PARTO 4

Identeco

TEIL 4

Identität

1. La tri portantaj kolonoj

1. Die drei tragenden Säulen

AIS ne estas eklezio, kaj la Mon­te Titano ne estas la roko, sur kiun ĝi estas konstruita. Nek ene en la li­moj de la Respubliko de San Marino nek esterlande troviĝas la domo de la Akademio, kiu konstituus ties identecon kaj taŭgus kiel pilgrimejo. En Borgo Maggiore, sub la Mon­te Titano, la aŭtoro emfazis 1995 en sia inaŭgura parolado dum la malferma solenaĵo de SUS 15:

Die AIS ist keine Kirche, und der Monte Titano ist nicht der Fels, auf welchen sie gebaut ist. Weder innerhalb der Grenzen der Republik von San Marino noch im Ausland ist das Haus der Akademie zu finden, welches deren Identität ausmachen und sich als Wallfahrtsort eignen würde. In Borgo Maggiore, unterhalb des Monte Titano, hob der Autor 1995 in seiner einleitenden Rede anlässlich der feierlichen Eröffnung von SUS 15 hervor:

"Ne mortaj ŝtonoj estas la funda­mento de AIS, sed nia vivanta ana­ro, nia stabiliga strukturo kaj nia estontecorientita doktrino."

"Nicht tote Steine sind die Grundlage der AIS, sondern die lebendige Gemeinschaft unserer Angehörigen, unsere stabilisierende Struk­tur und unsere zukunftsorientierte Ansicht."

Per tio estas indikitaj la tri kolonoj por­tantaj la Akademion. Ili, kune kun la interligoj inter ili, ĝin konsisti­gas. La Akademio efikas kiel la tu­to de la agadoj, kiujn plenumas la akademianoj konforme al la akade­miaj statuto kaj regularo, por ke al la akademiaj idealoj estu iomete al­proksimigata la realo.

Damit sind die drei tragenden Säulen der Akademie angesprochen. Sie, zusammen mit den Verbindungen zwischen ihnen, sind es, aus denen die Akademie besteht. Die Akademie wirkt als Gesamtheit der Tätigkeiten, die ihre Angehörigen satzungs- und ordnungsgemäß leisten, damit ihren Idealen die Wirklichkeit ein wenig nähergebracht werde.

Ĝiaj anoj portas la Akademion kiel sciencistoj, kiel spertuloj pri teknika kaj alitipa praktika agado, kiel artistoj aŭ kiel subtenantoj financaj kaj organizaj. Tiel la Akademio konsistas el kvar sektoroj: el la scienca, la teknika-praktika, la arta kaj la subtena. La anaro ŝanĝiĝas, ĉar novaj anoj aliĝas aŭ estas alvokataj – kaj ĝisnunaj anoj perdiĝas. Sed ankaŭ la unuopa ano vivas, do ŝanĝiĝas: pligrandiĝas lia faka kaj komunikada nivelo, sekve la aparteneckategorio al la Akademio; sed evoluas ankaŭ la kunlaborpreteco kaj la transprenitaj roloj. La Tria Libro el kaj pri AIS, la Internacia Sciencista Dokumentaro, priskribas ĉi tiun unuan kolonon – kaj libroforme, kaj kiel datenbanko alirebla nuntempe ankaŭ per la elektronika reto.

Ihre Angehörigen tragen die Akademie als Wissenschaftler, als erfahrene Fachleute für technisches oder sonstiges praktisches Handeln, als Künstler oder als finanzielle und organisatorische Förderer. Somit besteht die Akademie aus vier Sektoren: dem wissenschaftlichen, dem technisch-praktischen, dem künstlerischen und dem fördernden. Der Kreis der Angehörigen ändert sich, denn neue schließen sich an oder werden berufen – und bisherige Angehörige gehen verloren. Doch auch der einzelne Angehörige lebt, ändert sich also: sein fachliches und kommunikatives Niveau steigt, folglich seine Zugehörigkeitskategorie zur Akademie; aber auch die Be­reitschaft zur Mitarbeit und die übernommenen Rollen ent­wickeln sich. Das Dritte Buch aus und über die AIS, die Internationale Wissenschaftler­dokumentation, beschreibt die­se erste Säule – sowohl in Buchform als auch als Datenbank, die jetzt im elektronischen Netz zugänglich ist.

Tre malfacile ŝanĝebla, do pli inerta ol la Akademianaro, estas la statuto kun sia klariga apendico. Sed ankaŭ la pli detalajn regularojn pri kotizoj kaj mastrumado, pri kunsidoj, pri rajtoj, devoj kaj alvoko, pri instruado kaj studado, pri ekzamenoj kaj pri honorado protektas proceduraj preskriboj kontraŭ tro rapidaj kaj oftaj ŝanĝoj. Tiun ĉi stabiligan, kvankam ankaŭ evolu­antan kolonon prezentas la Dua Libro el kaj pri AIS: la Regularoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino.

Sehr schwer zu ändern, also träger als die Gemeinschaft der Akademieangehörigen, ist die Satzung mit ihrem erklärenden Anhang. Aber auch die weiter in Einzelheiten gehenden Regularien über Gebühren und Haushalt, über Sitzungen, über Rechte, Pflichten und Berufungen, über Lehre und Studien, über Prüfungen und über Ehrungen werden gegen allzu rasche und häufige Änderungen durch Verfahrensvorschriften geschützt. Diese stabilisierende, wenngleich sich eben­falls wie­terentwickelnde Säule stellt das Zweite Buch aus der und über die AIS vor: die Regu­laroj de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino.

La logika komenco de ĉiuj konsideroj pri la celkonscia evoluigo de la Akademio tamen estas pripensado nek de ĝia vivanta anaro nek de ĝia stabiliga strukturo, sed de ĝia vojmontra idearo. Ĉi tiu devas espri­miĝi en vortigita, komunikebla kaj komunikenda doktrino, kiu estontec­orientite interpretas la estintecon kaj la estantecon, kaj kiu alvokas la moralan kaj intelektan eliton al kunrealigado iom-post-ioma de la antaŭvidita, atingebla kaj atinginda estonteco konforma al la digno de libera kaj mense memstara homo pro­praaŭtoritate pensanta. La statu­to kaj la aliaj regularoj ja nur pretigas la jam montritan vojon; ili ne estas vojmontriloj sed eblaj vojigiloj; ili estas – supozeble taŭgaj – interkonsentoj pri la celkonforma kunagadmaniero de la nunaj akademianoj. Eĉ la plej junaj inter ĉi tiuj nur povas esperi, ke ili spertos progresojn, sed ili ne povas esperi, ke ili ĝisvivos la kompletan atingon de la komuna celo. Novaj obstakloj kaj novaj ebloj oportunigos modifojn de la regularoj. Qanĝiĝos do kaj la vivanta anaro kaj la stabiliga strukturo de la Akademio. Por ke eblas konstati, ke tamen la Akademio progresas, necesas, ke la Akade­mio iel restu la sama. Necesas do, ke la Akademio konservadu sian iden­tecon, ĝin konsciigadu al sia anaro kaj al ĝi adaptadu sian strukturon. La voj-montra idearo konstituas la kernon de ĉi tiu identeco, sen jam sola ĝin konstitui. La ideecan kernon envolvas la signeca ŝelo de la ideesprimo, kaj ĉi tiun ĉirkaŭ-as la realeca pulpo, per kiu la frukto efikas sur la ĝin identiga ekstera mondo.

Der folgerichtige Beginn aller Überlegungen über die zielbewusste Entwicklung der Akademie ist jedoch ein Nachdenken weder über die lebendige Gemeinschaft ihrer Angehörigen noch über ihre stabilisierende Struk­tur, sondern über ihr wegweisendes Ideen­gefüge. Dieses muss sich in einer in Worte gefassten, mitteilbaren und mitzuteilenden Ansicht ausdrücken, welche die Vergangenheit und die Gegenwart zukunftsorientiert deutet, und die moralische und intellektuelle Elite auf­ruft, an einer allmählichen Verwirklichung der vorgesehenen, erreichbaren und er­reichenswerten Zukunft mitzuwirken, welche der Würde des freien und geistig selbständigen, eigenmächtig denkenden Menschen angemessen ist. Die Satzung und die anderen Ordnungen bereiten ja nur den schon gewiesenen Weg; sie sind keine Wegweiser sondern mögliche Bahnbrecher; sie sind – vermutlich geeignete – Vereinbarungen über die Art und Weise, nach welcher die jetzigen Akademieangehörigen zweckmäßig zusammenwirken. Selbst die jüngsten unter diesen können nur hoffen, Fortschritte zu erfahren, nicht aber, das vollständige Erreichen des gemeinsamen Ziels zu erleben. Neue Hindernisse und neue Möglichkeiten werden Abwandlungen der Regularien nahelegen. Es werden sich also sowohl die lebendige Anhängerschaft als auch die stabilisierende Struktur der Akademie ändern. Damit festgestellt wer­den kann, dass dennoch die Akademie Fortschritte macht, muss die Akademie irgendwie dieselbe bleiben. Die Akademie muss also ihre Identität dauerhaft wahren, sie ihren Angehörigen bewusst machen und ihr ständig ihre Struktur anpassen. Das wegweisende Ideengefüge bildet den Kern dieser Identität, ohne sie schon allein auszumachen. Den gedanklichen Kern umhüllt die zeichenhafte Schale des Ausdrucks der Ideen, und sie ihrer­seits ist umgeben vom realen Fruchtfleisch, mit dem die Frucht auf die sie identifi­zierende Außenwelt wirkt.

La triopa identeco de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino do konsistas el

 • la kontinueco de ĝia evoluo ene en ĝia socia medio pro ĝia obstina daŭrigo de la ekirita vojo,
 • la konservado de kelkaj kutimoj kaj kutime uzitaj simboloj, do el manieroj esprimiĝi, kiuj fariĝis ĝiaj percepteblaj identigiloj, kaj
 • ĝia esence konstanta idearo kune kun ĝia, el ĉi tiu devena doktrino, montranta en tradicidaŭrige alstrebendan estontecon.

Die dreifältige Identität der Internationalen Akademie der Wissenschaften San Marino besteht also in

 • der Bruchlosigkeit ihrer Entwicklung innerhalb ihrer gesellschaftlichen Um­welt wegen ihres beharrlichen Weitergehens des eingeschlagenen Wegs,
 • der Wahrung einiger Gebräuche und üblicherweise gebrauchter Symbole, also von Ausdrucksformen, die zu ihren sinnlich wahrnehmbaren Identifikations­mitteln wurden, und
 • gleichbleibenden Ideen­gefüge samt ihrer daraus hervorgehenden Ansicht, die in eine, in Fortsetzung der Tradition anzustrebende Zukunft weist.

Prezentado de ĝia identeco dum ĝi­aj agado, esprimiĝado kaj pensado – do, prezentado de la tria el inter la tri portantaj kolonoj de ĝia konsisto – devas esti, en Unua Libro el kaj pri la Akademio, antaŭmetata antaŭ la kolekton de ĝiaj regularoj kaj la registron de ĝia anaro.

Eine Darlegung ihrer Identität im Handeln, Äußern und Denken – also eine Darlegung der dritten unter den drei tragenden Säulen ihres Bestands – muss, in einem Ersten Buch aus und über die Akademie, der Sammlung ihrer Ordnungen und dem Verzeichnis ihrer Angehörigen vorangestellt wer­den.

La ekiritan vojon priskribis la unua parto de ĉi tiu Unua Libro, la daŭrigon priskribis la dua. Restas tri demandoj sinsekve respondendaj per strukturiga interpreto de la ide-dokumentaj tekstoj represitaj en la tria parto:

 1. Kio estis, estas kaj restu la esence konstantaj idearo kaj doktrino sur la evoluvojo de la Akademio, nome la tuto de ĝiaj celoj kaj idealtipaj karakteriziloj?
 2. Pro kiuj invariantoj en la evo­luo de la akademia agado kaj en la konservado de percepteblaj akademiaj esprimiĝiloj eb­las konstati identecon de la Aka­demio ankaŭ rilate tiujn ef­i­kojn eksterajn de ĝiaj idearo kaj doktrino?
 3. En kiun estontecon montras la doktrino de la Akademio?

