esprimas, ankaŭ la duan revizipaŝon: korekti ĝin konforme al prijuĝkriterioj konscie aprobitaj. Dum la traduk­laboro ĉe la komputila ekrano ja preskaŭ egalis la psikologia situacio al la situacio dum la tiea dulingva verkado. Ĉar samfacile eblintus kon­formigi la du malsamlingvajn vortigojn de la sama ideo, por ĝin laŭeble samprecize reliefigi (kaj por minimumigi kaj laŭeble egaldistribui tion, kion la aŭtoro aliloke nomis tradukeksceso, t.e. la esprimado de detaloj okulfrapaj nur tra la okulvitroj de la originala lingvo). Sed la kvar dokumentoj ja estis jam ILe verkitaj, ne ILe verkataj maljam dum la verkado de ilia germanlingva vortigo, kiel kaze de la partoj 2, 4 kaj 5. Kaj ili estas dokumentoj, ne tekstoj kelkloke plibonigindaj por dua eldono, kiel parto 1. Decis do forigi en la originaloj nur skriberarojn. Ke la aŭtoro koincidas kun la tradukisto, rajtis influi nur la tradukon, kiu (kiel kaze de dulingva vortumado) aŭtentike povas forigi ambiguecojn (kaj iom redukti la tradukeksceson).

Es galt, der Versuchung strikt zu wider­stehen, die in ILo original verfassten Texte beim Übersetzen zu modifizieren. Es musste vermieden werden, nach dem ersten Schritt der Revision, also nach dem Wieder-Sehen des Textes und der Vision, die er ausdrückt, auch den zweiten Revisionsschritt zu gehen: ihn gemäß bewusst anerkannter Beurteilungskri­terien zu berichtigen. Während der Über­setzungsarbeit am Rechnerbildschirm glich ja die psychologische Situation fast der Situation beim dortigen zweisprachigen Texten. Denn mit derselben Leichtigkeit hätten die bei­den verschiedensprachigen Wortungen der­selben Idee zur Übereinstimmung gebracht werden können, um die Idee möglichst gleich genau hervorzuheben (und zwecks Minimierung so­wie, soweit möglich, Gleichverteilung dessen, was der Autor andernorts Übersetzungsexzess nannte, d. h. das Ausdrücken von Einzelheiten, die nur durch die Brille der Originalsprache auffallen). Doch die vier Do­kumente waren ja schon in ILo abgefasst, sie wurden dies nicht erst, wie die Teile 2, 4 und 5, beim Abfassen ihres deutschsprachigen Wortlauts. Und sie sind Dokumente, nicht Tex­te, die stellenweise für eine zweite Auf­lage zu verbessern wären, wie Teil 1. In den Originalen durften also nur Schreibfehler beseitigt werden. Dass Autor und Übersetzer identisch sind, durfte nur die Über­setzung be­ein­flussen, die (wie beim zwei­spra­chigen Wor­ten) Mehrdeutigkeiten authentisch beseitigen (und den Übersetzungsexzess etwas mindern) kann.

<< antaŭa   komenco   sekva >>