Projekto

INTERNACIA LIBERA UNIVERSITATO

(1981-11-30)

Projekt

INTERNATIONALE FREIE UNIVERSITÄT

(1981-11-30)

1. Scienca progreso hodiaŭ grandparte baziĝas

a) sur esplorlaboroj celantaj do­cent­iĝon aŭ doktoriĝon aŭ di­plom­iĝon resp. magistriĝon,

b) sur internacia kunlaboro,

c) sur interfaka esploro, t.e. esplo­ro pri novaj problemoj rilataj al pli ol unu klasika scienco-bran­ĉo.

1. Wissenschaftlicher Fortschritt beruht heu­te gro­ßenteils

a) auf Forschungsarbeiten zwecks Habilitation oder zur Erlangung des Doktorgrads oder des Diplom- bzw. Magistergrads,

b) auf internationaler Zusammenarbeit,

c) auf interdisziplinärer Forschung, d.h. For­schung über neue Probleme, die mehr als einen klassischen Wissenschaftszweig betreffen.

La akiro de akademiaj titoloj en la hodiaŭaj naciaj universitatoj es­tas formale jam malhelpata, se ĝi estas celata per interfaka esploro. Apenaŭ iam eblas, ke scie­nce kun­laborantaj profesoroj de di­vers­naciaj universitatoj kune kon­silas kaj prijuĝas verkadon resp. verkon doktorigan aŭ do­cen­tigan pri la kune flegata spe­cia­laĵo.

Der Erwerb akademischer Grade wird in den heutigen nationalen Universitäten schon dann behindert, wenn er durch interdisziplinäre Forschung angestrebt wird. Es ist kaum jemals möglich, dass wissenschaftlich kooperierende Professoren von Universitäten verschiedener Nationen gemeinsam das Schreiben einer Doktorarbeit oder Habilitationsschrift über das gemeinsam gepflegte Spezialgebiet beratend fördern und die Dissertation gemeinsam bewerten.

Tial dezirindas internacia uni­versitato – ja ŝtata sed nepre li­bera de politikaj aŭ religiaj grupi­ĝoj –, kies regularoj agordiĝas al la bezonoj de moderna, interfaka kaj internacia scienca kunlaboro, kaj kies honoroficaj profesoroj (almenaŭ komence ekzistu nur tiaj) estas aŭ estis plenrajtaj profesoroj de universitatoj el la diversaj ŝtatoj de la mondo.

Wünschenswert ist daher eine internationa­le Universität – eine staatliche, aber nicht von politischen oder religiösen Grup­pie­rungen abhängige –, mit Regularien, die auf die Bedürfnisse der zeitgemäßen, inter­dis­ziplinären und internationalen wissenschaft­lichen Zusammenarbeit abgestimmt sind, und mit ehrenamtlichen Professoren (zumindest am Anfang soll es nur solche geben), die vollberechtigte Universitätspro­fessoren in den verschiedenen Staaten der Welt sind oder waren. 

2. Almenaŭ komence okazu en la Internacia Libera Universitato (ILU) nur (docentiĝ-, doktoriĝ- kaj diplomiĝ- resp. magistriĝ-)ek­zamenoj. Krom tio eblus dum la ekzamentempoj (po 2–3 semaj­noj en marto/aprilo, en la some­ro kaj en decembro/januaro) pere de la profesoroj kaj la do­cen­ti­ĝontoj surloke inter­naciaj univer­sitataj pre­legoj kaj kursoj tiaj, kiaj jam oka­zadis en Liège/B ("Someraj Uni­ver­sitataj Kursoj") kaj simile al tiuj en Alpbach/A ("Alp­ba­cher Hoch­schulwochen"). Pli malfrue ILU povos ankaŭ orga­nizi post­gradajn studojn per korespon­dado, kaj tiel fariĝi "tele-uni­­ver­si­ta­to".

2. Zumindest anfänglich sollen an der Internationalen Freien Universität (ILU) nur (Habilitations-, Doktor- und Diplom- bzw. Magister-)Prüfungen stattfinden. Außerdem wären während der Prüfungszeiten (je 2–3 Wochen im März/April, im Sommer und im Dezember/Januar) mit den Professoren und den Habilitanden vor Ort internationale Vorträge und Kurse von der Art möglich, wie sie schon in Liège/B ("Someraj Universitataj Kursoj") wiederholt stattfanden, und ähnlich jenen in Alpbach/A ("Alpbacher Hochschulwochen"). Später kann die ILU auch auf Korrespondenzbasis Postgraduiertenkurse durchführen und auf diese Weise zu einer "Fern-Uni­ver­sität" werden.

3. ILU konsistu iom post iom el 6 fakultatoj, kiuj estu subdividataj en faksekciojn. Por ĉiu faksekcio respondecu minimume du pro­fesoroj de diversnaciaj universi­tatoj.

La du tuj fondendaj fakul­tatoj es­tu

3. Die ILU soll nach und nach aus sechs Fakultäten bestehen, die in Fachabteilungen unterteilt sind. Für jede Fachabteilung sollen mindestens zwei Professoren aus Universitäten verschiedener Nationen verantwortlich sein.