Den eingeschlagenen Weg beschrieb der erste Teil dieses Ersten Buches, das Weitergehen darauf beschrieb dessen zweiter Teil. Es bleiben drei Fragen, die nacheinander durch eine strukturierende Deutung der im dritten Teil nachgedruckten, ideendokumentarischen Texte zu beantworten sind:

 1. Was war und ist die auf dem Entwicklungsweg der Akademie im Wesentlichen unveränderte Idee und Ansicht, also die Gesamtheit der Ziele und idealtypischen Kennzeichen der Akademie, und soll dies bleiben?
 2. Wegen welcher Invarianten in der Entwicklung des Wirkens der Akademie und in der Wahrung ihrer sinnlich wahrnehmbaren Ausdrucksmittel ist die Identität der Akademie auch hinsichtlich dieser Auswirkungen ihres Idee­ngefüges und ihrer Ansicht festzustellen?
 3. In welche Zukunft verweist die Ansicht der Akademie?

2. La esence konstantaj idearo kaj doktrino, celoj kaj trajtoj.

2. Essenzielle Konstanz von Ideeengefüge und Ansicht, Zielen und Kennzeichen

AIS estas laŭ sia celaro kaj laŭ la idealtipa strukturo, kiun ĝi strebas konkretigi, do laŭ la doktrino proklamata de ĝi, pontece plurisma. Pontece rilate sian celaron AIS estas fake pro sia flegado de interfakeco, regione pro sia strebado al internacia kunligo de diversloke kaj diverslingve okazantaj esplorado, dokumentado, instruado kaj studado, kaj institucie pro sia klopodo, kunigi sciencajn instituciojn en ko­munan reton. Tiel AIS celas trans­ponti la plurecon , kiun ŝi montras kiel karakterizilon rilate la por­tantojn, agadformojn kaj fakojn de la sciencaj esplorado, reviziado, in­struado kaj studado.

Die AIS ist nach ihren Zielen und nach der idealtypischen Struktur, die sie zu konkretisieren anstrebt, also nach der von ihr vertretenen Ansicht, überbrückend pluralistisch. Über­brü­ckend in ihrer Zielsetzung ist die AIS fachlich durch ihre Pflege der Interdisziplinarität, regional durch ihr Streben nach internationaler Verknüpfung des an verschiedenen Orten in verschiedenen Sprachen stattfindenden Forschens, Dokumentierens, Lehrens und Studierens, und institutionell durch ihre Bemühung, Wissenschaftseinrichtungen zu vernetzen. So beabsichtigt die AIS, die Pluralität zu überbrücken, die sie hinsichtlich der Träger, Tätigkeitsformen und Gebiete der wissenschaftlichen Forschung, der Forschungs­revision, der Lehre und der Studien als Kennzeichen aufweist.

Kiel sian pontecan celon AIS alstrebadas la realigon de organiza strukturaro por interfaka, internacia kaj inter­institucia scienca kun­laboro es­plora, dokumenta, instrua kaj studa.

Als ihr überbrückendes Ziel strebt die AIS die Verwirklichung einer Organisations-struktur für eine interdisziplinäre, internationale und inter­institutionelle wissenschaftliche Zusammenarbeit in Forschung, Dokumentation, Lehre und Studium an.

Alie ol tradiciaj universitatoj AIS ne pretendas scii, kiuj sciencobran­ĉoj taŭgas por esti komibinataj al akceptebla studplano, sed ĝi akcep­tas prin­cipe ĉiun fakkombinon. Tiel AIS ebenigas la vojon al la starigo kaj solvo de novaj interfakaj problemoj.

Anders als herkömmliche Universitäten beansprucht die AIS nicht zu wissen, welche Wissenschaftszweige sich zur Kombination zu einem genehmigungsfähigen Studienplan eig­nen, vielmehr anerkennt sie grundsätzlich je­de Fachkombination. Damit ebnet sie den Weg zur Aufstellung und Lösung neuer, inter­disziplinärer Probleme.

Alie ol tradiciaj universitatoj AIS ne esperas, ke la studentoj restu de la ekstudo ĝis la kandidatiĝo samloke aŭ almenaŭ en la sama lingvoregiono. Male: AIS postulas akiri studunuojn en malsamaj landoj kaj poste kandidatiĝi ĉe internacia ekzamenkomitato kuniganta sciencistojn el diversaj lingvoregionoj. Alie ol tradiciaj universitatoj kaj ali­aj esplorejoj AIS ankaŭ ne opinias, ke lingvo evoluinta kiel identigilo de etna grupo nepre estas ankaŭ la plej taŭga kaj jam sole kontentiga komunikilo de la esence sen­­nacieca scienco. Male: AIS havigas lernolibrojn kaj novajn klerigteknologiajn rimedojn unuavice en ILo kaj prefere dulingve, postulas de siaj kandidatoj la dulingvan verkadon de siaj disertacioj kaj uzadas ILon kiel precipan lingvon de siaj publikaĵoj, kunlaborprojektoj kaj gvidorganoj.

Anders als herkömmliche Universitäten hofft die AIS nicht, dass die Studierenden am Ort oder zumindest im selben Sprachraum vom Studienbeginn bis zur Prüfungsanmeldung bleiben. Im Gegenteil: Die AIS fordert, in verschiedenen Ländern Studienleistungen zu erbringen und sich dann einem internationalen Prüfungsausschuss aus Wissenschaftlern verschiedener Sprachbereiche zu stellen. Anders als herkömmliche Universitäten und andere Forschungsstätten glaubt die AIS auch nicht, eine Sprache, die sich zur eigenen Identifikation eines Volkes entwickelt hat, sei unbedingt auch das bestgeeignete und schon allein befriedigende Verständigungsmittel der ihrem Wesen nach internationalen Wissenschaft. Im Gegenteil: Die AIS schafft Lehrbücher und neue bildungstechnologische Hilfs­mittel in erster Linie in ILo und bevorzugt zweisprachig, fordert von ihren Kandidaten das zweisprachige Worten ihrer Dissertationen und benutzt ILo als Hauptsprache ihrer Veröffentlichungen, Kooperationsprojekte und Leitungsorgane.

Alie ol tradiciaj universitatoj AIS ne estas loke enradikiĝinta, en­­­murigita komunumo de instru­antoj kaj lernantoj, disigita spa­­ce kaj funkcie disde aliaj scien­caj institucioj sam­specaj aŭ ali­spe­caj. Ma­le: En AIS kunlaboras en es­ploro, revizio kaj instruo je ŝanĝan­ta loko aŭ en la ĉiea informreto sciencistoj, kiuj samtempe aparte­nas al diverslokaj ŝtataj aŭ liberaj universitatoj aŭ aliaj esplorejoj.

Anders als herkömmliche Universitäten ist die AIS keine örtlich verwurzelte, ummauerte Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, räumlich und funktionell abgesondert von anderen, gleich- oder andersartigen wis­sen-schaftlichen Einrichtungen. Im Gegenteil: In der AIS arbeiten an wechselnden Orten oder im allgegenwärtigen Informationsnetz Wissenschaftler in Forschung, Revision und Lehre zusammen, die zugleich örtlich und funktionell getrennten, staatlichen oder freien Univer­sitäten oder anderen Forschungsstätten an­gehören.

La karakterizilo de AIS, do ĝia plurismo, speguliĝas – unue – en la diverseco de ĝiaj anoj rilate iliajn religiajn, politikajn kaj aliajn ideologiajn konvinkojn, ilian ŝtatanecon kaj lingvon, ilian aĝon kaj sekson, ilian rason kaj klason.

Das Merkmal der AIS, also ihr Pluralismus, zeigt sich – erstens – in der Verschiedenheit ihrer Angehörigen hinsichtlich ihrer religiösen, politischen und anderen weltanschaulichen Überzeugungen, ihrer Staatsangehörigkeit und Sprache, ihrem Alter und Geschlecht, ihrer Rasse und Klasse.

La plurismo speguliĝas – due – en la diverseco de la agadformoj de AIS. AIS ne nur laboras plurloke (krom en San Marino ĝi realigadas kur­sojn kaj starigadas instituciojn ankaŭ eksterlande) sed ankaŭ plurri­mede, nome kaj plurlingve, kaj plurmaniere. Ĉar AIS aplikas – krom la for­moj de la tradicia univer­sitatnivela scienca publikigado kaj instruado – ankaŭ novajn dokumentad­teknologiajn kaj klerigtek­no­logiajn rimedojn – kaj informecajn, kaj fizikajn. AIS in­formas plurlingve: krom per la kvar en Eŭropo plej tradiciriĉaj sciencolingvoj (do per la Itala, la Franca, la Germa­na kaj la Angla) precipe per ILo. AIS tiel agnoskas, ke ILo estas la plej facile lernebla, plej preciza kaj an­kaŭ plej moderna (ĉar maljam ekde 1887 – speciale por neŭtrala, inter­nacia komunikado – evoluigita) vi­vanta lingvo aplikata inter sciencistoj. AIS ankaŭ laboras plurmaniere, disponante la informon kaj en kla­sika, t.e. senpere perceptebla man­ie­ro, kaj pere de kibernetikaj – t.n. "modernaj" – komunikiloj unudirektaj aŭ ambaŭdirektaj.

Der Pluralismus zeigt sich – zweitens – in der Vielfalt der Aktionsformen der AIS. Die AIS arbeitet nicht nur mehrortig (außer in San Marino führt sie auch im Ausland Kurse durch und richtet Institutionen ein) sondern auch mehrkanalig, nämlich sowohl mehrsprachig als auch mehrartig. Denn die AIS verwendet – außer den traditionellen Formen universitären wissenschaftlichen Veröffentlichens und Lehrens – auch neue, sowohl physische als auch informationelle dokumentationstechnologische und bildungstechnologische Hilfsmittel. Die AIS informiert mehrsprachig: außer in den vier in Europa traditionsreichsten Wissenschaftssprachen (also in Italienisch, Französisch, Deutsch und Englisch) vor allem in ILo. Die AIS anerkennt damit, dass ILo die am leichtesten lernbare, genaueste und auch modernste (da erst ab 1887 – speziell für die neutrale internationale Verständigung – entwickelte) lebende Sprache ist, die unter Wissenschaftlern verwendet wird. Die AIS arbeitet auch mehrartig, indem sie die Nachrichten sowohl in klassischer, d.h. in unmittelbar sinnlich wahrnehmbarer Weise darbietet, als auch unter Verwendung kybernetischer – sogenannter "moderner" – Medien der Information und Kommunikation.

Trie, finfine, la plurismo de AIS manifestiĝas ankaŭ en ĝia skola kaj faka diverseco. AIS ne estas ligita al certaj skoloj aŭ branĉoj de la scienco, sed ebligas en sia kadro pri-okupiĝi pri ĉiuj sciencaj demandoj kaj objektoj. La ses sekcioj de ĝia Scienca Sektoro (en la aldonita bildo: SciS) samrange reprezentas la nomotetajn (1, 3, 5) kaj la idiografajn (2, 4, 6) sciencojn, la sciencojn pri la informeca mondo (1, 2) samrange kiel tiujn pri la materia-energia (substanceca) mondo (5, 6) – kaj ĉi tiujn, prae senescepte empiriajn sciencojn (1, 2, 5, 6) samrange kiel la aprioriajn sciencojn pri la estado, estiĝo kaj pensado tute ĝenerale (3, 4).

Drittens schließlich zeigt sich der Pluralismus der AIS auch in der Vielfalt der Ansät­ze und Gegenstandsbereiche. Die AIS ist nicht auf be­stimmte Schulen oder Zweige der Wissenschaft begrenzt, sondern ermöglicht in ihrem Rahmen die Beschäftigung mit allen wissenschaftlichen Fragen und Gegenständen. Die sechs Sektionen ihres Wissenschaftssektors (im beigefügten Bild: SciS) vertreten gleichran­gig die no­mothetischen (1, 3, 5) und die idi­ographischen (2, 4, 6) Wissenschaften, die Wis­senschaften über die informationelle (oder Zeichen-)Welt (1, 2) gleichrangig wie je­ne über die materiell-energetische (Substanz-) Welt (5, 6) – und diese, ursprünglich durchweg empirische Wissenschaften (1, 2, 5, 6) gleich­rangig wie die apriorischen Wissenschaften über Sein, Werden und Denken ganz allgemein (3, 4).

 

La struk­tu­ri­go de AIS en kvar sek­to­­rojn kaj de la sci­en­­ca sek­toro (SciS) en ses sek­ci­ojn. La sek­­toroj tek­nika-prak­ti­ka (TeS) kaj arta (ArS) an­koraŭ ne estas finpla­ni­taj. La la­tinaj scien­cistaj gradoj in­di­kas la de­vensek­cion.

 

Die Gliede­rung der AIS in vier Sektoren und des Wis­sen­schafts­sek­tors (SciS) in sechs Sek­tionen. Der technisch-prak­tische Sektor (TeS) ist eben­so wie der künst­ler­ische (ArS) noch nicht fertiggeplant. Die lateinischen wis­senschaft­lichen Gra­­de ge­ben die Herkunftssektion an.

 

La esence konstanta doktrino de AIS kulminas en la memkompreno, kiun la Akademio esprimis 1988 jene en informbroŝuro eldonita de sia Subtena Sektoro:

Die im Wesentlichen gleichbleibende Ansicht der AIS gipfelt in ihrem Selbstverständnis, das die Akademie 1988 in einer von ihrem Fördersektor herausgegebenen Informationsbroschüre so ausdrückte:

"AIS estas la politike libera institucio, kiu reprezentas senpere la jam internacilingvan sciencistaron de la tuta mondo, kaj celas kompletigi sian strukturon per starigo ankaŭ de sektoroj arta kaj teknika.

 

"Die AIS ist die politisch freie Institution, welche die schon internationalsprachigen Wis­senschaftler der ganzen Welt unmittelbar re­präsentiert, und die ihre Struktur durch Er­richtung auch je eines Sektors für Kunst und Technik zu vervollständigen trachtet.

"AIS celas kontribui al la plenumo de la programo de René Descartes: li, en sia fama letero al Mersenne, postulis jam 1629 la kreon de facila, preciza kaj neŭ-trala lingva komunikilo de la scienco. Ĉar la scienco estas esence ne eliteca sed demokrateca, ne tradicidependa sed progresema, ne nacicentrisma sed tuthomara. AIS celas esti la realiĝo de la revo de Komenský pri internacia scienca akademio uzanta facilan, precizan kaj neŭtralan lingvon."

Indas precizigi, ke en la propono vortigita de Jan Ámos Komenský (Co­­menius) en la 15a kaj 18a ĉapi­troj de Via Lucis (libro ekverkita 1642 en Anglio sed maljam 1668 pu­b­likigita en Amsterdam kaj dedi­ĉi­ta al la Royal Society, kiu neofici­a­­le estis eklaborinta jam 1645 i.a. en Londono), la esprimo "internacia akademio" ne estas uzita: Komen­ský skribis pri "universala asocio de sciencistoj" (sapientium con­so­ciati universalis). Pli trafe ol "in­ternacia" la de Komenský uzita ad­jektivo universala estus en la no­mo de AIS esprimanta la pontecan celaron de la Akademio, ĉar ĝia sig­ni­fo ja inkludas krom la internaciecon an­kaŭ la interfakecon kaj la inter­in­sti­tuciecon.

"Die AIS beabsichtigt zur Erfüllung des >Programms von René Descartes beizutragen: in seinem berühmten Brief an Mersenne forderte er schon 1629 die Schaffung eines leich­ten, präzisen und neutralen Kommunikations­in­stru­ments der Wissenschaft. Denn diese ist ihrem Wesen nach nicht elitär sondern demokra­tisch, nicht traditionsabhängig sondern fort­­schrittlich, nicht in einer Nation zentriert son­dern menschheitsumgreifend. Die AIS strebt danach, die Verwirklichung des Traums von Comenius von einer internationalen wissenschaftlichen Akademie zu werden, welche eine leichte, genaue und neutrale Sprache benutzt."

Erwähnenswert ist der genauere Hinweis, dass in dem Vorschlag, den Comenius (Jan Ámos Komenský) im 15. und 18. Kaptel von Via Lucis formulierte (einem Buch, das er 1642 in England zu schreiben begann aber erst 1668 in Amsterdam veröffentlichte und der Royal Society widmete, die inoffiziell schon 1645 u.a. in London zu arbeiten begonnen hatte), der Ausdruck "internationale Akademie" nicht benutzt wird: Comenius schrieb über eine "universale Wissenschaftlergesellschaft" (sapientium consociatio uni­versalis). Treffender als "international" wür­de im Namen der AIS das von Comenius benutzte Adjektiv universal die überbrücken­de Absicht der Akademie ausdrücken, denn seine Bedeutung schließt ja außer Internationalität auch Interdisziplinarität und Inter­institutionalität ein.

3. Ĝisnunaj invariantoj

3. Bisherige Invarianten

En la retrospektivo montriĝas, ke ne nur la bazaj ideoj de AIS restis konstantaj kaj tial kontribuas al ĝia identeco , sed ke krome la identeco de la Akademio evidentiĝas ankaŭ pro invariantoj en la evoluo de siaj manieroj esprimiĝi kaj agi.

Im Rückblick zeigt sich, dass nicht nur die Grundgedanken der AIS überdauerten und daher zur Identität beitragen, sondern dass außerdem die Identität der Akademie auch durch Invarianten in der Entwicklung der Art und Weise offensichtlich wird, wie sie sich ausdrückt und wie sie handelt.

Jam la 1981 proponita projekto de Internacia Libera Universitato (ILU – vd. parton 3) enhavas almenaŭ sep ideojn kaj konvinkojn, kiuj maturiĝis, manifestiĝadas en la reala laboro de la Akademio kaj esprimiĝas en enkondukitaj kaj konservataj simboloj kaj kutimoj.

Schon das 1981 vorgeschlagene Projekt einer Internationalen Freien Universität (ILU – vgl. Teil 3) enthält mindestens sieben Ideen und Überzeugungen, welche reiften, in der tatsächlichen Arbeit der Akademie in Erscheinung treten und sich in eingeführten und bewahrten Symbolen und Gebräuchen ausdrücken.

1. Supozite estas jam en la projektpropono kaj restas daŭra konvinko, ke internacia kunlaborado kaj interfaka esplorado estas aparte progresigaj. La unua argumento por la fondo de la proponita, novtipa universitatnivela klerigejo ja estis, ke la regularoj por akiri sciencistajn gradojn en la hodiaŭaj naciaj universitatoj ne instigas al tiaj progresigaj aliĝmanieroj.

1. Schon im Projektvorschlag ist unterstellt und bleibt fortwährende Überzeugung, dass internationale Zusammenarbeit und interdisziplinäres Forschen besonders fortschrittsförderlich sind. Das erste Argument für die Gründung der vorgeschlagenen, neuartigen universitären Bildungsstätte war ja, dass die Ordnungen zum Erwerb wissenschaftlicher Grade in den heutigen nationalen Universitäten zu solchen fortschrittsfördernden Ansätzen keinen Anreiz bieten.

Al ĉi tiu prijuĝo konformas en la praktika laboro en AIS la internacia kaj interfaka konsisto de ĉiu komitato por fina ekzameno cele akiron de sciencista grado – kaj la nepra postulo, ke la kandidato partoprenu en kursoj ankaŭ en ILo okazigitaj kaj ankaŭ ekster la propra sekcio okazantaj.

Dieser Einschätzung entspricht in der tatsächlichen Arbeit der AIS die internationale und interdisziplinäre Zusammensetzung jedes Ausschusses für eine Abschlussprüfung zum Erwerb eines wissenschaftlichen Grades – und die unabdingbare Forderung, der Kandidat möge auch an Kursen teilnehmen, die in ILo und außerhalb der eigenen Sektion stattfinden.

Percepteblaj simboloj de la internacieco de AIS kiel esenca komponanto de ties identeco fariĝis

•  la emblemo (vd. bildon) de la Subtena Sektoro sur la blua-blanka fono (la sanmarinaj koloroj) uzita ankaŭ por la logoo de la Scienca Sektoro kaj

•  la kvinlingveco de la bluaj-blankaj dokumentoj pri agnosko de sciencista grado aŭ pri alvoko.

Zu sinnlich wahrnehmbaren Symbolen für die Internationalität der AIS als einem wesent­lichen Bestandteil von deren Identität wur­den

•  das Sinnbild des Fördersektors (vgl. Bild) auf dem blau-weißen Hintergrund (den sanmarinesischen Farben), der auch für das Logo des Wissenschaftssektors verwendet wurde, und

•  die Fünfsprachigkeit der blau-weißen Urkunden über die Zuerkennung eines wissenschaftlichen Grads oder über eine Berufung.

 

Emblemoj de la Sub­tena Sektoro (maldekstre) kaj de la Scienca Sektoro (dekstre)

la du emblemoj

 

Sinnbilder des Fördersektors (links) und des Wissenschaftssektors (rechts)

 

 

2. La ILU-projekto, kiu en la formo de AIS poste realiĝis, ja estas forte enradikiĝinta en la tradicio de la naciaj, precipe ŝtataj universitatoj eŭropaj. Tamen en ĝi jam aperis la vizio de estonte malĉea universitato uzanta enobjektigitajn instrumanierojn. Ĉi tiu ideo estas transprenita en la ĝis hodiaŭ validan statuton.

 

 

2. Das ILU-Vorhaben, das später in Gestalt der AIS Wirklichkeit wurde, ist zwar stark in der Überlieferung der nationalen, vor allem der staatlichen Universitäten Europas verwurzelt. Dennoch erschien in ihm schon die Vision einer künftigen Fernuniversität, die mit objektivierten Unterrichtsweisen arbeitet. Dieser Gedanke ist in die bis heute geltende Satzung übernommen worden.

Konforme al tio ebligas la instru­te­ko de AIS per instrulibroj duling­vaj aŭ eĉ nur internacilingvaj kaj per in­ter­na­cilingvaj videobendoj parte mal­ĉean studadon. Ili iom post iom eniras la interreton, do fariĝas sen transportproblemoj mondvaste alireblaj.

Demgemäß ermöglicht die Instruthek der AIS durch zweisprachige oder gar nur internationalsprachige Lehrbücher und durch internationalsprachige Videobänder eine teilweises Fernstudium. Sie dringen allmählich ins Internetz ein, werden also ohne Transportprobleme weltweit zugänglich.

Sian idean enradikiĝon en la eŭropa universitata tradicio kaj samtempe sian intencon, origine pluevoluigi ĉi tiun tradicion AIS montras per certaj simboloj kaj kutimoj, kiuj ekestis 1986 (okaze de SUS 3) kaj fariĝis percepteblaj identigiloj. Temas pri

•  la havigo de la sciencistaj gradoj en latina formo (vd. la bildon en la antaŭa ĉapitro), sed kun in­ternacilingva traduko, kaj pri

•  la ceremonia uzado de akade­mi­a vestaĵo, sed anstataŭ­ante pom­pajn talarojn per simplaj la­bormanteloj, kies ununura or­na­mentaĵo estas kolorigo me­mo­riga al la blua-blanka fla­go de la Respubliko de San Marino.

Die Verwurzelung ihrer Sichtweise in der europäischen Universitätstradition und zugleich ihre Absicht, diese Überlieferung eigenständig weiterzuentwickeln, zeigt die AIS mittels gewisser Symbole und Gebräuche, die 1986 (aus Anlass von SUS 3) enstanden und zu sinnlich wahrnehmbaren Identitätsmerkmalen wurden. Gemeint sind

•  die Vergabe der wissenschaftlichen Gra­de in latei­nischer Gestalt (vgl. das Bild im vorangegangenen Kapitel), aber mit internationalsprachiger Übersetzung, und

•  der Gebrauch einer Akademietracht bei Feierlichkeiten, wobei aber pompöse Talare durch einfache Arbeitsmäntel ersetzt werden, deren einziger Schmuck in der Farbgebung besteht, welche an die blau-weiße Fahne der Republik von San Marino erinnert.