Die beiden sofort zu gründenden Fakultäten sollen sein

1. la fakultato pri kibernetiko (en­havanta precipe faksek­ciojn pri kibernetika pedago­gio, pri kibernetika ekologio kaj pri informa­diko/komputil­scienco)

1. die Fakultät für Kybernetik (welche vor allem die Fachabteilungen für kybernetische Päd­agogik, für kybernetische Ökologie und für Informatik/ Rechnerwissenschaft enthält)

2. la fakultato pri kultur­sciencoj (en­ha­vanta pre­cipe fak­sekciojn pri interling­vi­s­ti­ko kaj pri in­ter­nacia ju­ro).

Laŭeble bal­daŭ sekvu

3. la fakutato pri matema­ti­ko kaj for­ma­­la lo­giko

la proponitaj 6 fakultatoj havas certajn najbarecojn

2. die Fakultät für Kulturwissenschaf­ten (wel­­che vor al­lem Fach­ab­­teilun­gen für Interling­uistik und für internationa­les Recht ent­hält).

Möglichst bald sol­­­len folgen

3. die Fakultät für Mathematik und formale Lo­gik

4. la fakultato pri filozofio

4. die Fakultät für Philosophie

5. la fakultato pri natursciencoj kaj natursciencaj teknologioj (inĝeniersciencoj).

5. die Fakultät für Naturwissenschaften und naturwissenschaftliche Technologien (Ingenieurwissenschaften).

Por sisteme kompletigi la univer­sitaton estu celita

Um die Universität systematisch abzurunden soll als Ziel vorgesehen werden

6. fakultato pri "gestalt"igo (ger­ma­ne: "Gestaltung"), enha­vanta sek­ciojn pri arkitekturo, pri produkt­gestaltigo, pri aŭd­vida gestal­tigo k.s.

6. eine Fakultät für Gestaltung, welche Abtei­lungen für Architektur, für Produktgestaltung, für audiovisuelle Gestaltung u. ä. enthält.

4. La titoloj akireblaj en la fa­kul­ta­toj ("universitata profesoro"; "doktoro pri ..."; "diplomito pri ..." – en la fakultatoj 1,3,5 – resp. "ma­gistro pri ..." en la aliaj) estos kom­pre­neble komence nur enlande ofi­ciale agnoskataj. Pro la plenrajta apar­teneco de (pres­kaŭ) ĉiuj pro­feso­roj al divers­naciaj universitatoj tamen ne es­tos principa obstaklo, ag­nos­kigi la titolojn ankaŭ ekster­lande, kon­diĉe ke la ekzamen­re­gu­la­roj res­pek­tos la internacie postula­tan nive­lon.

4. Die Titel, die in den Fakultäten erlangt werden können ("Universitätsprofessor"; "Doktor der ..."; "Diplom-..." – in den Fakul­täten 1, 3, 5 – bzw. "Magister der ..." in den anderen) werden verständlicherweise am Anfang nur im Inland offiziell anerkannt sein. Wegen der vollberechtigten Zu­gehörigkeit von (fast) allen Professoren zu Universitäten verschiedener Nationen wird es dennoch kein grundsätzliches Hinder­nis geben, die Titel auch im Ausland anzuerkennen, unter der Voraussetzung, dass die Prüfungsordnungen das international geforderte Niveau berücksichtigen werden.

5. La verkoj prezentotaj far la ka­n­di­datoj por akiri titolon ĉe ILU estu verkitaj en Internacia Lingvo, ĝenerale kun apudmetita traduko en nacian lingvon libere elekteblan far la kandidato. La buŝaj ekza­me­noj ankaŭ okazu en Internacia Lingvo. Ĉi tiu lingvo intertempe sufiĉe maturiĝis an­kaŭ kiel scien­ca inter­kompren­iĝilo kaj posedas mondvaste distribuitan parolantaron, kiu am­pleksas inter 1 kaj 16 milionojn. Tiom granda, progresema kaj nacie, poli­tike, rase kaj religie bone distri­buita kultura grupo meritas kaj be­zonas kulturan cen­­tron en libere­ca ŝtato ekster la grandaj mond­po­li­tikaj grupiĝoj. Kris­taliĝ­ĝermo de tia kultura centro kva­zaŭ aŭtomate fariĝos ILU. –

5. Die wissenschaftlichen Arbeiten, die von den Kandidaten zur Erlangung eines Titels der ILU vorgelegt werden, sollen in Internacia Lingvo abgefasst sein, im Allgemeinen mit einer beigefügten Übersetzung in eine vom Kandidaten frei wählbaren Sprache. Die mündlichen Prüfungen sollen ebenfalls in Internacia Lingvo stattfinden. Diese Sprache ist inzwischen auch als wissenschaftliches Verständigungsmittel genügend ausgereift und besitzt eine weltweit verbreitete Sprecherschaft in einem Umfang zwischen 1 und 16 Millionen. Eine so grosse, fortschrittlich gesinnte und national, politisch, rassisch und religiös gut verteilte kulturelle Gruppe verdient und benötigt einen kulturellen Mittelpunkt in einem freiheitlichen Staat außer­halb der großen weltpolitischen Gruppierungen. Zum Kristallisationskeim eines derartigen kulturellen Mittelpunkts wird gewisser­maßen automatisch die ILU werden. –

<< antaŭa   komenco   sekva >>