 

3. Tria ideo kaj doktrina elemento, kiu transiris el la ILU-pro­jekto en la bazan idearon de AIS, es­tas la samranga agnosko de la scienceco kaj de nomotetaj, kaj de idiografaj esploroj kaj ekkonoj. Alie ol la vorto "science" en la Angla kaj en la Franca (kaj similaj vortoj en aliaj latinidaj lingvoj) kadre de la Akademio la vorto scienco ne nur signifas nomotetajn esplorojn kaj ek­­­konojn, sed havas la vastan sencon de la germana esprimo "Wissen­schaft". Ĝi supozigas, ke ne nur la analiza, modeliga, mezuriga, kalkuliga kaj prospektiva (t.e. prognozojn kaj tiel teknologiojn ebliganta) metodaro nomoteta povas en instruebla maniero konduki al ekkonoj intersubjektive validaj – do esti sciencecaj en la vasta vortsenco. Plue: La ILU-projekto proponas – kontraŭe al la fakultata strukturigo de tradiciaj universitatoj – kiel gvidprincipon de sia strukturigo sciencoklasigon, kiu ne limigas la aplikadon de la nomoteta metodaro al la naturscienca esploro de la materia-energia mondo, sed enkondukas la kibernetikajn sciencojn kiel samrangajn nomotetajn sciencojn pri la informeca mondo (de kies prin­cipa ligiteco al – prae – sene­s­cep­te konkreta subjekto aŭ – post forta ĝeneraligo – almenaŭ al la nocio de subjekto abstrahas kaj la logikaj kaj matematikaj sciencoj pri strukturoj, kaj la kernaj filozofiaj sciencoj). – La baza ideo de kompleta klasigo laŭ temo kaj metodo maturiĝis kaj plifajniĝis al substruk­turigo en fakarojn (vd. la sekvantan bildon), sed kerne konserviĝis.

3. Ein dritter Gedanke und Bestandteil der Ansicht, der aus dem ILU-Vorhaben in das Grundgedankengut der AIS überging, ist die gleichrangige Anerkennung der Wissenschaft­lichkeit sowohl der nomothetischen als auch der idiographischen Forschung und Erkenntnis. Anders als das Wort "science" im Englischen und Französischen (und ähnliche Wörter in anderen latiniden Sprachen) bedeutet innerhalb der Akademie das Wort scienco nicht nur nomothetische Forschungen und Erkenntnisse, sondern hat den weiten Sinn des deutschen Ausdrucks "Wissenschaft". Es unterstellt, nicht nur der analysierende, modellierende, messende, kalkülisierende und prospektive (d.h. Vorhersagen und damit Technologien ermöglichende), also nomothetische Verfahrensvorrat könne in einer lehrbaren Weise zu intersubjektiv gültigen Erkenntnissen führen – also im weiten Wortsinne wissenschaftlich sein. Mehr noch: Das ILU-Vorhaben schlägt – im Gegensatz zur Fakultätsstruktur herkömmlicher Universitäten – als Leitgrundsatz seiner Strukturierung eine Wissenschaftsklassifikation vor, welche die Anwendung des nomothetischen Verfahrensvorrats nicht auf die naturwissenschaftliche Forschung der materiell-energetischen Welt beschränkt, sondern die kybernetischen Wissenschaften als gleichrangige nomothetische Wissenschaften über die informationelle Welt (von deren grundsätzlicher Gebundenheit an ein – ursprünglich – ausnahmslos konkretes Subjekt oder – nach starker Verallgemeinerung – zumindest an den Begriff des Subjekts sowohl die logischen und mathematischen Wissenschaften von Strukturen als auch die philosophischen Kernwissenschaften abstrahieren). – Die Grundidee der vollständigen Klassifikation nach Gegenstand und Methode reifte und verfeinerte sich zu einer Untergliederung in Fachbereiche (vgl. das folgende Bild), blieb aber im Kern erhalten.

Konforme al tiu ideo AIS strukturiĝis en ses sekciojn (kun intertempe po tri aŭ kvar fakaroj), fiksis tion per la artikolo 7.1 de sia statutapendico kaj aplikadas la klasigon por starigi kaj realigi la programon de la kursoj, konferencoj kaj kunsidoj de ĉiu SUS.

Dieser Idee entsprechend gliederte sich die AIS in sechs Sektionen (mit inzwischen je drei oder vier Fachbereichen), hielt dies durch Artikel 7.1 ihres Satzungsanhangs fest und wendet die Einteilung beim Aufstellen und Umsetzen des Programms der Kurse, Kon­ferenzen und Sitzungen jeder SUS ständig an.

La ideo ankaŭ engravuriĝis en percepteblajn simbolojn. Tio okazis evidente en la nomoj de la sciencistaj gradoj per la atributoj, kiuj post la nivelindiko indikas la sekcion, en kiu la grado estas akirita. Sur la praa leterpapero de AIS (ap. doc. 10) aperis provi­zora emblemo, kies kernon konsti­tuis la klasigskemo el la ILU-pro­pono – per la tri turoj de San Marino kvazaŭ kronizita. (Nur al ĉi tiuj aludas – per la formo de la inicialoj AIS – la emblemo nun oficialigita fare de kaj por la Scienca Sektoro.)

Die Idee fand auch in sinnlich wahrnehmbaren Symbolen ihren Niederschlag. Das geschah offenkundig in den Bezeichnungen der wissenschaftlichen Grade durch die Zufügungen, die nach der Stufe die Sektion anzeigen, in welcher sie erreicht wurde. Auf dem ursprünglichen Briefpapier der AIS (Anh. Dok. 10) erschien ein vorläufiges Sinnbild, dessen Kern das Gliederungsschema aus dem ILU-Vorschlag ist – gleichsam gekrönt durch die drei Türme von San Marino. (Nur auf diese spielt – durch die Gestalt der Initialien AIS – das Sinnbild an, das nunmehr durch und für den Wissenschaftssektor offizialisiert ist.)

4. Vigle diskutata (kaj pli poste en ĉi tiu parto de nia Unua Libro ree pritraktota) estas kvara ideo el la ILU-projektskizo: la legitimeco kaj agnoskeblo de la ĉe AIS akireblaj rangotitoloj kaj sciencistaj gradoj. La skizo supozas kvazaŭ kiel memkompreneblaĵon, ke suverena ŝtato, kiel la Respubliko de San Marino, ja povas enlande agnoski sciencistajn gradojn kaj titolojn, sed ke ili povas esti malagnoskataj en aliaj ŝtatoj. Krome ĝi naive supozis, ke principe ekzistas nur sciencecaj ob­stakloj kontraŭ tia ag­nosko eksterlanda. (La aŭtoro siatempe konsciiĝis nek pri la daŭra valideco en Germanio de leĝo deve­ninta el nacisocialisma aroganteco, nek pri la internacia politika kutimo, misuzi la de kelkaj ŝtatoj usurpi­tan agnoskorajton de sciencistaj gradoj kaj titoloj kiel moneron dum marĉando pri interŝtataj kontraktoj.)

4. Heftig diskutiert (und weiter unten in diesem Teil unseres Ersten Buches nochmals behandelt) wird eine vierte Idee aus der Skizze des ILU-Vorhabens: die Legitimität und Anerkennungsfähigkeit der bei der AIS erwerbbaren Rangtitel und akademischen Grade. Die Skizze unterstellt gewissermaßen als Selbstverständlichkeit, dass ein souveräner Staat, wie die Republik von San Marino, zwar im Inland akademische Grade und Titel anerkennen könne, dass ihnen aber andere Staaten diese Anerkennung verweigern können. Außerdem unterstellt sie naiv, es gebe grundsätzlich nur wissenschaftliche Hindernisse gegen eine solche Anerkennung im Ausland. (Der Verfasser war sich weder der in Deutschland fortdauernden Gültigkeit eines aus nationalsozialistischem Hochmut her­vorgegangenen Gesetzes bewusst, noch der internationalen politischen Gepflogenheit, das von einigen Staaten angemaßte Anerkennungsrecht akademischer Grade und Titel als Kleingeld beim Feilschen um zwischenstaatliche Verträge zu mißbrauchen.)

Maturiĝo de ĉi tiu ideo determinas konstante la agmanieron de la Akademio. Kvankam la necesa kriterio por la alagnosko de sciencista grado (bakalaŭro, magistro, doktoro, habilitdoktoro) aŭ rangtitolo (adjunkto, docento, profesoro) fare de AIS estas nur la sciencaj kaj scienckomunikaj kapabloj de la tiel distinginda scienculo, AIS lin tiel ne honoras sen apogi sin sur sia koncerna legitimeco. Ĝin AIS vidas kaze de sciencista grado en sia almenaŭ komenca agnoskiteco en la ŝtato, sur kies teritorio okazas la fina ekzameno kondukanta al tia grado kaj titolo. Sendepende de la loko, kie tio okazas, AIS konsideras legitima la alvoko de science kaj scienckomunike taŭga ano kun havigo de rangotitolo, ĉar almenaŭ de la unuaj profesoroj ĝiaj ĉiuj estis almenaŭ nacinivele ŝtate agnoskitaj kiel plenrajtigitaj ekzamenantoj kaj membroj de alvokokomitatoj. Eĉ se en kelkaj landoj (inkluzive Germanion) ne ĉiuj sciencista grado aŭ rangogrado akirita ĉe AIS estas ag­noskata, kaj ne ĉiu, kiu tian ricevis, rajtas ĝin tie publike ("aktive") uzi, internacinivele AIS ĝin uzadas obsti­ne (tiel zorgante pri funkcianta "pasiva" uzado, t.e. konateco de la oka­zinta honorigo).

In ausgereifter Gestalt bestimmt diese Idee unverändert die Handlungsweise der Akademie. Obgleich das notwendige Kriterium für die Zuerkennung eines akademischen Grades (Bakkalaureatus, Magister, Doktor, Doctor habilitatus) oder eines Rangtitels (Beigeordneter, Dozent, Professor) durch die AIS nur die Fähigkeiten sind, die der auszuzeichnende Studierte in Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation hat, ehrt ihn die AIS so nicht ohne sich auf ihr diesbezügliches Legitimiertsein zu berufen. Dieses sieht die AIS im Falle eines akademischen Grads in ihrem wenigstens anfänglichen Anerkanntwordensein in dem Staat, auf dessen Gebiet die Schlussprüfung für diesen Grad und Titel stattfindet. Unabhängig vom Ort, an dem dies erfolgt, betrachtet die AIS die Berufung eines für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation tauglichen Angehörigen unter Verleihung eines Rangtitels als legitim, denn wenigstens die ersten Professoren von ihr waren wenigstens auf nationaler Ebene als vollberechtigte Prüfer und Mitglieder von Berufungsausschüssen staatlich anerkannt. Selbst wenn in einigen Ländern (Deutschland eingeschlossen) nicht jeder akademische Grad oder Rangtitel, der bei der AIS erworben wurde, anerkannt wird, und nicht jeder, der einen solchen erhielt, ihn dort öffentlich ("aktiv") führen darf, benutzt ihn die AIS auf internationaler Ebene beharrlich (zwecks funktionierender "passiver Führung", d.h. zum Bekanntmachen der erfolgten Ehrung).

La agnoskigaj kaplinioj kune kun subskribo kaj stampo sur (almenaŭ) la unua folio de la registro malfermita en la Respubliko de San Marino aŭ alia lando, en kiu AIS akirintis agnoskon fare de kompetenta ŝtata institucio, estas samtempe praviga dokumento de la vojkomenco kaj per­ceptebla simbolo por ties celita le­gitimeco. (Vd. apendicon, dok. 7 kaj 11 – 13.)

Die anerkennenden Kopfzeilen zusammen mit Unterschrift und Stempel auf (wenigstens) dem ersten Blatt des Registers, das in der Republik von San Marino oder einem anderen Land eröffnet wurde, in dem die AIS die Anerkennung durch eine zuständige staatliche Einrichtung erhalten hatte, ist ein rechtfertigendes Dokument des beschrittenen Wegbeginns und zugleich auch ein wahrnehmbares Symbol der bezweckten Legitimität. (Vgl. Anhang, Dok. 7 und 11 – 13.)

5. Postulo troviĝanta jam en la ILU-projektskizo estas tia dulingva verkado almenaŭ de la kandidataj disertacioj, ke unu el la du lingvoj estu neŭtrala, la alia nacia sciencoling­vo. Ĉi tiu postulo, nun fiksita en la ekzamenregularo, konkretigas la unuan maksimon de la kartezia me­todo (vortigita 1637 de René Des­cartes), laŭ kiu estas evitendaj antaŭjuĝoj. Al tiaj antaŭjuĝoj povas delogi la pensadlingvo same kiel la fido al aŭtoritatoj. Ĉi tiuj do en la scienco ne taŭgas. Regu tie do demokratio – kaj vertikala, kaj horizontala. (Vd. tekston 2 en parto 3.) La ideo de dulingveco plimaturiĝis per la evidentiĝo de pluaj argumen­toj, aldone al la demokratieca dulingveco proklamita jam de EŭropaKlubo.

Estas teorie probable kaj empirie pruvite (vd. i.a. Paech, 1990), ke planlingvo konscie evoluigita laŭ principoj de precizeco kaj koncizeco fariĝis pli adaptigebla kaj tial ebligas dokumenti sciencajn ekkonojn ne pli multvorte kaj ja malpli nebule, do pli racie, ol nacia lingvo historie evoluinta. Tiun ĉi tamen indas konservi – ne nur kiel nacian identigilon, sed ankaŭ kiel kreivigan fonton de pensinstigoj. Sed per ili la familiara, intime ko­nata, senpripense uzata, nacia ling­vo ne malofte "delogas" (Kainz, 1972) al penskliŝeoj eraraj (Bacon, 1620, nomis ilin idola fori, iluzioj de la forumo), se mankas la kon­trolo pro revizio tra la okulvitroj de dua lingvo, plej efike de akrevidiga planlingvo. Priskribi lingve ajnan fakton signifas: fari simbolan modelon de ĝi, kiu ĝin plisimpligas, tolerante lingvotipajn ambiguecojn. Ilin povas evidentigi kaj forigi origine dulingva vortigado, se la dua lingvo estas proksimume sambone regata kiel la unua. La lernfacileco de taŭge evoluigita planlingvo tion ebligas ankaŭ al sciencistoj, kiuj ne denaske estas dulingvaj. Ĉi tiu kognitiva dulingveco, kiu, dum la paralela verkado dulingva ĉe la komputilekrano, liberigas la pensadon de la deloga influo de lingvaj kliŝeoj, tiel ke senvualiĝas la komuna ideo kiel semantika invarianto de la traduko kaj la revortigo, estas la tria, plej grava argumento por la uzado de planlingvo en AIS, krom ĝia, science avantaĝa, preciza adaptigeblo kaj la humana postulo de demokrata dulingveco.

5. Eine Forderung, die sich schon in der Skizze des ILU-Vorhabens findet, ist das zweisprachige Verfassen wenigstens der Kan­­didatendissertationen, derart dass eine der beiden Sprachen eine neutrale, die andere eine nationale Wissenschaftssprache ist. Diese nun in der Prüfungsordnung festgehaltene Forderung konkretisiert die erste Maxime der (1637 von René Descartes formulierten) cartesischen Methode, nach welcher Vorurteile vermieden werden müssen. Zu solchen Vorurteilen kann die Denksprache ebenso verführen wie das Vertrauen auf Autoritäten. Diese dürfen also in der Wissenschaft keinen Platz haben. In ihr soll Demokratie herrschen – sowohl vertikale als auch horizontale. (Vgl. Text 2 in Teil 3.) Die Idee der Zweisprachigkeit reifte durch Einsehen weiterer Begründungen weiter, die zur – schon vom Europaklub verkündeten – demokratischen Zweisprachigkeit hinzukamen.

Es ist theoretisch wahrscheinlich und empirisch erwiesen (vgl. u.a. Paech, 1990), dass eine Plansprache, die den Zielvorgaben der Genauigkeit und Knappheit gemäß bewusst entwickelt wurde, besser anpassbar wurde und deshalb wissenschaftliche Erkenntnisse nicht weitschweifiger und doch weniger verschwommen, also rationeller zu dokumentieren erlaubt, als eine Nationalsprache, die sich geschichtlich entwickelte. Diese verdient dennoch gewahrt zu werden – nicht nur als Mittel nationaler Identität, sondern auch als Anregungsquelle schöpferischen Denkens. Doch als solche "verführt" (Kainz, 1972) die gewohn­te, vertraute, unbedacht benutzte Nationalsprache nicht selten zu irrigen Denkbahnen (Bacon, 1620, nannte sie idola fori, Trugbilder des Marktes), fehlt die kontrollierende Revision durch die Brille einer zweiten Sprache, am wirksamsten durch eine den Blick schärfende Plan­sprache. Irgend einen Sachverhalt sprachlich beschreiben heißt: ein symbolisches Modell von ihm machen, das ihn durch Duldung sprachtypischer Mehrdeutigkeiten vereinfacht. Diese kann ein von Anfang an zweisprachiges Worten aufzeigen und beseitigen, wenn die zweite Sprache etwa gleich­gut wie die erste beherrscht wird. Die Leichtigkeit einer gut entwickelten Plansprache ermöglicht das auch nicht zweisprachig aufgewachsenen Wissenschaftlern. Diese kognitive Zweisprachigkeit, die beim parallelen zweisprachigen Schreiben am Rechnerbildschirm das Denken vom verlockenden Einfluss von Redewendungen befreit, so dass sich die gemeinsame Idee als semantische Invariante von Übersetzung und Umformulierung ent­hüllt, ist das dritte, wichtigste Argument für den Gebrauch einer Plansprache in der AIS, außer ihrer, wissenschaftlich vorteilhaften, genauen Anpassbarkeit und dem humanen Gebot demokratischer Zweisprachigkeit.

Por la mokanta eksterularo la obstina uzado de planlingvo estas la plej okulfrapa karakterizilo de AIS. Por AIS mem ĝia preciza adaptigeblo estas provoko al ĝia pluevoluiga aplikado en la faklingva tereno speciale kaj, ĝenerale, ankaŭ en la enciklopedia kaj aliaj kampoj de la scienco-revizio. Pri ĉi tiu laborkampo, ofertanta al la Akademio aparte taŭgajn agadniĉojn, jam estis vortigata slogano kaj diskutita dum la Akademia Forumo: Progresoj de la komunikado estas pli gravaj ol komunikado de progresoj.

Für die spöttischen Outsider ist der beharrliche Gebrauch einer Plansprache das auffälligste Kennzeichen der AIS. Für die AIS selbst ist deren genaue Anpassbarkeit eine Herausforderung zu ihrer weiterentwickelnden Anwendung speziell auf fachsprachlichem Gebiet und, allgemein, auch im enzyklopädischen und in sonstigen Bereichen der Wissenschaftsrevision. Über dieses Arbeitsgebiet, welches der Akademie besonders geeignete Nischen für ihre Tätigkeit bietet, wurde schon ein Wahlspruch gewortet und beim Akademischen Forum diskutiert: Fortschritte in der Kommunikation sind wichtiger als die Kommunikation von Fortschritten.

Perceptebla simbolo kaj konservata tradicio, arte esprimantaj tiun kvinan, AIS-tipan ideon, fariĝis ekde la solena inaŭguro de SUS 3 (1986.08.31) en la Teatro Titano en San Marino Città la poemo La vojo de Ludoviko Zamenhof kaj ĝia aŭdigo en la muzika envestigo de Ĝanfran­ko Molle. Ĝi estis siatempe inter­pre­tata el la vidpunkto de AIS konklu­de al la inaŭgura festparolado kaj tiel fariĝis kvazaŭ la himno de la Aka­demio, aŭdebla ĉe ĉiuj solenaĵoj, pre­cipe komence kaj fine de SUS.

Ein wahrnehmbares Symbol und ein gewahrter Brauch, die jene fünfte, AIS-typische Idee künstlerisch ausdrücken, wurde seit der Eröffnungsfeier von SUS 3 (1986.08.31) im Teatro Titano in der Stadt San Marino das Gedicht Der Weg von Ludoviko Zamenhof und seine Hördarbietung in der Vertonung von Ĝanfranko Molle. Es wurde seinerzeit zum Abschluss der einleitenden Festansprache aus dem Gesichtwinkel der AIS interpretiert und gewissermaßen zur Hymne der Akademie, die bei allen Feierlichkeiten zu hören ist, insbesondere am Anfang und am Schluss einer SUS.

6. Intence estas surlistigata aparte, kiel sesa idea karakterizilo de AIS, konkretiga specialigo de la kvi­na kon­vinko: la rekomendo kaj uza­do spe­ciale de "la Internacia Ling­vo" (kun mallongigo: ILo). Kiel tiun AIS, laŭ artikolo 4.1 de sia statutapen­dico,

"agnoskas la planlingvon, kiun ini­ciatis L.L. Za­menhof (sub la pseŭ­donimo 'Dok­toro Esperanto') en 1887 kaj kiu baziĝas laŭ la dekla­racio de Boulogne-sur-Mer (1905) sur la t.n. 'Fun­damento'. Tiu ĉi difinas per la 'Kvin­lingva Gramatiko' kaj la 'Universala Vortaro' la lingvan kodon. Puevoluigo de la lingvo devas esti logike konforma al la tiel difinita kodo kaj respektu la komunikajn bezonojn de la scienco."

Pro tiu ĉi doktrinero AIS alfruntas mul­te pli da kontraŭstaro de la ĉirkaŭanta socio ol pro ĉiuj aliaj, inkluzive la kvinan ideon, spite la rezignon (aŭ eĉ pro ĝi), uzi kadre de AIS la kromnomon "Esperanto" de la Zamenhofa Lingvo. Ĉi tiu "historia kompromiso" (vd. la tekston 2 de parto 3) kun la Esperanto-movado ankoraŭ estas forte pridisputata eĉ ene en la Akademio mem. – Iuj kontraŭas ankaŭ la reliefigon de nur du partoj de la "Fundamento", prisi­lentante trian: la "Ekzercaron" de Za­menhof; ties ekzemplojn parto de la Esperantistoj agnoskas nur en tiuj kazoj kiel ĝustaj, en kiuj ili ne konfliktas kun la preskriboj de la du aliaj partoj. – Iuj aliaj ja agnoskas kiel esenco de AIS la uzadon de science taŭga planlingvo pro la motivoj de pre­ciza adapteblo kaj de dulingveco demokrata kaj kognitiva, sed ili konsideras la elek­ton speciale de ILo kiel provizoraĵon – uzata ĝis ki­am science pli taŭga planlingvo es­tos finplanita.

6. Absichtlich wird gesondert, als sechtes ideelles Kennzeichen der AIS, eine konkretisierende Spezialisierung der fünften Überzeugung aufgelistet: die Empfehlung und Verwendung speziell "der Internacia Lingvo" (mit der Abkürzung: ILo). Nach Artikel 4.1 ihres Satzungsanhangs

"anerkennt (die AIS als "die Internationale Sprache) die Plansprache, die L.L. Zamenhof (unter dem Decknamen 'Doktoro Esperanto') 1887 initiierte, und die nach der Erklärung von Boulogne-sur-Mer (1905) auf dem sog. 'Fun­damento' beruht. Dieses definiert durch die 'fünfsprachige Grammatik' und das 'Uni­versale Wörterbuch' den sprachlichen Code. Eine Weiterentwicklung der Sprache muss logisch mit dem so definierten Code übereinstimmen und soll die kommunikativen Erfordernissse der Wissenschaft berücksichtigen."

Wegen dieses Elements ihrer Ansicht stößt die AIS auf mehr Widerstand in der gesellschaftlichen Umwelt als wegen aller anderen, einschließlich der fünften Idee, trotz (oder sogar wegen) des Verzichts, innerhalb der AIS den Zusatznamen "Esperanto" der Zamenhofschen Sprache zu benutzen. Dieser "historische Kompromiss" (vgl. Text 2 von Teil 3) mit der Esperanto-Movado ist sogar innerhalb der Akadademie noch heftig umstritten. – Manche sprechen sich auch gegen die Hervorhebung von nur zwei Teilen des "Fundamento" aus, welche einen dritten unangesprochen lässt: die "Übungen" von Zamenhof; ein Teil der Esperantisten anerkennt deren Beispiele nur in jenen Fällen als richtig an, in denen sie keinen Widerspruch zu den Vorschriften der beiden anderen Teile enthalten. – Andere anerkennen zwar als einen Wesensbestandteil der AIS den Gebrauch einer wissenschaftlich geeigneten Plansprache wegen ihrer genauen An­pass­barkeit und der demokratischen  und kognitiven Zweisprachigkeit, aber sie sehen die Wahl speziell von ILo als vorläufig an – brauchbar, solange eine wissenschaftlich besser geeignete Plansprache noch nicht fertigeplant ist.

En sia reala agado AIS tamen kon­­tinue postulis kaj postulas la aser­ton de la komprenkapablo de tekstoj verkitaj en ILo kiel nepran an­­taŭkondiĉon de aligo al la Scienca Sektoro, kaj la akiron de bazaj ILo-ko­noj antaŭ enskribiĝo al fakaj kursoj kaj ekzamenoj. Konforme al la re­gularoj neniu povas prezentiĝi al fina ekzameno sen tiucele almenaŭ iom uzi ILon skribe kaj buŝe. Konsekvence ĉiu SUS-programo enpla­nas komencan ILo-kurson. Ĝis nun krom ILo nur unu alia neŭtrala lingvo oficiale uziĝis (kaj uziĝas) dum SUS (kaj sur oficialaj dokumentoj de AIS): la latina – dum ripete okazin­ta "Symposium Latinum" (kaj – ku­ne kun traduko en ILon – por la no­moj de la sciencistaj gradoj).

In ihrer wirklichen Tätigkeit forderte und fordert dennoch die AIS ununterbrochen die Versicherung des Verständnisvermögens in ILo abgefasster Texte als unabdingbare Voraus­setzung für die Aufnahme in den Wissenschaftssektor, und den Erwerb von ILo-Grundkenntnissen vor dem Einschreiben zu Fachkursen und Prüfungen. Den Regularien ent­sprechend kann sich niemand einer Schluss­prüfung unterziehen, ohne hierfür nicht wenigstens etwas in ILo zu schreiben und zu sprechen. Folgerichtig plant je­des SUS-Programm am Anfang einen ILo-Kurs ein. Bisher wurde (und wird) neben ILo nur eine andere neutrale Sprache während SUS (und auf offiziellen Urkunden der AIS) benutzt: Latein – bei einem wiederholt stattgefundenen "Symposium Latinum" (und – mit Übersetzung in ILo – für die Bezeichnungen der akademischen Grade).

Pro la aŭdebla kaj legebla uzado de ILo dum ĉiuj okazigoj de AIS – ne lastavice per la teksto de "La vo­jo" himniĝinta – la Zamenhofa ling­vo fariĝis simbolo kaj ĝia uzado ku­timo, ambaŭ apartenantaj al la identigiloj de la Akademio.

Wegen des hörbaren und lesbaren Gebrauchs von ILo bei allen Veranstaltungen der AIS – nicht zuletzt durch den Text des zur Hymne gewordenen "Wegs" – wurde die Zamenhofsche Sprache ein Symbol, ihre Benutzung ein Brauchtum, beides ein Ausdrucksmittel der Identität der Akademie.

7. Kvankam ĝi estas ĝis nun apenaŭ pridisputata, kaŝiĝas en sepa, lasta baza doktrinero, proklamita jam en la skizo de la ILU-projekto kaj konstante konservata, la plej granda konfliktpotencialo. Temas pri la supozo, ke institucio de scienco povas esti, kaj pri la postulo, ke ĝi devas esti "libera de (direktivoj de) politikaj aŭ religiaj grupiĝoj" – same kiel de ĉiuj aliaj, ekstersciencaj tendaroj. AIS dekomence strebis kaj senhezite plustrebas al la strikta plenumo de ĉi tiu postulo. Neniu kontestas, ke havas sencon, almenaŭ celi inter­sub­jektivecon de la sciencaj ekkonoj, kiuj estu sendependaj de la vivloko kaj vivtempo de la unuopa sciencisto, sendependaj de liaj rasa kaj klasa apartenecoj, sendependaj de liaj aĝo kaj sekso, ŝtataneco kaj lingvo – kaj ankaŭ sendependaj de liaj religiaj kaj politikaj konvinkoj.

7. Obgleich sie bisher kaum umstritten ist, verbirgt sich in einem siebten, letzten Stück der Grundauffassung, das schon in der Skizze des ILU-Vorhabens verkündet wurde und ständig beibehalten wird, das größte Konfliktpotential. Es handelt sich um die Unterstellung, dass eine Einrichtung der Wissenschaft "von (Weisungen aus) politischen oder religiösen Gruppierungen frei" sein kann, und um die Forderung, dass sie davon frei sein muss – ebenso wie von allen anderen, außerwissenschaftlichen Lagern. Die AIS strebte von Anfang an nach strenger Erfüllung dieser Forderung und zögert nicht, dieses Streben fortzusetzen. Niemand bestreitet, dass es Sinn hat, die Intersubjektivität der wissenschaftlichen Erkenntnisse wenigstens zu beabsichtigen, die unabhängig von Wohnort und Lebenszeit des Einzelwissenschaftlers, von seiner rassischen und gesellschaftlichen Zugehörigkeit, von Alter und Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Sprache sein sollen – und auch unabhängig von seinen religiösen und politischen Überzeugungen.

AIS konsekvence alvokis, sen konsidero de iliaj rasaj kaj sociaj devenoj, diversaĝajn gesciencistojn kun plej diversaj konvinkoj ne nur el ĉiuj partoj de Eŭropo (kontinento, kiu estis dum la fondoperiodo de AIS ankoraŭ politike disigita en tri ŝtat-"blokojn", en kiuj superregis mal­­samaj ideoj pri demokratio) sed ankaŭ el la aliaj kontinentoj. Kaj AIS evitis dekomence la akcepton de fakoj supozantaj la ĝeneralan va­li­decon de ia individua konvinko, ĉu la teologion de iu konfesio, ĉu marksisman-leninisman (aŭ faŝisman) politologion.

Die AIS berief folgerichtig, ungeachtet ihrer rassischen und gesellschaftlichen Herkunft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ver­­schiedenen Alters mit den verschiedensten Überzeugungen nicht nur aus allen Teilen Europas (einem Kontinent, der während der Grün­dungszeit der AIS noch politisch in drei Staaten-"Blöcke" gespalten war, in denen unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie herr­­schten), sondern auch aus den anderen Kon­­tinenten. Und die AIS vermied von Anfang an die Zulassung von Fächern, welche die Allgemeingültigkeit irgend einer individuellen Überzeugung unterstellen, sei es die Theologie ei­ner Konfession, sei es eine marxistisch-le­ni­nistische (oder faschistische) Politologie.

Simbolo de la celita, laŭeble senres­trikta libereco de la scienco de aj­na servuteco sub ajna eksterscienca doktrino estas la malgranda Res­pu­bliko de San Marino (dum la fondoperiodo de AIS blokpolitike neŭtrala), kiu ebligis sur sia "teritorio de la libereco" la fondon de la Akademio kiel ankaŭ politike sende­pendan institucion, kaj en kiu la akademio havis dum pluraj jaroj ne nur sian laŭjuran sed eĉ percepteblan sidejon. AIS transprenis la san­marinan kutimon, aldoni al la dato de oficiala dokumento la indikon, al la kioma jaro "post la fondo de la Respubliko" (okazinta 301.09.03) ĝi apartenas. Ne­niu dubas, ke la nomo de ĉi tiu plej malnova respubliko de la mondo kaj plej malnova, sendependa ŝta­to de Eŭropo simbole restos par­to de la nomo de la Akademio, eĉ se AIS iam sur aŭ ĉirkaŭ la Monte Titano nek plu plenumus ak­tivecojn nek plu havus almenaŭ for­malan si­de­jon.

Symbol der beabsichtigten, möglichst un­ein­ge­schränk­ten Freiheit der Wissenschaft von jeglicher Knechtschaft im Dienste einer außerwissenschaftlichen Lehre ist die kleine (während der Gründungszeit der AIS blockpolitisch neutrale) Republik von San Marino, welche die Gründung der Akademie auf ihrem "Territorium der Freiheit" als eine auch politisch unabhängige Einrichtung ermöglichte, und in der die Akademie während mehrerer Jahre nicht nur ihren juristischen sondern sogar ihren sinnlich wahrnehmbaren Sitz hatte. Die AIS übernahm den sanmarinesischen Gebrauch, bei offiziellen Urkunden dem Datum die Angabe zuzufügen, zum wievielten Jahr "nach Gründung der Republik" (die 301.09.03 erfolgte) es gehört. Niemand zweifelt, dass der Name dieser ältesten Republik der Welt und dieses ältesten, unabhängigen Staats von Europa symbolisch Teil des Namens der Akademie bleiben wird, selbst wenn die AIS irgendwann einmal auf dem oder um den Monte Titano weder noch Tätigkeiten entfalten noch weiterhin wenigstens formal ihren Sitz haben sollte.

Necesas tamen konsciiĝi, ke la sepa doktrinero estas idealo – ja alstrebinda sed ne jam atingita kaj en almenaŭ unu punkto eĉ ne plene atingebla.

Dennoch muss man sich bewusst sein, dass das siebente Stück der Lehrmeinung ein Ideal ist – zwar erstrebenswert aber nicht schon erreicht und in wenigstens einem Punkt sogar nicht voll erreichbar.

Ja elektiĝis en la Senaton de AIS maljunaj kaj junaj plenrajtaj membroj, el Eŭropo kaj el Azio, kun tute diversaj politikaj kaj religiaj konvinkoj, rasaj kaj sociaj devenoj, ŝtatanecoj kaj lingvoj. Sed neniam ĝis nun elektiĝis virino en la Senaton. Tio tamen estas atingebla sen ia ŝanĝo en la statuto aŭ en ajna alia regularo, ĉar nenie troviĝas klaŭzo, kiu rilatas al nur unu sekso. Tiaj klaŭzoj ankaŭ por eblaj estontaj aldonoj aŭ ŝanĝoj apenaŭ estas probablaj. Uzante la avantaĝon de ILo, kiel planlingvo ebligi (kie necese aŭ dezirinde) pluplanadon, oni povus ĉi tie rekomendi du gramatikajn regulojn (de kiu la unua eĉ estis jam uzata en projekto por aŭtomata tradukado), kiuj ne devigus al ajna lingva modifo de la Dua Libro. Male: Ili ĝin protektas kontraŭ eventualaj postuloj (oftaj en pluraj lingvoregionoj, ne nur en la germana) ŝanĝi vortigojn por forigi seksan diskriminacion. Pro tio, ke en AIS jam ekzistas samrajteco de ambaŭ seksoj, nenie en ĝia regularo la du hipoteze proponitaj reguloj bezonas esti aplikataj.

Zwar wurden in den Senat der AIS alte und junge Vollmitglieder gewählt, aus Europa und Asien, mit völlig verschiedenen politischen und religiösen Überzeugungen, rassischen und gesellschaftlichen Herkünften, Staatsangehörigkeiten und Sprachen. Aber nie­mals wurde bisher eine Frau in den Senat gewählt. Dies ist jedoch ohne irgendeine Änderung in der Satzung oder in irgend einer anderen Ordnung erreichbar, denn nirgends findet sich eine Klausel, die sich auf nur ein Geschlecht bezöge. Solche Klauseln sind auch für mögliche künftige Zusätze oder Änderungen kaum wahrscheinlich. Den Vorteil von ILo nutzend, als Plansprache (wo nötig oder wünschenswert) ein Weiterplanen zu ermöglichen, könnte man hier zwei grammatische Regeln empfehlen (von denen die erste sogar schon in einem Vorhaben für die automatische Sprachübersetzung benutzt wurde), welche zu keinerlei sprachlichen Abwandlung des Zweiten Buchs zwängen. Im Gegenteil: Sie schützen es vor etwaigen (in mehreren Sprachbereichen, nicht nur im deutschen, häufigen) Forderungen, Wortlaute zu ändern, um Geschlechtsdiskriminierung zu beheben. Da in der AIS schon Gleichberechtigung beider Geschlechter herrscht, brauchen in ihren Regularien die hypothetisch vor­geschlagenen Regeln nirgends angewandt zu werden.

 

(I) La pronomo li same kiel ties pluralo ili ne donas informon pri la sekso. Por indiki la inecon servas la pronomo ŝi, en la pluralo la neologismo iŝi. Por indiki la malinecon servu analoge la neologismoj hi kaj ihi. Kie dezirindas esprimi la senseksecon ankaŭ en la pluralo, tio okazu per iĝi.

(I) Das Fürwort li enthält ebenso wie seine Mehrzahlform ili keine Information über das Geschlecht. Zur Anzeige der Weiblichkeit dient das Fürwort ŝi, in der Mehrzahl die Neuschöpfung iŝi. Zur Anzeige der Männlichkeit sollen entsprechend die Neuschöpfungen hi und ihi dienen. Wird gewünscht, die Geschlechtslosigkeit auch in der Mehrzahl auszudrücken, geschehe dies durch iĝi.

(II) Radiko, kiu signifas vivaĵon, speciale homon, ne donas informon pri ties sekso, do abstrahas de ĉi tiu eco. Por indiki inecon servas (konforme al la "Fundamento") la sufikso -in-; analoge estu indikata malineco per nove enkondukenda sufikso, provizore per -ud-. La prefikso ge- ne signifas indiferentecon de la sekso sed la partoprenon de ambaŭ seksoj.

(II) Eine Wurzel, welche ein Lebewesen, insbeson­dere einen Menschen, bedeutet, enthält keine Infor­mation über sein Geschlecht, abstrahiert also von dieser Eigenschaft. Um Weiblichkeit anzuzeigen, dient (dem "Fundamento" gemäß) die Endung –in-; ent­sprechend werde die Männlichkeit durch ein neu ein­zuführendes Teilwort, vorläufig durch –ud-, angezeigt. Die Vorsilbe ge- drückt nicht Gleichgültigkeit des Geschlechts aus sondern die Beteiligung beider Geschlechter.

 

Se oni ne intence volas ŝanĝi la sencon de la regularoj (ekzemple per la postuloj, ke en la Senaton elektiĝu la sama nombro da profesorinoj kiel da profesorudoj, kaj ke la prezidanto estu elektata alterne el inter ihi kaj iŝi) – tiam nek nova pronomo nek la nova sufikso ie aperos. Ili (aŭ, se oni nepre volus: iĝi) ĉiuj nur rolu kiel virtualaj protekt­iloj kontraŭ eventuale aper­onta tendenco, imiti ankaŭ en AIS la sim­­bolbatalon, kiu malŝparigas tem­pon al iuj naciaj universitatoj.

Will man nicht absichtlich den Sinn der Regularien ändern (beispielsweise durch die Forderungen, in den Senat sei die gleiche Zahl von Professorinnen wie von Professor[ud]en zu wählen, und der Präsident müsse abwechselnd aus ihnen [ihmen und ihren] gewählt werden) – dann kommt nirgends ein neues Pronomen oder Teilwort vor. Sie (oder, wenn man unbedingt wollte: ese) alle sollen nur die Rolle virtueller Schutzmittel gegen eine eventuell auftauchende Neigung spielen, auch innerhalb der AIS die Symbolschlacht nachzuahmen, mit der gewisse nationale Universitäten ihre Zeit verschwenden.

Ne plene (maksimume laŭ la evolutendenco) atingebla estas la strikta sendependeco de la Akademio de religiaj konvinkoj kaj de politikaj influoj.

Nicht völlig (allenfalls nur tendenziell im Laufe der Entwicklung) erreichbar ist die strikte Unabhängigkeit der Akademie von religiösen Überzeugungen und politischen Einflüssen.

 

Precipe estas malpreciza la limo inter scienca scio kaj ajnsence ideologia konvinko (ĉu religia, ĉu politika, ĉu alie mondkoncepta). In­ternacieco de tia konvinko neniel ga­rantias intersubjektivecon. Ne nur du triopoj de religioj ial distribuiĝis internacie, sed striktasence tri. La unuajn du triopojn, kiuj ekestis en Azio, neniu hezitas nomi religioj. Temas unuflanke pri la triopo de la internacie (precipe en la okcidento) disvastiĝintaj monoteismaj (moseaj) religioj (do pri la judaismo, la kristanismo kaj la islamo), aliflanke pri la tri veturiloj de la (precipe en sudazio kaj orientazio disvastiĝinta) esence ateisma budhismo (do pri la hinajano, la mahajano kaj la vaĝrajano). Kutime oni pensas nur al ĉi tiuj ses mondreligioj (kaj eventuale krome al kelkaj regione disvastiĝintaj aliaj, unuavice al la hinduismo kaj la ŝintoismo), se oni postulas sendependecon de la scienco dis de religiaj antaŭdoktrinoj.

 

Grundsätzlich unscharf ist die Grenze zwischen wissenschaftlichem Wissen und ideologischer Überzeugung jeglicher (religiöser, politischer oder sonstiger weltanschaulicher) Aus­prägung. Internationalität einer solchen Überzeugung gewährleistet in keiner Weise Intersubjektivität. Nicht nur zwei Religionstripel breiteten sich aus irgendwelchen Gründen international aus, sondern streng genommen drei. Die beiden ersten Tripel, die in Asien entstanden, zögert niemand, Religionen zu nennen. Es handelt sich einerseits um das Tripel der international (besonders im Westen) verbreiteten monotheistischen (mosaischen) Religionen (also um das Judentum, das Christentum und den Islam), andererseits um die drei Fahrzeuge des (vor allem in Süd- und Ostasien verbreiteten) seinem Wesen nach atheistischen Buddhismus (als um das Hina-yana, das Mahayana und das Vadjrayana). Gewöhnlich denkt man nur an diese sechs Weltreligionen (und gegebenenfalls auch an einige regional verbreitete andere, vor allem an den Hinduismus und den Shintoismus), wenn man eine Unabhängigkeit der Wissenschaft von religiösen Voraussetzungen fordert.

Tamen, kroma, tria spirita torento originas en Eŭropo. Sed ĝian religian econ oni kutimas nei aŭ almenaŭ tabui. Temas pri la sciencismo, kiu fontis el la greka raciismo kaj disverŝiĝis en la renesanca epoko unue tra la tuta Eŭropo kaj per la eŭropa imperiismo tra la tuta mondo. Ĉi tiu sciencismo dilatas sciencajn ekkonojn al doktrinaro, ĉu deisma, ĉu ateisma, kiu kredigas la veron de modeloj kaj hipotezoj (ekz. de la hipotezo pri praeksplodo aŭ, male, pri eterna ripetiĝo) kaj postulas sciencokonforman, t.n. "racian" sintenon. Depende de tio, ĉu determinisma aŭ stokasta eksplikadmodelo de la realo absolutiĝis al dogmo, oni prave povas paroli pri determinisma resp. nedeterminisma sciencisma religio. Aldoniĝis pli malfrue kiel tria tia religio la dialektika, kiu fariĝis kelkloke kaj dumtempe ne nur ŝtata religio, sed eĉ transformis la ŝtaton al sia instrumento. (Analogajn strukturon kaj rolon havis kadre de la kristanis­mo unuavice la Eklezia Qtato, ekzistinta ĝis 1870, – kaj Tibeto ka­dre de la vaĝrajano. La nuna Vatikano reduktas la aspiron al surterena politika potenco al simbola proklamo de la sendependeco de religio dis de ŝtataj direktivoj.)

Jedoch entstand in Europa noch eine dritte geistige Strömung. Man ist aber gewöhnt, ihr religiöses Wesen zu leugnen oder wenigstens zu tabuieren. Es handelt sich um den Szientismus, der dem griechischen Rationalismus entsprang und sich in der Renaissance zuerst durch ganz Europa und wegen des europäischen Imperialismus weltweit ausbreitete. Dieser Szientismus dehnt wissenschaftliche Erkenntnisse teils auf deistische, teils auf atheistische Lehrsysteme aus, welche an die Wahrheit von Modellen und Hypothesen (z.B. der Hypothese von einem Urknall oder, im Gegenteil, von einer ewigen Wiederkehr) glauben lassen und ein wissenschaftsgemäßes, sogenanntes "vernünftiges" Verhalten fordern. In Abhängigkeit davon, ob ein deterministisches oder ein stochastisches Erklärungsmodell der Wirklichkeit sich zu einem Dogma verabsolutierte, kann man zurecht von einer deterministischen bzw. indeterministischen szientistischen Religion sprechen. Hinzu kam später als dritte solche Religion die dialektische, die manchenorts zeitweilig nicht nur Staatsreligion wurde, sondern sogar den Staat zu ihrem Werkzeug machte. (Eine entsprechende Struk­tur und Rolle hatte innerhalb des Christentums vor allem der Kirchenstaat, der bis 1870 existierte, – und Tibet im Vadjrayana. Der jetzige Vatikan beschränkt den territorialen politischen Machtanspruch auf eine symbolische Unabhängigkeitserklärung der Re­ligon gegenüber staatlichen Vorschriften.)

Tiomgrade, kiom AIS ne povas eviti sciencorilatajn supozojn kaj scienco­konformajn akademiajn rekomendojn, postulojn kaj celojn, tiomgrade ĝi transiras la limon de la scienco en la direkto de sciencismo. La Akademio strebas minimumigi ĉi tiun gradon, por ne konflikti kun alireligiaj konvinkoj de anoj siaj. Ankaŭ la malfermiteco al diversaj samfakaj skoloj servas al la sendependeco disde konvinkoj ne intersubjektive regantaj. –

In dem Ausmaß, in dem die AIS wissen­schafts­bezügliche Vermutungen und wissenschaftsgemäße akademische Empfehlungen, Forderungen und Ziele nicht vermeiden kann, überschreitet sie die Grenze der Wissenschaft in szientistischer Richtung. Die Akademie strebt danach, dieses Ausmaß möglichst klein zu halten, um nicht in Konflikt zu andersgläubigen Überzeugungen von Angehörigen zu geraten. Auch die Offenheit gegenüber verschiedenen Schulen desselben Fachs dient der Unabhängigkeit gegenüber nicht intersubjektiv herrschenden Überzeugungen. –

Tiom pri la libereco dis de religiaj dependecoj en la plej vasta senco de la vorto religio. Kion pri la same alstrebenda liberiĝo de la scienco dis de politikaj fortoj ob­staklaj aŭ devigaj?

Ekvidinte la identecon de AIS en la kontinueco de la ĝis nun irita evoluvojo, en la esenca konstanteco de ĝiaj idearo kaj doktrino, celoj kaj trajtoj, same kiel en sepo da invariantoj de sia idea, esprima kaj aga maturiĝo, restas la jam starigita lasta demando: En kiun estontecon de ĉi tiu identeckonservanta akademio montras ties doktrino? Preparante respondon ni unue pripensu ideajn evoluigtendencojn jam ekvortigitajn kaj ekinfluantajn pluan planadon. Ili aŭdiĝis la unuan fojon 1995, dum la inaŭgura solenaĵo de SUS 15, je la piedo de Monte Titano. Jen la koncerna eltranĉo el la daŭrigo de la jam citita inaŭgura parolado:

Soviel über die Freiheit gegenüber religiösen Abhängigkeiten im weitestens Sinne des Wortes Religion. Wie steht es mit der ebenso anzustrebenden Befreiung der Wissenschaft von den Behinderungen oder Nötigungen durch politische Kräfte?

Nachdem sich die Identität der AIS in der Bruchlosigkeit des bislang gegangenen Entwicklungswegs, in der wesentlichen Konstanz von Ideengefüge und Ansicht, Zielen und Merkmalen, sowie in rund sieben Invarianten im Reifungsprozess ihrer Ideen, Äußerungen und Handlungen zeigte, bleibt die schon gestellte letzte Frage: In welche Zukunft dieser ihre Identität wahrenden Akademie verweist deren Ansicht? Zur Vorbereitung einer Antwort seien zuerst ideelle Tendenzen zum Weiterentwickeln bedacht, die schon zu worten begonnen wurden und weiteres Planen zu beeinflussen beginnen. Sie waren erstmals 1995 zu hören, bei der feierlichen Eröffnung von SUS 15 am Fuße des Monte Titano. Hier der diesbezügliche Ausschnitt aus der Fortsetzung der schon zitierten Eröffnungsansprache:

"Ne mortaj ŝtonoj gravas, eĉ ne tiuj, kiuj troviĝas sur Monte Titano. La historia merito de la Respubliko de San Marino estas, ke ĉi tiu plej malnova memstara lando de Eŭropo, ĉi tiu plej malnova respubliko de la mondo, nin fondis, nin kvazaŭ naskis. La registaro de San Marino ja volis per la de ĝi preskribita fondo-statuto, ke AIS estu memstara kaj internacia. Ni memstariĝis per ni­aj statutkonformaj regularoj. Kaj ni internaciiĝis per la alvoko de niaj membroj de eksterlande kaj per la kreado de niaj filioj en aliaj landoj, kiuj jam agnoskis nian laboron. Eĉ se en venontaj jaroj ne plu mon­triĝus reala eblo labori en la Res­pu­bliko de San Marino, tio ne malpli­grandigus la historian meriton de ĉi tiu respubliko, ..., kies nomo res­tos en nia nomo, kiu restos nia sim­bolo – kaj restos nia sopirata pa­radizo, al kiu ni ĉiam emos reveni.

 

"Nicht tote Steine sind wichtig, auch jene nicht, die sich auf dem Monte Titano befinden. Das historische Verdienst der Republik von San Marino besteht darin, dass dieses älteste, selbständige Land Europas, diese älteste Republik der Welt, uns gründete, uns gewissermaßen gebar. Durch die von ihr vorgeschriebene Gründungssatzung wollte ja die Regierung von San Marino, dass die AIS selbständig und international sei. Wir haben uns durch unsere, mit der Satzung verträgliche Regularien selbständig gemacht. Und international machten wir uns, indem wir unsere Mitglieder aus dem Ausland beriefen und unsere Außenstellen in anderen Ländern schufen, die unsere Arbeit schon anerkannten. Selbst wenn in künftigen Jahren sich keine wirkliche Möglichkeit mehr zeigen würde, in der Republik von San Marino zu arbeiten, würde dies das historische Verdienst dieser Republik nicht schmälern, ..., deren Name in unserem Namen bleiben wird, die unser Symbol bleiben wird – und unser ersehntes Paradies, zu dem wir immer die Neigung spüren werden, zurückzukehren.

"Ni revis pri pluaj ŝtataj agnoskoj, sed ne jam akiris ilin ĉie, kie iuj taksis tion grava. Ĉu ni ne devas plievoluigi nian spiriton, nian memfidon, nian doktrinon? Kio signifas 'ŝtata agnosko'? Se iu jam ricevis doktorecon ĉe akademio, al kies membroj apartenas Nobel-premiito, ĉu li bezonas la permeson malkaŝe uzi ĉi tiun titolon – permeson de politikistoj, al kiuj ne apartenas scienca Nobel-premiito? Ĉu scienco estu en la servuto de politikistoj, post kiam ĝi estis liberiĝinta el la kontrolo fare de religiaj es­troj? Kial do ni, kiuj povas aserti, ke ni apartenas al la internacia intelekta kaj morala elito, kial ni subhufiĝu sub politikistaro de ajna lando de la mondo?

 

"Wir träumten von weiteren staatlichen Anerkennungen, erreichten sie aber noch nicht überall, wo manche dies für wichtig hielten. Müssen wir nicht unseren Geist weiterentwickeln, unser Selbstvertrauen, unsere Ansicht? Was bedeutet 'staatliche Anerkennung'? Wenn jemand schon Doktor bei einer Akademie wurde, zu deren Mitglieder auch ein Nobelpreisträger gehört, braucht der die Genehmigung, diesen Titel offen zu führen – eine Genehmigung durch Politiker, von denen keiner einen wissenschaftlichen Nobelpreis trägt? Soll die Wissenschaft zur Magd von Politikern werden, nachdem sie sich aus der Kontrolle seitens religiöser Führer befreite? Warum also sollen wir, die behaupten können, zur internationalen intellektuellen und moralischen Elite zu gehören, warum sollen wir uns der politischen Klasse irgend eines Landes der Welt unterwerfen?

"Tamen, ni ne troigu la aserton de nia sendependeco. Ni ne subtaksu la meriton ankaŭ de politikistoj. Politikaj sistemoj (ĉu aŭtoritataj, ĉu demokrataj) pligrandigas la laborefikon de la homoj apartenantaj al ili: per la devigo al

•  forto-kunigo kaj al

•  labordisdivido –

ĝis kiam la popolo estas sufiĉe matu­ra por tion plenumi proprainiciate aŭ almenaŭ tradicidaŭrige – ĉiukaze propraaŭtoritate.

"Dennoch, wir sollten die Behauptung unserer Unabhängigkeit nicht übertreiben. Wir sollten das Verdienst auch von Politikern nicht unterschätzen. Politische Systeme (seien sie autoritär, seien sie demokratisch) vergrößern den Wirkungsgrad der Abeit der zu ihnen gehörigen Menschen: durch Zwang zur

•  Vereinigung der Kräfte und zur

•  Arbeitsteilung –

bis das Volk reif genug ist, dies aus eigenem Antrieb oder aus Gewohnheit zu leisten – jedenfalls eigenmächtig.

"En ĉi tiu evoluo minimuma kon­tinueco, minimuma inerto de la tradi­cio, estas necesa. Eĉ revoluciaj his­toriaj agoj evitas kompletan rom­pon dis de la historio. La transiro de aŭtoritata sistemo diktatoreca-feŭ­disma-monarkia al sistemo respublike demokratia kutime okazas postulante la antaŭan abdikon de la monarko. Kaj la abdiko de la mo­narko estu definitiva, neniam plu nuligebla fare de li – kaj valida eĉ por tiuj, kiuj, laŭ la abolicienda pre­skribo de la detruenda ĝisnuna sistemo, estus liaj posteuloj!

 

In dieser Entwicklung ist ein Mindestmaß an Stetigkeit, ein Mindestmaß an Trägheit der Überlieferung nötig. Selbst revolutionäre geschichtliche Taten vermeiden einen völligen Bruch mit der Geschichte. Der Übergang eines autoritären diktatorisch-feudalistisch-monarchistischen Systems zu einem republikanisch demokratischen System erfolgt gewöhnlich verbunden mit der Forderung nach vorheriger Abdankung des Monarchen. Und die Abdankung des Monarchen soll endgültig, für alle Zukunft durch ihn unwiderruflich sein – und sogar für jene gelten, die nach der abzuschaffenden Vorschrift des zu zerstörenden Systems seine Nachfolger wären!

"Ĝuste laŭ ĉi tiu imitmodelo ma­tu­raj popoloj postulu la abdikon de la politikistoj, al kiuj ili delegis, kon­forme al parlamente demokratiaj reguloj, sian rajton mem decidi, do sian liberecon. Tiaj parlamente de­mokratiaj reguloj estas neeviteblaj ĉie kaj ĉiam, kie aŭ kiam mankas la tempo aŭ la komunikadeblo por memstaraj interkonsentoj, se ĉi tiuj entute estas bezonataj. Kion la po­litikistoj kiel reprezentantoj de la po­polo agnoskis, tio estas agnoskita – lingve por ĉiam, kaj fakte la ag­noskiteco estu almenaŭ ne plu nulige­bla fare de tiuj, kiuj per la agnosko jam plenumis sian rolon kaj ne estas bezonataj por eterna ripetado. – Matura por senpera demokratio eble jam estas la popolo de la Confoederatio Helvetiae. Matura certe es­tas la sciencistaro de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino."

 

"Gerade nach diesem Vorbild sollen reife Völker die Abdankung der Politiker fordern, denen sie nach den Regeln einer parlamentarischen Demokratie ihr Recht auf eigene Entscheidung, also ihre Freiheit übertrugen. Solche Regeln einer parlamentarischen Demokratie sind unvermeidlich, wo und wann auch immer die Zeit oder die Kommunikationsmöglichkeit fehlt, um selbständig Übereinkünfte zu erzielen, sofern diese überhaupt erforderlich sind. Was die Politiker als Volksvertreter anerkannten, das ist anerkannt – sprachlich für alle Zeiten, und tatsächlich soll das Anerkanntsein wenigstens nicht mehr von denen widerrufen werden können, die mit der Anerkennung ihre Rolle bereits erfüllt haben und nicht dazu benötigt werden, die Anerkennung bis in alle Ewigkeit zu wiederholen. – Reif für eine unmittelbare Demokratie ist vielleicht schon das Volk der Confoederatio Helvetiae. Reif ist sicher der Wisssenschaftlerkreis der Internationalen Akademie der Wissenschaften San Marino."

La proklamita tendenco rilate la sendependiĝon dis de regantaj politikaj opinioj kaj de la opinioj de politikistoj regantaj do koncize tekstas jene:

Knapp ausgedrückt lautet die Stoßrichtung des Aufrufs zum Streben nach Unabhängigkeit von herrschenden politischen Meinungen und von den Meinungen der politischen Herr­scher so:

La Akademio nenie arogu agi arbitre, t.e. nenie ekster la tiea historia evoluo, do sen esti akirinta la ag­noskon de la aktuala portanto de la torĉo de ĉi tiu tiea historia evoluo. Sed tiam la akademia agado es­tas tie akirinta definitivan agnoskitecon. La Akademio ignoru even­tu­alan arbitran agnosknuligon fare de la agnoskinto, konsiderante lin en ĉi tiu rolo abdikinta.

Die Akademie maße sich nirgendwo an, willkürlich zu handeln, d.h. nirgendwo außerhalb der dortigen geschichtlichen Entwicklung, also ohne die Anerkennung durch den augenblicklichen Fackelträger dieser dortigen geschichtlichen Entwicklung erhalten zu haben. Dann aber hat dort die Arbeit der Aka­demie endgültige Anerkennung erhalten. Die Akademie missachte einen möglichen will­kürlichen Widerruf dessen, der anerkan­n­te und damit in dieser Rolle abdankte.

Kun tiu klara kaj racia argumentado eblas jese respondi al la pli-malpli morala demando pri la legitimeco de la sciencistaj gradoj kaj rango-titoloj de AIS. Morala sendependeco dis de la politika po­tenco kaj de ĝiaj administraj kaj juristaj servantoj tamen ne inkludas materian liberecon. Kiuj estas la ĉirilataj evolutendencoj ŝanĝantaj la socian medion, kiuj esperigas al kia estonta pluekzisto de la identa Akademio – pluekzisto ne nur idea kaj eble vorta, sed ankaŭ efike aga?

Mit dieser klaren und vernünftigen Begründung kann bejahend auf die mehr oder weniger moralische Frage nach der Legitimität der wissenschaftlichen Grade und Rang­titel der AIS geantwortet werden. Eine moralische Unabhängigkeit von der politischen Macht und ihren Bediensteten in Verwaltung und Rechtsprechung schließt allerdings materielle Freiheit nicht ein. Welches sind die diesbezüglichen Ent­wicklungstendenzen der sich ändernden ge­sellschaftlichen Umwelt, die auf das (welches?) künftige Fortbestehen der identischen Akademie hoffen lassen – auf ein Fortbestehen nicht nur im Denken und vielleicht Reden, sondern auch im wirksamen Handeln?

<< antaŭa   komenco   sekva >>